Проект на Наредба за изменение на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура (Наредба № 41)

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

Със Заповед № РД-08-61/12.02.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията беше създадена работна група със задача: „Разработване на проект на договор между държавата и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за осигуряване на дългосрочно планиране и финансиране на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура, за периода 2021-2025 г.“. В състава на работната група са включени експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на финансите, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ и Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Срокът на работната група за представяне на проекта на договор е 1 октомври 2020 г.

В рамките на проведените до момента дискусии от горепосочената работна група е направено предложение за промяна в чл. 28а, ал. 2 от Наредба № 41 относно критериите за осигуряване на стимули от държавата на управителя на инфраструктурата.

Съгласно действащия чл. 28а, ал. 2 от Наредба № 41 получаването на стимулите по ал. 1 на чл. 28а е обвързано с постигане на по-високи качествени критерии от планираните нива по отношение на:

  1. повишаване скоростта на движение по железопътната мрежа в ремонтираните участъци;
  2. повишаване качеството на железопътната инфраструктура, измерено чрез бална оценка;
  3. повишаване безопасността на превозите чрез намаляване броя на инцидентите по вина на управителя на инфраструктурата;
  4. ефективно използване на инфраструктурния капацитет чрез минимизиране на ограниченията в него;
  5. други.

С проекта за изменение на Наредба № 41 се предлагат промени в чл. 28а, ал. 2 по отношение на т. 1 и т. 3, като те се изменят така:

 „1. повишаване на качеството на предоставяните услуги, измерено чрез точност на движение на влаковете;“ и

 „3. повишаване нивото на безопасност на превозите чрез намаляване броя на произшествията и инцидентите по причина на управителя на инфраструктурата;“

Предложението за изменение на т. 1 от чл. 28а, ал. 2 е обусловено от практиката, която показва, че използването на критерия „повишаване скоростта на движение по железопътната мрежа в ремонтираните участъци“ за измерване на качеството на железопътната инфраструктура не дава пълна представа за ефективността от дейността на инфраструктурния управител. Държавата предоставя на инфраструктурния управител средства от бюджета, включително и средства от европейските фондове, за поддържане, експлоатация, развитие, обновяване и модернизация на железопътната инфраструктура. Изграждането на нова или обновяването на съществуваща инфраструктурата се извършва въз основа на планиране и изготвяне на проекти за строителство, в които са определени и допустимите максимални скорости на железопътната линия. В този смисъл критерият е с фиксирана стойност, т.е. точно определена скорост, което не позволява отклонение от тази стойност и използването му като критерий за предоставяне на стимули няма техническа и икономическа логика.

Новият критерий - „точност на движение на влаковете“ е качествена характеристика, свързана със скоростта на железопътната инфраструктура и влияе пряко върху ефективно управление и използване на инфраструктурния капацитет, което е съществена част от дейността на управителя.

Замяна на думите „безопасността на превозите“ с термина „нивото на безопасност на превозите“ е обусловено от текста на т. 3, буква „д“ от Приложение № 3 от Наредба № 41, където като елемент от показателите и критериите за качество е посочен терминът „нива на безопасност“.

Мотивите за предложената замяна на термина „вина“ с „причина“ са продиктувани от това, че в Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт (Наредба № 59) навсякъде е посочено, че при разследването се установява причината, довела до произшествие или инцидент, а не се доказва наличието на вина от страна на управителя на железопътната инфраструктура. В §1, т. 10 на Наредба № 59 се съдържа легално определение на термина „причина“, съгласно което „причина“ е действие, пропуск, събитие или условие или комбинация от тях, които са довели до произшествие, инцидент или нарушаване на нормативно определеното функциониране на железопътната система или на част от нея. В разпоредбата на чл. 74, ал. 1 от Наредба № 59 е предвидено, че разследването във връзка с безопасността на железопътните произшествия и инциденти се извършва от комисия за установяване на причините и предпоставките за възникването им, а в чл. 81, ал. 1, т. 11 от Наредба № 59 е посочено, че комисията следва да изясни причините за произшествието или инцидента. Съгласно чл. 92, ал. 1 от Наредба № 59, разследването приключва с доклад, в който се посочва техническата причина, без да се търси вина или размер на щетите. От цитираните разпоредби, регламентиращи разследването, е видно, че понятието „вина“ следва да се замени с понятието „причина“ в разпоредбата на чл. 28а, ал. 2, т. 1 от Наредба № 41, за да се постигне логическа обвързаност и непротиворечивост между посочените актове.

Предложеният проект на Наредба за изменение на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Проектът на наредба не транспонира актове на Европейския съюз.

В резултат от приемането на наредбата ще бъдат пояснени показателите и критериите за качество, чрез които се отчита дейността на инфраструктурния управител.

В съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът на наредба ще бъде публикуван за обществени консултации на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.

Лице за контакт:

Бисер Петров - държавен експерт, дирекция "Правна", Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
тел.: 02/ 9409470,
ел. поща: bpetrov@mtitc.government.bg