Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 66 на Министерски съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

С предлаганото допълнение се цели ограничението в чл. 1, ал. 2 на ПМС 66/1996 г. да не се прилага за изпълнение на дейностите, необходими за приемане, опазване и съхраняване на мощностите за военновременна дейност, предоставени на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно Решение № 590 на Министерския съвет от 2021 г. за срока на изпълнение на посочените дейности (от приемане на допълнението до 31.12.2022 г.) Осигуряването на възможността за увеличаване на числеността на персонала на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията се налага от следните обстоятелства:

Със Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия (обн. ДВ, бр. 57 от 2000 г.) (ЗПСВВМТВКПД, отменен), се образуват държавни предприятия „Транспортно строителство и възстановяване“ (ДП „ТСВ“) и „Съобщително строителство и възстановяване“ (ДП „ССВ“) по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон като юридически лица със седалище гр. София. В основния предмет на дейност на предприятията е поддържане на готовност и изпълнение на дейности и задачи по държавния военновременен план и изпълнение на задачи по териториалната отбрана на страната. В съответствие с чл. 8във връзка с чл. 9, т. 2 (за ДП „ТСВ“) и т. 3 (за ДП „ССВ“) от ЗПСВВМТВКПД Министерският съвет с Решение № 456 от 20.06.2001 г. (за ДП „ССВ“) и с Решение № 631 от 25.09.2002 г. (за ДП „ТСВ“) предоставя за ползване и управление от двете държавни предприятия, имоти – публична държавна собственост и имущество от закритите съответно Войски на Комитета по пощи и далекосъобщения и от закритите Войски на Министерството на транспорта като мощности за изпълнение на военновременната им дейност на националното стопанство.

С включването на Република България от 2004 г. в Алианса (като пълноправен член на НАТО) и приемането на страната в Европейския съюз от 2007 г. стартира процес на сериозно трансформиране на военновременните планове и възлаганите публични задачи за двете държавни предприятия. Новите икономически реалности ограничиха необходимостта от публичните задължения на ДП „ТСВ“ и ДП „ССВ“. Това рефлектира и върху финансовия ресурс, който се осигуряваше всяка година за поддържане на военновременна готовност. От 2014 година се прекрати финансирането на тези публични дейности и разходите за поддържането на военновременна готовност (складови бази и движими имущества за военновременни мощности) изцяло останаха за сметка на финансовите възможности на двете държавни предприятия.

В изпълнение на законовите изисквания (§ 2 от Заключителните разпоредби на Закона за отмяна на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия), Министерският съвет с Решение № 256 от 3 май 2019 г. преобразува ДП „ТСВ“ и ДП „ССВ“ в еднолични акционерни дружества с държавно участие в капитала, съответно „ТСВ“ ЕАД и  „ССВ“ ЕАД. С приетото решение е предвидено дружествата да поемат активите, пасивите, другите права и задължения и архива на държавните предприятия, като капиталът на дружествата се формира от непарична вноска, представляваща стойността на правото на собственост върху имотите – частна държавна собственост, подробно описани за „ТСВ“ ЕАД в приложение № 1, определена по реда на чл. 92, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), и стойността на движимото имущество, подробно описано в приложение № 2, определена по реда на чл. 92, ал. 2 от ППЗДС, а по отношение на „ССВ“ ЕАД капиталът на дружеството се формира от непарична вноска, представляваща стойността на правото на собственост върху имотите – частна държавна собственост, подробно описани в приложение № 4, определена по реда на чл. 92, ал. 1 от ППЗДС, и стойността на движимото имущество, подробно описано в приложение № 5, определена по реда на чл. 92, ал. 2 от ППЗДС.

С Решение № 590 от 9 август 2021 г. Министерският съвет предостави безвъзмездно за управление на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията имоти – публична държавна собственост и имущество – мощности за военновременна дейност, подробно описани в приложенията на Решението.

Характерът на тези активи (най-вече движимите вещи) е строго специфичен и пряко кореспондира с военното им предназначение – военна автотракторна техника, високопроходима и понтонна военна техника и мостови съоръжения за армейска комуникация, военна свързочна техника и оборудване – радиостанции, мобилни апаратни и мобилни уплътнителни системи, вещево-хранително оборудване – полеви кухни, мобилни водоноски и др. Тези активи са с изцяло отпаднала необходимост. Опазването и съхраняването на това имущество, както и поддържането и застраховането на районите, в които са разположени съответните складове е свързано с разходването на сериозен финансов ресурс.

Към настоящия момент по места има назначени материално отговорни лица, пазачи и служители за техническа поддръжка на описаните движими и недвижими активи. 

В изпълнение на Решение № 590 от 9 август 2021 г. за процеса от приемане на имотите и имущество, извършването на оценка и управлението на активите ще е необходимо такива лица да бъдат назначени към Министерството. Предвижда се поетапно приемане на активите и своевременно предоставяне на заинтересовани  бюджетни организации, поради което броят на лицата, ангажирани с процеса е динамичен. В момента общата бройката на заетите с тези дейности по места възлиза на 88 лица, предвижда се тези лица да бъдат назначени по извънщатна численост към МТИТС.  

Разходите, необходими за изплащане на възнагражденията и свързаните с тях осигурителни вноски на служителите (поПостановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г.), временно назначени за управление и съхраняване на активите, както и за издръжката (консумативи, застраховки и данъци) за 2021 г. ще бъдат осигурени в рамките на бюджета на МТИТС. За 2022 година ще бъдат необходими допълнителни средства по бюджета на МТИТС в размер на 1 915 400 лева, от тях за персонал 1 115 400  лева и за издръжка 800 000 лева, като идеята е максимално бързо тези активи (движими и недвижими) да бъдат предоставени на структура, която да ги използва реално и целесъобразно в зависимост от тяхното предназначение. В тази връзка ще се търсят механизми за реализация на това имущество чрез предоставянето му на бюджетни организации, за които то представлява интерес, като напр. Министерството на отбраната и др.

Предложеният проект на акт оказва въздействие върху държавния бюджет и се придружава от финансова обосновка,  съгласно Приложение № 2.1 на чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „а“  от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

С проекта на постановление не се предвижда въвеждане на законодателство на Европейския съюз, поради което по него не е изготвена таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.

Изготвена е и към този доклад се прилага частична предварителна оценка на въздействието на проекта, съобразена с бележките и предложенията, съдържащи се в становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет.

Проектът на постановление и докладът са публикувани на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Предвид необходимостта от технологично време за уреждане на трудово-правните отношения с материално отговорните лица, пазачите и служителите за техническа поддръжка на съответните обекти, които следва да бъдат назначени на щат в Министерството, на основание чл. 26, ал. 4, изр. 2 от Закона за нормативните актове срокът за обществено обсъждане е 14 дни. Мотивите за определянето на съкратен срок за провеждане на обществени консултации се обосновават с оглед възникналата необходимост от недопускане на предпоставки от създаване на риск за опазване на предоставеното имуществото, за което е необходимо служителите да бъдат назначени в най-кратък срок. Всяко забавяне би могло да доведе до неблагоприятни последици като възникване на непредвидени разходи свързани с повреди, кражби и др. В усложнената обстановка, породена от възникналата пандемия от Covid-19 е необходимо да бъде обезпечено в най-кратък срок назначаването на  пазачите и служителите за техническа поддръжка на съответните обекти.

Лице за контакти:

Татяна  Рангелова - директор на дирекция "Човешки ресурси", МТИТС,
еmail: trangelova@mtitc.government.bg