Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност, приоритизиране и мониторинг на изпълнението на проектите в сектор „Транспорт“, отговарящи на условията за финансиране по

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

Република България е бенефициент на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за периода 2014-2020 г. С цел осигуряване на ефективна координация между всички компетентни органи, ангажирани в процеса на подготовка и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“, които да бъдат подавани за предоставяне на финансовата помощ по реда на горепосочения Регламент (ЕС) № 1316/2013 г., е прието Постановление № 76 на Министерския съвет от 4.04.2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (ПМС № 76), в изпълнение на което дейностите по приоритизиране и координиране на проектите по механизма се осъществяват от работна група, председателствана от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) дава своето съгласие (валидира) подаването на проектните предложения по МСЕ, сектор „Транспорт“, на всички заинтересовани кандидати – както от, така и извън ресора на МТИТС – съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1316/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа.

В резултат от изпълнението на ПМС № 76, след обявените покани за набиране на проектни предложения по МСЕ, сектор „Транспорт“, по годишните и многогодишните работни програми в периода 2014-2020 г., Република България получи одобрение за финансиране на 23 проекта за проучвателни и пилотни дейности и модернизация и рехабилитация на транспортна инфраструктура на национално ниво.

Допълнително, с оглед спазване на разпоредбите на чл. 22 от Регламент (ЕС) № 1316/2013 г., ПМС № 76 беше изменено и допълнено, като е въведено задължението за осъществяването на функции по техническо наблюдение и финансов контрол на изпълняваните проекти от български бенефициенти по МСЕ, сектор „Транспорт“ от страна на ресорните министерства – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 

През месец юли 2021 г. в „Официален вестник“ на Европейския съюз е публикуван Регламент (ЕС) 2021/1153 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) и за отмяна на Регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014. С новия регламент се определят целите на МСЕ, неговия бюджет, формите и правилата за предоставяне на финансиране от ЕС за периода 2021 – 2027 г. Общите цели на МСЕ за периода 2021-2027 г. са да се изграждат, развиват, модернизират и завършват трансевропейските мрежи в транспортния, енергийния и цифровия сектор. Специфичните цели на МСЕ, конкретно за транспортния сектор са свързани с: 1) допринасяне за разработването на проекти от общ интерес, свързани с ефикасни, взаимосвързани и мултимодални мрежи и инфраструктура за интелигентна, оперативно съвместима, устойчива, приобщаваща, достъпна, безопасна и сигурна мобилност в съответствие с целите на Регламент (ЕС) № 1315/2013 г.; 2) адаптиране на части от TEN-T за двойно предназначение на транспортната инфраструктура с оглед подобряването както на гражданската, така и на военната мобилност. Бюджетът за сектор „Транспорт“ по МСЕ за периода 2021-2027 г. е 25,81 млрд. евро, от които 11,29 млрд. евро са заделени за страните, които отговарят на условията за получаване на подкрепа от Кохезионния фонд и 1,69 млрд. евро са предвидени за военна мобилност. Основен фокус ще бъде поставен върху финансирането за развитие и модернизиране на железопътната, пътната, вътрешно-водната и морската инфраструктура, както и осигуряването на безопасна и сигурна мобилност. Приоритет ще бъде даден на по-нататъшното развитие на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) – „основна“ и „разширена“, с акцент върху липсващите връзки и трансграничните проекти с добавена стойност за Европейския съюз.

Целта на въвеждането на нов координационен механизъм за преглед на проектната готовност, приоритизиране и мониторинг на изпълнението на проектите, отговарящи на условията за финансиране по Кохезионния фонд на Регламент (ЕС) 2021/1153 е продължаване на добрата практика от предишния програмен период 2014-2020 г. и постигане на устойчивост и допълняемост на инвестициите в сектор „Транспорт“.  Координационният механизъм се отнася за проектите по МСЕ, сектор „Транспорт“, които отговарят на условията за финансиране по Кохезионния фонд, съгласно чл. 4, параграф 8 от на Регламент (ЕС) 2021/1153, а приоритизирането им се извършва с оглед подаването им за финансиране по реда на чл. 11, параграф 6 от същия регламент. Целта на проекта на постановление е продължаване на тенденцията за постигане на оптимално планиране на инвестициите и подготовка на проекти с достатъчна степен на готовност /зрялост/, релевантност и качество по МСЕ, сектор „Транспорт“ през програмния период 2021-2027 г. В допълнение, посредством създаването на нов координационен механизъм за преглед на проектната готовност, приоритизиране и мониторинг на изпълнението на проектите в сектор „Транспорт“ по МСЕ през периода 2021-2027 г., ще се осигури директното включване на всички заинтересовани страни, имащи отношение към програмирането, подготовката и изпълнението на действията. Координационният механизъм за преглед на проектната готовност, приоритизиране и мониторинг на изпълнението на проектите в сектор „Транспорт“ , отговарящи на условията за финансиране по Кохезионния фонд, в рамките на МСЕ 2021-2027 г. ще гарантира допълняемост на инвестициите, предвидени по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. Посредством координацията и съгласуването на инвестициите ще бъде постигната и по-висока ефективност на работата на отговорните структури по фондовете на ЕС, в сектор „Транспорт“, както и максимална гъвкавост на процеса на подаване на алтернативни проекти, в случай на необходимост.

Прегледът и приоритизирането на проектите, предвидени за подаване по чл. 4, параграф 8 от на Регламент (ЕС) 2021/1153, ще се извършват от работна група, включваща представители на МТИТС, Министерство на финансите, Централното координационно звено в Администрацията на Министерския съвет и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), което има водеща отговорност за пътните проекти. При необходимост на заседанията на работната група могат да бъдат канени представители на други ведомства, които имат отношение по изпълнение на проектите по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“ 2021-2027 г. Те имат ролята на наблюдатели по време на заседанията на работната група и нямат право на глас при вземане на решения. Представители на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, Агенция „Пътна инфраструктура“, Държавно предприятие ‚Пристанищна инфраструктура“, Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“, Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и други потенциални бенефициенти следва да присъстват на заседания на работната група след отправена им покана, с оглед представяне на проектните им предложения, които следва да бъдат разгледани и приоритизирани от работната група преди подаването им за финансиране по МСЕ, сектор „Транспорт“. Представителите на бенефициентите не са официално членове на работната група и имат право само на съвещателен глас. 

Съгласно чл. 21, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/1153, бенефициентите представят доклади на напредъка по изпълнение на проектите, както са определени в съответните споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства, без предварително одобрение от страна на държавите-членки. Комисията предоставя на държавите-членки достъп до докладите относно действията, предприети на тяхна територия.

Финансирането за изпълнение на одобрените проекти на бенефициентите, в ресора на МТИТС и МРРБ, отговарящи на изискванията за финансиране по Кохезионния фонд по реда на Регламент (ЕС) 2021/1153, се осигурява чрез предоставяне на безвъзмездни финансови средства от Европейската изпълнителна агенция за климат, инфраструктура и околна среда (CINEA) към Европейската комисия и осигуряване на съ-финансиране от държавния бюджет на държавата-членка. Разчетите за средствата, получавани от тези проекти от CINEA, както и разходите на бенефициентите по източници на финансиране (европейски средства и национално съ-финансиране) се включват в бюджетната прогноза и в проектобюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, в съотвествие с указанията на министъра на финансите за изготвяне на необходимата информация от първостепенните разпоредители с бюджет на отделните етапи от бюджетната процедура за съответната година.

Съответните първостепенни разпоредители с бюджет, в чиито ресор са  бенефициентите на помощта по проектите, отговарящи на условията за финансиране по Кохезионния фонд на МСЕ за периода 2021-2027 г., следва да осъществяват технически мониторинг и финансов контрол на действията, с оглед гарантиране на ефективното им изпълнение и ефикасното и законосъобразното разходване на предоставения им публичен финансов ресурс. За проектите на частните бенефициенти и проектите по „Общия пакет“ на МСЕ, сектор „Транспорт“, съ-финансирането се осигурява от съответния бенефициент.

В резултат на работата на Координационния механизъм за преглед, приоритизиране и мониторинг на изпълнението на проектите в сектор „Транспорт“, отговарящи на условията за финансиране по Кохезионния фонд, в рамките на МСЕ 2021-2027 г. се очаква да се постигне висока степен на устойчивост при усвояване на предвидените финансовите средства за България като се осигури максимално координиране и оптимизиране на използването на различните източници за финансиране по линия на фондовете на ЕС в транспортния сектор и се спомогне за осъществяване на по-ефективна транспортна политика на национално ниво. С предложения проект на постановление се отменя и Постановление № 76 от 4 април 2014 г. за създаване на национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа.

С предлагания проект се осигуряват мерки на национално ниво за изпълнение на Регламент (ЕС) 2021/1153 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) и за отмяна на Регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014. Съгласно § 1, т. 5 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз „таблица на съответствието“ е сравнителен работен документ за отразяване степента на съответствие на проект на български акт с директива на Европейския съюз. С оглед обстоятелството, че с постановлението се осигуряват мерки на национално ниво за изпълнение на регламент, а не се въвежда директива, не се прилага справка за съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът е съгласуван в рамките на Работна група № 9 „Транспортна политика“, предвидена в Приложение № 3 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет и не са необходими финансови и други средства за прилагането на новата уредба. Финансовата обосновка е приложена към проекта на постановление.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за създаване на национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност, приоритизиране и мониторинг на изпълнението на проектите в сектор „Транспорт“, отговарящи на условията за финансиране по Кохезионния фонд съгласно Регламент (ЕС) 2021/1153 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) и за отмяна на Регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 е съгласуван в съответствие с изискванията на чл. 34, ал 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Получените от различните министерства бележки и коментари са отразени в проекта на постановление.

Към този доклад се прилага и частична предварителна оценка на въздействието на проекта на акт, съобразена със становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет.

В съответствие с чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове и в изпълнение на чл. 35, ал. 2, т. 7 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, проектът на постановление, докладът, съгласуваната частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет са публикувани на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в Портала за обществени консултации на Министерския съвет. На заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с документите и да представят писмени предложения или становища в 30-дневен срок от публикуването им.

Лице за контакт:

Димо Димов - Държавен експерт в дирекция „Координация на програми и проекти“,
e-mail: ddimov@mtitc.government.bg,
тел. 02/9409203