Проект на Заповед за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2019 г.

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

Предоставям на вниманието Ви проект на Заповед за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2019 г.

Заповедта за определяне на условията и реда за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за международен превоз на стоки по шосе, предоставени от Международния транспортен форум, се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения всяка година съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен превоз на пътници и товари.

Със заповедта се определят изискванията, на които трябва да отговарят превозвачите, за да бъдат допуснати до участие в разпределението на разрешителните, редът и сроковете за подаване на заявленията за участие, документите, които се прилагат към тях, както и реда за разпределение, контрол и отчитане на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2019 г.

Със заповедта се регламентира разпределението на разрешителните ЕКМТ/СЕМТ, предназначени за автомобили „Евро V сигурен”, „EEV сигурен” и/или  „Евро VI сигурен”, между български превозвачи, които отговарят на определени условия.

С проекта на заповед се предвиждат промени в изискванията към превозвачите за участие в разпределението на разрешителните, както и в реда за контрол по използването и отчитането на разрешителните.

За разлика от предходната 2018 г. и предвид необходимостта от създаване на допълнителни условия и мерки за упражняване на по-ефективен контрол върху превозвачите, които притежават ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, в проекта на заповед се предвижда разпределението на разрешителните да се извършва между превозвачи, притежаващи лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане от минимум една година от датата на подаване на заявлението за участие, притежаващи поне 1 (един) автомобил, отговарящи най-малко на изискванията „Евро V сигурен”, „EEV сигурен” и/или  „Евро VI сигурен” автомобили и които не са извършвали нарушения на условията и реда за използване на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните, определени в т. 9 на Заповед № 08-480 от 22.11.2017 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотивите за горепосочените промени в условията за участие в разпределението на разрешителните са свързани с по-ефективното им използване съгласно разпоредбите на Ръководството за използване на многостранните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и целят намаляване на извършването на нарушения от превозвачите при използването им. За по-ефективното разпределение на ограничения брой ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и във връзка с ограничаване на фиктивната регистрация на превозвачи (така наречените „пощенски кутии“) в проекта на заповед е предвидено превозвачът да притежава лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане от минимум една година, през която да е придобил опит в извършването на автомобилен превоз на товари.

С цел намаляване на административната тежест за превозвачите и повишаване на контрола по използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ се предвижда справката-отчет по т. 9.10 от заповедта и приложените към нея документи да се отчитат по електронен път, чрез информационната система на ИААА с достъп, предоставен на превозвачите при получаването на разпределените им ЕКМТ/СЕМТ разрешителни. Предоставянето на възможността за електронно отчитане ще допринесе и за по-точното изготвяне на данните в редовния шест месечен доклад за използването на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните, който се предоставя на Секретариата на Международния транспортен форум.

В т. 6 от проекта на заповед е предвидено предложението за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2019 г. да се утвърди от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след като бъде приложена методика за разпределението им. За първи път тази методика се предвижда да бъде неразделна част от заповедта (Приложение № 3) с оглед запознаване на превозвачите с правилата и механизмът за разпределяне и преразпределяне на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните.

Лице за контакт:

Цветелина Илиева–Йорданова - Директор на дирекция „Автомобилни превози“ Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
Тел: 02/930 88 81,
Email: cilieva@rta.government.bg