Втори национален доклад в изпълнение на разпоредбите на чл. 10, параграф 1 от Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива

През 2022 г. започна подготовката на втори национален доклад в изпълнение на разпоредбите на чл. 10, параграф 1 от Директива 2014/94/ЕС. На 24 януари 2023 г., след съгласуване в рамките на Съвета по европейските въпроси, този доклад беше представен на Европейската комисия.