Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 е приета с Протокол № 67 на Министерския съвет от 02.12.2020 г.

Програмата е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, определя визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения.

Документът стъпва върху одобрените с Решение № 33 на Министерския съвет от 20 януари 2020 г. визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030. Определени са  три стратегически цели – ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата, за чието изпълнение правителствените намерения са групирани в пет области (оси) на развитие и са определени 13 национални приоритета. 

Програмата включва детайлизирани стратегии по приоритетите, в т.ч. Приоритет 7 "Транспортна свързаност" и  Приоритет 8 „Цифрова свързаност“, за които Министерството на транспорта и съобщенията е определено за водещо ведомство.     

Предложените мерки в Приоритет 8 са насочени към подобряване на достъпа до високоскоростен интернет в по-слабо населените региони и неговото активно използване от населението и бизнеса, както и в развитието на високоскоростния мобилен интернет в страната. Цифровата свързаност е заложена като ядро на цифровата трансформация. Разширяването на достъпа до високоскоростен интернет в селските райони ще е важна предпоставка за развитието на проекти за умно и устойчиво земеделие, стимулирайки местната икономика и подобрявайки качеството на живота посредством предоставянето на достъп до ново поколение публични и частни цифрови услуги. 

Приложения