Проучване на екологичните мерки при облачните изчисления и електронните съобщителни услуги и мрежи: Към климатична неутралност до 2050 г.

Целта на проучването е да се разбере по-добре и да се предложат мерки за постигане на целта на цифровата стратегия за "неутрални по отношение на климата и високоефективни по отношение на енергията центрове за данни и електронни съобщителни мрежи и услуги до 2030 г."

Настоящата цифрова трансформация се характеризира с рязко увеличаване на количеството генерирани, обработвани, съхранявани и предавани данни. Това се отразява на потреблението на енергия. През 2018 г. на центровете за данни се падат 2,7 % от потреблението на енергия в ЕС. Ако не се вземат мерки, до 2030 г. този дял може да нарасне до 3,2 %.

В проучването се предлагат мерки за повишаване на енергийната ефективност и практиките на кръговата икономика във веригите за стойност в областта на ИКТ. То се фокусира върху изчислителните облаци и центровете за данни, както и върху електронните съобщителни услуги и мрежи.

По отношение на центровете за данни и изчислеята в облак, проучването предлага следните конкретни мерки:

  • усъвършенстване на Кодекса за поведение относно енергийно ефективните центрове за данни;
  • засилване на критериите за зелени обществени поръчки за центрове за данни, сървърни помещения и облачни услуги;
  • създаване на Европейски регистър на центровете за данни.

Освен това в проучването се предлага определение за това какво представлява център за данни и показатели за измерване на напредъка към постигане на целта до 2030 г.

Що се отнася до електронните съобщителни мрежи и услуги, в проучването се предлага въвеждането на етикет за енергийна ефективност за телекомуникационните услуги, за да се осигури по-голяма прозрачност за предприятията и потребителите. Освен това в проучването се предлага телекомуникационните оператори да регистрират енергийната интензивност на мрежата в централен или национален регистър, като по този начин се предлага преглед на различните доставчици и ефективността на различните мрежови технологии. Това ще трябва да бъде допълнено с минимални изисквания за ефективност на новата инфраструктура и с критерии за еко проектиране.

Тези констатации ще бъдат използвани в редица текущи и бъдещи инициативи, свързани с екологичния и цифровия преход.

Проучването ще намерите в приложение:

 

Приложения