Вие сте тук

Преглед на насоките за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа

Преглед на насоките за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа

На 14 декември 2021 г. Европейската комисия разпространи Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа, за изменение на Регламент (ЕС) 2021/1153 и Регламент (ЕС) № 913/2010 и отмяна на Регламент (ЕС) 1315/2013.

Всички материали (законодателно предложение за нов регламент за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), включително карти на новите TEN-T мрежи и Европейските транспортни коридори, както и множество комуникационни материали, свързани с прегледа на TEN-T) са публикувани на интернет страницата на Европейската комисия: https://transport.ec.europa.eu/news/efficient-and-green-mobility-2021-12-14_en.

Новите карти/коридори от предложението могат да бъдат открити на адрес: https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html?layerOn=true.

От м. януари 2022 г. ще започне обсъждане на предложението в работна група "Транспорт, интермодални въпроси и мрежи" към Съвета на ЕС.