Европейска система за управление на железопътния трафик

Основен документ, който регламентира графика за внедряването на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) по европейската железопътна мрежа, е Регламент за изпълнение 2017/6 на Комисията за европейски план за внедряване на европейска система за управление на железопътното движение. Задължение на всяка една държава членка е да следи изпълнението на определения в Регламента график, като в съответствие с разпоредбите на чл.

През 2021 година беше извършена актуализация на Националния план за внедряване на техническата спецификация за оперативна съвместимост относно подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ на железопътната система в Европейския съюз. Планът бе одобрен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на 17 юни 2021 г., след което бе нотифициран пред ЕК по надлежния ред.

В изпълнение на разпоредбите на Регламент за изпълнение 2017/6 на Комисията за европейски план за внедряване на европейска система за управление на железопътното движение и предвид отчетените забавяния при реализацията на някои железопътни проекти, в началото на 2020 г. българската страна предложи актуализация на срока за въвеждането в експлоатация на ERTMS по железопътната линия София – Елин Пелин – до 31.12.2022 г. и актуализация на срока за въвеждането в експлоатация на ERTMS по железопътната линия Пловдив – Бургас – до 31.12.2024 г.