Електронен обмен на регулаторна информация за товарни превози

Във връзка с Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година относно електронната информация за товарни превози (eFTI) Европейската комисия откри консултации по проекта на регламент за изпълнение за eFTI  процедури и правила за достъп за компетентните органи, който се очаква да бъде приет през първото тримесечие на 2023 г.

На 19 май 2022 г. ще се проведе заседание на Комитета за насърчаване на цифровия транспорт и търговия.

На 8 ноември 2021 г., в хибриден формат, ще се проведе първото заседание на Експертната група за подготовка на делегирани актове за електронната информация за товарни превози (eFTI). Групата се създава към Форума за цифров транспорт и логистика и ще осъществява дейността си в тясно взаимодействие с подгрупа 1 "Транспорт без хартия". През първите две години от създаването дейността на групата ще бъде насочена към подготовка на делегираните актове, упоменати в чл.

На 26 октомври 2021 г. ще се проведе първото заседание на Комитета за насърчаване на цифровия транспорт и търговия. Структурата е създадена в съответствие с чл.

В изпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 г. относно електронната информация за товарни превози, след съгласуване с идентифицираните заинтересовани институции, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпрати нотификация до Европейската комисия.

Целта на Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 г. относно електронната информация за товарни превози е да насърчи цифровизацията на товарните превози и логистиката с оглед намаляване на административните разходи, подобряване на капацитета за правоприлагане на компетентните органи и повишаване на ефикасността и устойчивостта на транспорта.