Електронен обмен на регулаторна информация за товарни превози

На 19 май 2022 г. ще се проведе заседание на Комитета за насърчаване на цифровия транспорт и търговия.

На 8 ноември 2021 г., в хибриден формат, ще се проведе първото заседание на Експертната група за подготовка на делегирани актове за електронната информация за товарни превози (eFTI). Групата се създава към Форума за цифров транспорт и логистика и ще осъществява дейността си в тясно взаимодействие с подгрупа 1 "Транспорт без хартия". През първите две години от създаването дейността на групата ще бъде насочена към подготовка на делегираните актове, упоменати в чл.

На 26 октомври 2021 г. ще се проведе първото заседание на Комитета за насърчаване на цифровия транспорт и търговия. Структурата е създадена в съответствие с чл.

В изпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 г. относно електронната информация за товарни превози, след съгласуване с идентифицираните заинтересовани институции, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпрати нотификация до Европейската комисия.

Целта на Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 г. относно електронната информация за товарни превози е да насърчи цифровизацията на товарните превози и логистиката с оглед намаляване на административните разходи, подобряване на капацитета за правоприлагане на компетентните органи и повишаване на ефикасността и устойчивостта на транспорта.