Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 г. относно електронната информация за товарни превози

Целта на Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 г. относно електронната информация за товарни превози е да насърчи цифровизацията на товарните превози и логистиката с оглед намаляване на административните разходи, подобряване на капацитета за правоприлагане на компетентните органи и повишаване на ефикасността и устойчивостта на транспорта. Както икономическите оператори, така и компетентните органи ще трябва да вземат необходимите мерки, за да направят възможен електронния обмен на регулаторна информация за товарни превози (eFTI) в машинно четим формат чрез платформи, базирани на информационни и комуникационни технологии (платформи за eFTI), включително придобиване на необходимото оборудване.

За да се даде възможност на икономическите оператори да предоставят съответната информация в електронна форма по еднакъв начин във всички държави членки, е необходимо да се приложат общи спецификации за функционалните изисквания за платформите за eFTI, които предстои да бъдат разработени и приети от ЕК чрез делегирани актове и чрез актове за изпълнение. При приемането на спецификациите ЕК ще се стреми да гарантира оперативната съвместимост на платформите за eFTI, да вземе предвид съответните технически решения и стандарти, използвани в съществуващите ИКТ системи и да гарантира, че спецификациите ще бъдат във възможно най-голяма степен технологично неутрални, за да се насърчават непрекъснатите иновации и да се избягва технологичната зависимост.

Документът е достъпен в EUR-Lex на адрес https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/1056/oj.