Министерството на транспорта и съобщенията организира анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателно издание през 2024 г.

Обява за конкурс

Министерството на транспорта и съобщенията организира анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателно издание през 2024 г.

Цел: Целта на конкурса е изработването на художествени проекти на пощенско-филателно издание на тема:

 • „200 години от отпечатването на Рибния буквар на Петър Берон“ състоящо се от една пощенска марка и специален пощенски печат;

Право на участие: Право на участие в конкурса имат всички физически лица, граждани на Република България, обучаващи се или придобили образователен ценз в областта на изобразителното изкуство (удостоверява се с приложено копие от студентска книжка или дипломa за завършена ОКС Бакалавър или Магистър). Всеки кандидат може да участва с повече от един проект по всяка темата.

Изисквания: Проектите трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс. Проектите трябва да са авторски, оригинални, новаторски, да не копират или напомнят съществуващи издания по темата. Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на проекта. Проектите трябва да се представят на хартиен носител във формат А4 и да са съобразени както с темата на изданието, така и със следните изисквания:

1. За пощенската марка:

1.1. Размер: 32,5/43 мм. или 29/39 мм., или 29/44 мм., 29/49 мм. или 29/54 мм;

1.2. Задължителни текстове: „България“ и „Bulgaria“, „Поща“; номиналната стойност на пощенската марка – 0,90 лв.; тема на изданието – „200 години от отпечатването на Рибния буквар на Петър Берон“.

1.3. Проектът на пощенската марка да бъде представен в мащаб 2:1 и 1:1.

2. За специалния пощенски печат:

2.1. Проектът за специален пощенски печат да има свободен силует, като по отношение на формата няма ограничения;

2.2. Размер  –  30-36 мм.

2.3. Задължителни текстове: Темата на изданието – „200 години от отпечатването на Рибния буквар на Петър Берон“ както и пощенския код „1000 София 00.00.2024 г.“.

2.4. Проектът на специалния пощенски печат да бъде представен в мащаб 2:1 и 1:1.

Срок и начин за подаване на проектите: Ще бъдат приемани проекти, предадени до 17:30 часа на 23.02.2024 г. в деловодството на Министерството на транспорта и съобщенията, ул. „Дякон Игнатий“ № 9 или изпратени по пощата на същия адрес с пощенско клеймо с дата на подаване не по-късно от 23.02.2024 г. Проектите, заедно с кратко описание на идеите на авторите, следва да бъдат представени в запечатан плик със задължителен надпис „За конкурса на тема  „200 години от отпечатването на Рибния буквар на Петър Берон“. В него трябва да бъде вложен и друг запечатан малък плик с надпис „Документи на кандидата“, който да съдържа подписана декларация, съгласно приложението към настоящата обява и копие от студентска книжка или дипломa за завършена ОКС Бакалавър или Магистър.

Извън малкия плик никъде другаде не трябва да има данни, които да идентифицират автора на проекта.

Оценяване: Проектите ще бъдат оценявани от членовете на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване към министъра на транспорта и съобщенията. Всички членове на Съвета имат по един глас, с изключение на представителите от сферата на изобразителното изкуство, които имат право на два гласа. Журито няма да оценява проекти, които не отговарят на посочените по-горе условия и изисквания. Ще бъде излъчен само един победител, както и подгласници, съответно на второ и трето място. Малките пликове на непремираните проекти няма да бъдат отваряни при журирането. Работата на журито е поверителна, а решенията му са окончателни.

Критерии за оценка:

 • Оригиналност на идеята, интерпретирана творчески с художествени изразни средства;
 • Високи художествено-естетически достойнства, съобразени със съвременните визуални стандарти и тенденции за пощенско-филателни издания;
 • Комуникативност на визията – да бъде възприемана в национален и международен контекст;
 • Спазване на визуалната йерархия на информационните компоненти в текстовата част;
 • Синхронизиране на типографията и изображението в стилово единство;
 • Балансирано взаимодействие между пощенската марка и специалния пощенски печат.

Награда: На победителя в съответния конкурс ще бъде предложено да сключи договор с организатора.

Допълнителна информация:

 • Министерството на транспорта и съобщенията ще сключи договор с автора на премирания проект, с който възлага изработване срещу възнаграждение на проекти и оригинали за пощенско-филателно издание, на тема „200 години от отпечатването на Рибния буквар на Петър Берон“.
 • За подписване на договор за изработване срещу възнаграждение на проекти и оригинали за пощенско-филателно издание на тема „200 години от отпечатването на Рибния буквар на Петър Берон“.– една пощенска марка и специален пощенски печат, победителят в съответния конкурс трябва да се яви лично на заседание на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване, за което ще бъде уведомен допълнително. Авторът на проекта следва да се съобрази със забележките и препоръките на членовете на Съвета и да представи коригирани проекти в определения му срок.
 • Цялата лична информация, предоставена от участниците, ще се съхранява от Министерството на транспорта и съобщенията и ще се използва единствено за целите на конкурса при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
 • Победителят в конкурса, както и участниците, класирани на второ и на трето място, ще бъдат обявени на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията до 01.03.2024 г.
 • Малките пликове на непремираните проекти, съдържащи имената на участниците, ще бъдат отворени седмица след обявяването на победителя в конкурса. Всички проекти, заедно с имената на съответните участници, ще бъдат публикувани на страницата на министерството.

Лица за контакти:

Пламен Стоянов – главен експерт в дирекция „Съобщения“,
тел. 02/9409 274,
e-mail pstoyanov@mtitc.governmеnt.bg.

Ваня Митова – главен експерт в дирекция „Съобщения“,
тел. 02/9409 265,
e-mail vmitova@mtitc.governmеnt.bg;

Приложения
Прикачен файл Размер
Декларация 13.08 KB