Специализиран експертен съвет по маркоиздаване

Специализиран експертен съвет по маркоиздаване

Вътрешни правила
за функциите и организацията на дейността на специализирания експертен съвет по маркоиздаване ВП-7 от 04.06.2010 г. (консолидирана версия, съгласно Заповед № РД-08-378 от 04.07.2012 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията)

Контакти

Пламен Стоянов,
Секретар на Специализиран експертен съвет по маркоиздаване,
Главен експерт в дирекция „Съобщения“, МТС,
Тел.: +359 2 9409 274,
e-mail: pstoyanov@mtc.government.bg