Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства - месец януари 2018 г.