Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства - месец юли 2018 г.