Вие сте тук

Актуално в Съобщения

13.06.2016

Министерството на транспорта, информационни технологии и съобщенията (МТИТС) започва работата си по подготовката на Тематичния план за издаване на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати през 2017 г. Поради големия обществен интерес този план се популяризира посредством страницата на МТИТС в интернет.

Съгласно действащата нормативна уредба, Тематичният план (ТП)  не може да бъде изменян след неговото утвърждаване.

02.06.2016

На 25 май 2016 г. Европейската комисия одобри предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, поръчани онлайн.

Подобряването на онлайн достъпа за потребителите и предприятията до цифрови стоки и услуги е един от трите стълба на Стратегията за цифровия единен пазар за Европа и един от десетте приоритета на ЕК.  Достъпните, надеждни, ефикасни и с високо качество услуги за доставка на колетни пратки са съществена предпоставка за осигуряването на икономически растеж във всички региони на ЕС.

11.04.2016
Във връзка с разглеждането на въпросите от стратегията за Цифровия единен пазар, свързани с осигуряването на подходяща регулаторна среда за платформите и посредниците и по-специално ролята на онлайн платформите, Република България подкрепи и се присъедини към позицията на Обединеното Кралство и Чехия, което направиха и Полша, Люксембург, Финландия, Швеция, Дания, Естония, Латвия и Литва.
 
Основните аспекти на позицията, която подкрепихме, заедно с горепосочените държави членки на ЕС са свързани с това, че онлайн платформите са: възможност за развитие, а не заплаха; пл
19.02.2016

Част „Телекомуникации и информационни технологии“

В областта на електронните съобщения и приобщаващия единен цифров пазар вниманието ще бъде фокусирано върху пакета от инициативи, в контекста на съобщението на Комисията от месец май 2015 г.: „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“.

09.02.2016

Европейската комисия (ЕК) представи предложение за Решение на Европейския парламент и на Света за използване на радиочестотна лента 470 – 790 MHz в Съюза.

Хармонизираните радиочестотни ленти за безжични широколентови комуникации (WBB) в ЕС, особено тези под 1 GHz, са важни за постигане на целите за свързаност на Европейския съюз (ЕС), заложени в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (DAE).

21.07.2015

Справка за отразяване на становищата от проведена обществена консултация относно развитието на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване (виж прикачения файл)

Обществената консултация се провежда със следните мотиви:

С писмо № 4700(DDM.PPCR)1047/01.05.2013 г. ВПС информира, че бюлетините, съдържащи информация за пощенските марки, получавани по линия на международния обмен, може да бъде разгледана на интернет адрес: www.upu.int/fr/activites/philatelie/bulletins.html

Страници

Subscribe to Актуално в Съобщения