Нормативни документи - СЗРПМП

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията и председателя на Националния статистически институт, обн., ДВ, бр. 106 от 22.12.2000 г., изм. и доп., бр. 112 от 23.12.2004 г., в сила от 23.12.2004 г., бр. 84 от 17.10.2006 г., в сила от 17.10.2006 г., бр. 6 от 19.01.2007 г., бр. 53 от 13.07.2012 г.

Издадена от министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 23 от 22.03.2011 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 7 от 24.01.2003 г., изм. и доп., бр. 78 от 7.09.2004 г., бр. 59 от 19.07.2005 г., доп., бр. 32 от 18.04.2006 г., изм. и доп., бр. 91 от 10.11.2006 г., бр. 44 от 11.06.2010 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 84 от 21.10.2005 г., в сила от 1.01.2007 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 7 от 24.01.2003 г.

Издадена от главния прокурор на НРБ и министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.1984 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 26 от 31.03.1981 г., в сила от 1.07.1981 г.

Издадена от министъра на правосъдието и министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 67 от 29.08.1975 г.