На 27 септември 2021 г. ЕК стартира обществена консултация относно услугите по краткосрочно отдаване под наем

До 13 декември 2021 г., Комисията приканва всички граждани и организации да вземат участие в консултацията, за да събере информация от широк кръг заинтересовани страни като:

  • държавите членки на всички равнища (национално, регионално, местно), в това число регулаторните органи, съответните органи в областта на туризма, градовете и техните представители (особено за популярни туристически дестинации);
  • гражданите и предприятията или техните представители, които предлагат краткосрочно отдаване под наем;
  • гражданите и предприятията, предоставящи услуги в сектора на краткосрочното отдаване под наем (напр. управление на имоти, почистване, поддръжка, настаняване при пристигане);
  • онлайн платформите, които посредничат при услугите по краткосрочно отдаване под наем;
  • хотелите, техните сдружения и други подобни туристически предприятия, различни от видовете за краткосрочно отдаване под наем;
  • потребителите и техните представители;
  • местните общности;
  • НПО и др.

Повече информация за обществената консултация и възможност за онлайн попълване на въпросника за участие можете да намерите тук:   Туристически услуги — инициатива относно краткосрочните наеми (europa.eu)