Интернет управление

Дирекция ИТ събира информация чрез попълнените въпросници  по компетентност в срок до 20 юли 2018г.  по имейл.

 

Лица за контакт: Нели Стоянова, началник отдел „Политика в информационното общество“ и член на Групата на високо ниво на ЕК по въпросите на Интернет управлението, nstoyanova@mtitc.government.bg и Анелия Димова, експерт, adimova@mtitc.government.bg 

Инициативата за академично сътрудничество RIPE (RACI) свързва членовете на академичната общност с общността на RIPE, като приканва студентите и изследователите да представят своите проучвания, свързани с Интернет, на срещите на RIPE, ENOG, MENOG и SEE.