Европейска многостранна платформа за стандартизация в областта на ИКТ

Европейската многостранна платформа за стандартизация в ИКТ е създадена в края на 2011 г. Базирана на решение на Европейската комисия като консултативен орган по въпроси, свързани с прилагането на политики за стандартизация в областта на ИКТ, той се занимава с:

  • потенциални бъдещи нужди от стандартизация в ИКТ в подкрепа на европейското законодателство, политики и обществените поръчки;
  • технически спецификации за обществени поръчки, разработени от организации за разработване на световни (глобални) стандарти в ИКТ;
  • сътрудничество между организациите за разработване на стандарти в ИКТ;
  • план за действие, който предвижда многогодишен преглед на нуждите от предварителни или допълващи се дейности по стандартизация в областта на ИКТ в подкрепа на дейностите по политиките на ЕС.

Платформата е съставена от представители на националните органи на държавите-членки на ЕС и EFTA, от европейски и международни органи по стандартизация в областта на ИКТ, и от заинтересовани организации, които представляват промишлеността, малките и средните предприятия и потребителите. Тя се председателства съвместно от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, Индустрия, Предприемачество и Малки и средни предприятия“ и Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологични иновации” към Европейската комисия. Заседанията й се провеждат четири пъти годишно.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1025/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (1.02 MB)
от 25 октомври 2012 година
относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Приложения
Прикачен файл Размер
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1025/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012 година относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 1.02 MB
Отчет от първото заседание на Европейската многостранна платформа за стандартизация в областта на ИКТ 16.97 KB
Вътрешен правилник 22.75 KB
Процес по идентификация 76.47 KB
Решение на Комисията от 28 ноември 2011 за създаване на Европейската платформа на множеството заинтересовани страни по въпросите на стандартизацията в областта на ИКТ 21.5 KB
Процес на идентификация – ИКТ технически спецификации 311 KB
Решения и предприети действия 2015 г. 131.5 KB
Решения и предприети действия - 2014 г. 124 KB
Решения и бъдещи действия 15 заседание 75.5 KB
Решения и бъдещи действия 16 заседание 75.5 KB
Отчет заседание 22 септември 2016 157 KB
Решения и бъдещи дейности 22 септември 2016 57 KB