Вие сте тук

Европейска многостранна платформа за стандартизация в областта на ИКТ

Европейска многостранна платформа за стандартизация в областта на ИКТ

Европейската многостранна платформа за стандартизация в ИКТ е създадена в края на 2011 г. Базирана на решение на Европейската комисия като консултативен орган по въпроси, свързани с прилагането на политики за стандартизация в областта на ИКТ, той се занимава с:

  • потенциални бъдещи нужди от стандартизация в ИКТ в подкрепа на европейското законодателство, политики и обществените поръчки;
  • технически спецификации за обществени поръчки, разработени от организации за разработване на световни (глобални) стандарти в ИКТ;
  • сътрудничество между организациите за разработване на стандарти в ИКТ;
  • план за действие, който предвижда многогодишен преглед на нуждите от предварителни или допълващи се дейности по стандартизация в областта на ИКТ в подкрепа на дейностите по политиките на ЕС.

Платформата е съставена от представители на националните органи на държавите-членки на ЕС и EFTA, от европейски и международни органи по стандартизация в областта на ИКТ, и от заинтересовани организации, които представляват промишлеността, малките и средните предприятия и потребителите. Тя се председателства съвместно от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, Индустрия, Предприемачество и Малки и средни предприятия“ и Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологични иновации” към Европейската комисия. Заседанията й се провеждат четири пъти годишно.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1025/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (1.02 MB)
от 25 октомври 2012 година
относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1025/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012 година относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1.02 MB
Файл Отчет от първото заседание на Европейската многостранна платформа за стандартизация в областта на ИКТ16.97 KB
Файл Вътрешен правилник22.75 KB
Файл Процес по идентификация76.47 KB
Файл Решение на Комисията от 28 ноември 2011 за създаване на Европейската платформа на множеството заинтересовани страни по въпросите на стандартизацията в областта на ИКТ21.5 KB
Microsoft Office document icon Процес на идентификация – ИКТ технически спецификации311 KB
Microsoft Office document icon Решения и предприети действия 2015 г.131.5 KB
Microsoft Office document icon Решения и предприети действия - 2014 г.124 KB
Microsoft Office document icon Решения и бъдещи действия 15 заседание75.5 KB
Microsoft Office document icon Решения и бъдещи действия 16 заседание75.5 KB
Microsoft Office document icon Отчет заседание 22 септември 2016157 KB
Microsoft Office document icon Решения и бъдещи дейности 22 септември 201657 KB