Услугата за машинен превод на Европейската комисия вече е достъпна за малки и средни предприятия

е-Translation e онлайн услуга за машинен превод, предоставяна от Европейската комисия (ЕК), финансирана в рамките на Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Услугата може да се използвана онлайн или да бъде интегрирана в други услуги. До този момент услугата беше предназначена за нуждите на експертите от органите и институциите на ЕС, онлайн услугите, финансирани или подкрепяни от ЕK като: Европейската цифрова библиотека (Europeana), Електронен ежедневник за обществени поръчки (TED), Механизъм за разрешаване на презгранични спорове (SOLVIT), Системата за вътрешния пазар (IMI), Общия портал към националното законодателство (N-Lex) и др., инфраструктури, финансирани по МСЕ - Портала за отворени данни, Платформата за онлайн решаване на спорове (ODR), Цифрова инфраструктура за електронни обществени поръчки (eProcurement), Електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI) и др.; публичната администрация на държавите от ЕС и асоциираните към МСЕ страни - Исландия и Норвегия.

Услугата вече е отворена за използване от представители на малки и средни предприятия, университетски езикови факултети, както и за представители на проекти, финансирани по Механизма за свързване на Европа.

Услугата за машинен превод предлага сигурен и надежден превод на текстове и документи от и на 27 езика, към които скоро беше добавен и руският език. Услугата се предоставя безплатно след съответната регистрация за нейното ползване. Повече информация за начина на регистрация и активиране на профил, може да намерите на адрес: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eTranslation+-+Staff+of+EU+Member+State+Public+Administrations+and+SMEs

От 4.04.2018 г. платформата предлага невромашинен превод от английски на български език. Услугата предоставя възможност за получаване на превода по електронна поща или директно в интерфейса на платформата. Въз основа на дългогодишната работа на преводачи от ЕС, преводите в областта на законодателството и разнообразните политики на съюза са с много добро качество.

Европейската комисия предоставя и възможност както на публичните субекти, така и на МСП да интегрират инструмента за машинен превод на МСЕ в съществуващите си онлайн услуги. Целта е да се подпомогнат МСП с многоезични, трансгранични бизнес дейности да интегрират най-съвременните възможности за невромашинен превод в техния работен процес.