Европейската комисия подобрява условията за финансиране на изследователи, чиито проекти са със средства от ЕС

Изследователи, работещи върху научноизследователски и иновационни проекти, финансирани от ЕС, ще получават заплата, която ще се равнява най-малко на сумата, която биха получавали, ако работеха върху национален проект.

Това вече е гарантирано според последните изменения (от 27 февруари т.г.) на разпоредбите на ,,Хоризонт 2020“. В някои страни неравнопоставеността между европейски и национални проекти създаде пречки за участие на изследователи в програмата ,,Хоризонт 2020“.

Комисията реши проблема, като коригира определението за заплата в типовото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по ,,Хоризонт 2020“ и го приведе в съответствие с националната практика. В програмата определението за  основна заплата и допълнително възнаграждение се  използва за изчисляване на  разходите за персонал, които подлежат на възстановяване. Промените са отразени основно в Чл. 6.2.A. "Преки персонални разходи“, както и в други разпоредби и повече може да се види в самото типово споразумение (General Model Grant Agreement).

Новите мерки ще се прилагат със задна дата за всички текущи споразумения за безвъзмездни средства по ,,Хоризонт 2020“.