Координация на българското участие

  • Национално контактно лице по програма „Информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ)

Ели Канева – държавен експерт в дирекция „Информационни технологии“, тел. 9409 284, e-mail: ekaneva@mtitc.government.bg

Националните контактни лица трябва да познават процеса по подготовка и управление на проекти, да контактуват с останалите контактни лица от държавите – участнички в програмата, да поддържат актуална информация за текущите конкурси, да предоставят консултации на потенциални участници с проекти по програма ИКТ.

  • Български представител в Програмния комитет за програма „Информационни и комуникационни технологии“

Ели Канева – държавен експерт в дирекция „Информационни технологии“, тел. 9409 284, e-mail: ekaneva@mtitc.government.bg

Представителите в Програмния комитет участват в процеса на разработването на годишните работни програми,  съдействат за вписването на българските приоритети в Работните програми на конкурсите по програма „Информационни и комуникационни технологии“, анализират българското участие в програмата.