Обща информация

Изследователи, работещи върху научноизследователски и иновационни проекти, финансирани от ЕС, ще получават заплата, която ще се равнява най-малко на сумата, която биха получавали, ако работеха върху национален проект.

Това вече е гарантирано според последните изменения (от 27 февруари т.г.) на разпоредбите на ,,Хоризонт 2020“. В някои страни неравнопоставеността между европейски и национални проекти създаде пречки за участие на изследователи в програмата ,,Хоризонт 2020“.

Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.) („Хоризонт 2020“) е създадена с Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета и е с бюджет от почти 80 млрд. евро за седемгодишния период.

Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ се концентрира върху три основни приоритета: високи постижения в научната област, водещи позиции в промишлеността и обществени предизвикателства. Целта е да се гарантира, че Европа създава наука от световна класа и технологии, които са двигател на икономическия растеж.