Четири проекта с българско участие спечелиха финансиране в размер на 994 430 евро по програма „Информационни и комуникационни технологии“ от „Хоризонт 2020“

Четири проекта с 4 български участника са финансирани през 2019 г. по програма „Информационни и комуникационни технологии“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Българските партньори ще получат финансиране от ЕС в размер на 994 430 евро.

Проект TheFSM е по тема „Подкрепа за пазара на данни и за икономика, базирана на данни“ и основната му цел е да предостави индустриална платформа за данни, която значително ще подобри начина, по който се провежда сертифицирането на храни в Европа. Проектът обединява и надгражда съществуващите иновации от иновативните МСП в областта на ИКТ, за да предостави уникална отворена виртуална среда, която ще улесни обмена и свързването на данни между различни участници (свързани с безопасността на храните), които са заинтересовани да споделят информация, важна за сертифицирането.

Проект RAINBOW е по тема „Изчисления в облак“ и визията му е да проектира и разработи отворена и надеждна платформа за изчисляване на мъглата (Fog computing), която улеснява разгръщането и управлението на мащабируеми, хетерогенни и сигурни услуги за „Интернет на нещата“. Подобно на „облака“, „мъглата“ предоставя на крайните потребители данни, изчисления, услуги за съхранение и приложения. Fog Computing поддържа нововъзникващите приложения на „Интернет на всичко“ (Internet of Everything (IoE)), които изискват латентност в реално време/предвидима латентност (индустриална автоматизация, транспорт, мрежи от сензори и задвижващи устройства и др.)

Проект MediaMotorEurope  е по тема „Европа за растеж“ и ще стимулира решения, които могат да се справят с предизвикателства като дезинформация, достъпност, потребителски интерфейси и използване на данни. Основната цел е да се възпитат европейски иноватори с висок потенциал, които могат да се справят с най-важните предизвикателства пред медийната индустрия.

Проект  BOWI е по тема „Повсеместно навлизане на умните предмети“ и има за цел справяне с предизвикателството за ограничения капацитет на цифровите иновационни центрове за подпомагане на повсеместното навлизане на умните предмети в живота.

Очаква се проектите да стартират през декември 2019 г.