Финансирани проекти с българско участие по програма ИКТ

Проект SOCIALENERGY, български участник – Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Основната цел на проекта е да разработи, демонстрира и валидира платформа за игрови и социални мрежи,  която да улесни образоването  на потребителите на енергия и виртуални енергийни общности и така да подкрепи  развитието на енергийните пазари в Европейския съюз. Потребителите ще могат да си взаимодействат в рамките на разработената платформа, което ще улесни комуникацията между участващите заинтересовани страни – от отделни потребители на електроенергия и виртуални общности до енергийни доставчици, институции, отговорни за  енергийната политика и други. Тя  ще им позволи  да се идентифицират помежду си, да се образоват и добият по-дълбоко разбиране на трудностите и предизвикателствата, пред които е изправена всяка една от страните и ефективно да взаимодействат и търгуват помежду си. Платформата ще предоставя единна точка за рекламни и други услуги за потребители и дружества, свързани с енергетиката. Повече информация за проекта може да се намери на: http://cordis.europa.eu/project/rcn/205974_en.html

Проект euBusinessGraph, български участник – „Онтотекст“ АД

Съществуващите инициативи за повишаване на оперативната съвместимост и достъпа до корпоративни данни са фрагментирани предимно в трансгранично отношение, ограничени по обхват и размер и са с ограничен достъп от заинтересовани страни извън секторите и държавите, в които действат. Събирането и обобщаването на данни за стопански субекти от различни публични източници, различни държави и езици е  трудно, скъпо, отнема време и това прави много бизнес модели неизпълними. Затова целта на проекта е да се опрости събирането от различни източници, агрегирането и предоставянето на трансгранични и многоезични корпоративни данни и да се улесни осъществяването на  междусекторни иновации.

Проект WEAR, български участник – „Digital Spaces Living Lab“ ЕООД

Технологичните устройства (джаджи), вградени в аксесоари, които носим по себе си като часовници, гривни, дрехи представляват нововъзникващ пазар, който се очаква да нараства много бързо. В основата на този пазар е количеството данни, което тези устройства могат да обхванат и използват, напр. лични данни на техните потребители.

Това поражда етични проблеми, с които трябва да бъдат запознати заинтересованите страни по цялата верига на стойността. Проектът предвижда разработчиците на усъвършенствани електронни и компютърни технологии за производство на интелигентни устройства, вградени в дрехи и аксесоари  да работят в тясно сътрудничество с дизайнерите и творческите индустрии в Европа за развитие на този многообещаващ сегмент от европейската индустрия - производство на интелигентен текстил и разнообразни интелигентни аксесоари. За тази цел проектът ще разработи устойчива Европейска мрежа на заинтересовани страни и центрове за насърчаване на трансграничното и междусекторно сътрудничество между творци и разработчици на нови технологии;  ще се създаде рамка, по  която ще се разработват бъдещи прототипи отговарящи на етични и естетични норми; ще улесни появата на иновативни подходи за проектиране и производство и внедряване на нови бизнес модели; ще се запознаят  гражданите, предприемачите и другите заинтересовани лица с етичните и естетически въпроси, свързани със създаването и използването на тези нови технологии.

Проект HypoSens, български участник – Софийски университет„Св. Климент Охридски”

Визията на проекта е да разработи широко приложим, неинвазивен инструмент за  прогнозиране развитието на рака на гърдата в ранен стадий, което ще помогне на онколозите да вземат бързи решения за терапията на пациентите и за подобряване на средната продължителност на живота. Проектът ще се фокусира върху развитието, предклиничното и клинично валидиране и демонстриране в индустриална среда на уникална, изцяло оптична системата за прогнозиране развитието на рак на гърдата, с потенциал за прилагане и при други видове рак.

Проект STORIES, български участник – „Мотивиан“ ЕООД

Проектът има за цел да допринесе за по-динамичното развитие на електронните книги за деца чрез разработване на лесен за ползване потребителски интерфейс за ученици (10-12 годишни) за създаване на техни собствени истории, отразяващи тяхното въображение и творчество; както и за интегриране на последните  технологии за „разширена реалност“ (технологична концепция за добавяне на виртуално съдържание и информация към картина от реалния свят) и на технологии за 3D печат, за визуализиране на техните истории по множество иновативни начини. Творбите на учениците (картини, модели, съоръжения, 3D обекти и пейзажи, анимации, научни клипове театрални пиеси) ще бъдат обобщени и интегрирани в интерактивни електронни книги.

Проект TeSLA, български участници – Техническият университет – София и Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Този мащабен проект, осъществяван от 18 партньори – университети, изследователски центрове, агенции по качество на образованието и технологични компании и подпомаган от над 100 експерта, цели разширяване на хоризонтите пред онлайн и дистанционното обучение. За целта проектът ще предложи една интегрирана система за ефективно онлайн оценяване и верифициране на изпитните дейности, която създава доверие в идентифицирането на изпитвания и открива опити за измама и плагиатство при изготвяне на изпитни материали в контекста на дистанционното и комбинираното обучение. Тази иновативна онлайн система за оценяване ще предостави нови възможности за образователните институции за прилагане на иновативни учебни методологии и равни възможности за достъп до обучение с гарантиране на обективно и справедливо оценяване.

Повече информация за проекта може да се намери на:

http://cordis.europa.eu/project/rcn/199103_en.html

http://tu-sofia.bg/euprograms/2

https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/news/news_and_events/sofia_university_chosen_partner_of_a_project_of_framework_within_horizon_2020_program

Проект KConnect, български участник – „Онтотекст“ АД

Основната цел е да обедини заинтересованите страни във верига на стойността, оползотворяваща медицински текстови данни за различни цели като включи в нея критична маса от компании, които използват авангардни облачни услуги за осъществяване на многоезични семантични анотации, семантичното търсене и машинен превод на електронни здравни записи  и медицински публикации.

Повече информация за проекта може да се намери на: http://cordis.europa.eu/project/rcn/194242_en.html

http://www.kconnect.eu/

http://ontotext.com/knowledgehub/current/kconnect/

Проект proDataMarket, български участник – „Онтотекст“ АД

Проектът има за цел да „пробие“ пазара на данни за имоти като интегрира  техническа рамка за ефективно публикуване и използване на такъв тип данни и да демонстрира нови бизнес продукти и услуги, базирани на тях.

Повече информация за проекта може да се намери на: http://cordis.europa.eu/project/rcn/194214_en.html

http://ontotext.com/knowledgehub/current/prodatamarket/

Проект Optintegral, български участници – „ЛумиКомп дизайн” ЕООД и „Мегатекс“ АД

Проектът е създаден с идеята да се разработят по-добри и по-модерни рекламни LED дисплеи, включващи компоненти, базирани на технологиите за производство на тънкослойно органична и широкоплощна електроника TOLAE (Thin, Organic and Large Area Electronics) и фотонните технологии. Проектът ще съчетае присъщите за TOLAE  предимства – тънкослойност, лекота, сгъваемост на структурите  и  интегрирането чрез шприцоване (in-mould integration) с автоматизирано високо производително асемблиране. В резултат ще се получи революционна концепция за проектиране, отличаваща се с по-добра резолюция на дисплея, по-ниски разходи и по-ниска консумация на енергия.

Повече информация за проекта може да се намери на:

http://cordis.europa.eu/project/rcn/194121_en.html

http://www.lumycompdesign.com/index.php?menu=6&lang=bg

Проект RAGE, български участник – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проектът RAGE (Realising and Applied Gaming Eco-system) има за цел да развие, трансформира и обогати съвременните технологии за създаване на развлекателни игри чрез многократно използваеми софтуерни компоненти, които подпомагат лесно, бързо и рентабилно разработване на игри от фирмите в бранша. Проектът ще представи всички свои основни резултати с помощта на множество специализирани цифрови библиотеки, формиращи екосистема, която подпомага създаването на приложни игри, като предлага многократно използваеми софтуерни компоненти, заедно с голям обем висококачествени ресурси и знания. Тази екосистема ще формира основата на социално пространство, свързващо изследователски институции, компании създаващи приложни игри, образователни институции и  крайни потребители.

Повече информация за проекта може да се намери на:

http://cordis.europa.eu/project/rcn/194166_en.html

http://rageproject.eu/

Проект RAWFIE, български участник – „Епсилон България“ ООД

Проектът RAWFIE (Road, Air and Water based Future Internet Experimentation) има за цел създаването и интегрирането на многобройни различни тестови среди, които предоставят съвместно своите ресурси за  експерименти в автомобилния, въздушния и воден транспорт.

Повече информация за проекта може да се намери на:

http://cordis.europa.eu/project/rcn/194297_en.html

http://www.rawfie.eu/