Нотификация по чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1056 относно електронната информация за товарни превози

В изпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 г. относно електронната информация за товарни превози, след съгласуване с идентифицираните заинтересовани институции, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпрати нотификация до Европейската комисия. Документът обхваща подлежащите на нотификация разпоредбите на националното право и съответните изисквания за регулаторна информация, с които се изисква предоставянето на информация, която е частично или изцяло идентична с информацията, предвидена в параграф 1, букви а) и б) от същия регламент.

Спазен е определеният краен срок за предоставяне на информацията от държавите членки – 21 август 2021 г.

Приложения