Екологична оценка на проект на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.

В съответствие с Предварителните условия на Европейската комисия за Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2014 – 2020 г. в сектор „Транспорт“ и Споразумението за партньорство на Република България, в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се разработва Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.

Разработването на стратегията се финансирана от Приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Съгласно Предварителните условия Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. ще отговаря на следните изисквания:  

Ще бъде съобразена със законовите изисквания за Стратегическа екологична оценка
Ще очертава приноса към Единното европейско транспортно пространство, като включва планирани инвестиции в основната и широкообхватната Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T), както и в основните (градски) възли от мрежата
Ще съдържа реалистичен списък с проекти, които да бъдат готови за финансиране по линия на Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие
Ще бъдат включени мерки за осигуряване на административен капацитет на бенефициентите.

Също така, в съответствие с Предварителните условия, в рамките на стратегическия документ в отделни раздели е включена подробна информация за развитието на отделните видове транспорт (железопътен, автомобилен, вътрешноводен, морски и въздушен транспорт, както и мултимодални връзки).

Стратегията включва следните дейности:

Дейност № 1: Подготвителна фаза
Дейност № 2: Събиране на данни и създаване на електронна база данни
Дейност № 3: Подготовка на Национален транспортен модел
Дейност № 4: Извършване на транспортни анализи
Дейност № 5: Разработване на мерки
Дейност № 6: Оценка на разработените мерки
Дейност № 7: Изготвяне на проект на Окончателен доклад на Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г.
Дейност № 8: Стратегическата екологична оценка
Дейност № 9: Идентифициране на проекти и процес на планиране
Дейност № 10: Преглед на административния капацитет
Дейност № 11: Заключителна фаза.

Успешно са приключили дейности № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10.

Във връзка с изпълнението на Дейност № 8 и в съответствие с изискването на чл. 19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, заданието за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на проекта на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. и съответните приложения към него бяха публикувани за обществено обсъждане в срок до 13 март 2017 г.

Получените становищата от заинтересованите страни бяха отразени в доклада за екологичната оценка и на 28 март 2017 г. той беше публикуван за обществено обсъждане. Получените в срок до 27 април 2017 г. становища на заинтересованите страни бяха отразени в преработената версия на доклада. На 3 май 2017 г. в Министерството на околната среда и водите е изпратено искане за издаване на становище по екологична оценка на Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г.

Лице за контакт:

Марина Агаларева – началник на отдел в дирекция „Национална транспортна политика“,
e-mail: magalareva@mtitc.government.bg