Генерална дирекция “Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” популяризира чрез клипове, ИКТ за Обществените предизвикателства в Програма “Хоризонт 2020”

Генерална дирекция на ЕК “Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” ще издаде серия от клипове на теми, свързани с ИКТ за Обществените (социални) предизвикателства в Програма “Хоризонт 2020”. Първите два клипа вече са достъпни.

В първото видео Пол Тимър – директор на дирекция “Устойчиво и сигурно общество” към Генерална дирекция “Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” представя темите и инициативите, свързани с ИКТ за Социалните предизвикателства , за които може да се кандидатства с предложения за проекти в конкурсите на Програмата. Клипът може да видите на адрес: http://www.youtube.com/watch?v=jbMkmGMqbJk

Второто видео е за насърчаване на ИКТ иновациите в публичния сектор (обществени услуги, открито управление, неприкосновеност на личния живот, електронно участие, ангажираност на младите хора, модернизиране на публичните администрации, облак за обществени услуги, мобилно електронно управление и т.н.). Темите са представени от г-жа Метхилд Роен, началник на отдел “Обществени услуги”. Видеото може да видите на адрес: http://www.youtube.com/watch?v=XScyBiyo6XE

МТИТС ще Ви информира, когато останалите клипове по темите: е-Здравеопазване, Активно и здравословно остаряване, Интелигентни градове и Ефективност на ресурсите, бъдат достъпни.