Отворени конкурси по програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Отворени са 4 конкурса по програма „Наука с и за обществото“ от програма „Хоризонт 2020“. Крайният срок за подаване на предложения за проекти е 16 септември 2015 г. Конкурсите са:

  • H2020-SEAC-2015-1 „Повишаване на привлекателността на научното образование и научната кариера за младите хора”
  • H2020-GERI-2015 „Конкурс за промотиране на равенството между половете в научните изследвания и иновациите”
  • H2020-ISSI-2015 „Конкурс за интегриране на обществото в науката и иновациите”
  • H2020-GARRI-2015 „Конкурс за развитие на управление/ръководство за прогреса на отговорните научни изследвания и иновациите“

Презентация за конкурсите, правилата и възможностите за участие може да изтеглите оттук:

Подробна информация за конкурс H2020-SEAC-2015-1  може да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-seac-2015-1.html

Подробна информация за конкурс H2020-GERI-2015 може да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-geri-2015-1.html

Подробна информация за конкурс H2020-ISSI-2015 може да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-issi-2015-1.html

Подробна информация за конкурс H2020-GARRI-2015 може да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-garri-2015-1.html

За допълнителни въпроси относно участието в програма „Наука с и за обществото“ може да се обръщате към г-жа Ели Канева – държавен експерт в дирекция „Информационни технологии“ и национално контактно лице по програма „Наука с и за обществото“ – тел. 9492315, e-mail:ekaneva@mtitc.government.bg.