Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 30.09.2022 г.