Обществени консултации относно насоки за препоръчителни стандартни разрешения, масиви от данни и таксуване на повторната употреба на информацията в обществения сектор

Европейската комисия провежда обществени консултации относно насоки за препоръчителни стандартни разрешения, масиви от данни и таксуване на повторната употреба на информацията в обществения сектор
 

Целевите групи на обществените консултации са всички граждани и организации, особено повторните ползватели на информацията в обществения сектор (предприемачи, частни лица), обществени органи, експерти в областта на повторната употреба на данни.

Изменението на Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информацията в обществения сектор е една от ключовите задачи от Цифровата програма за Европа и Националната програма цифрова България 2015. Правителствата могат да стимулират пазарите на съдържание чрез осигуряването на достъпна обществена информация при прозрачни, ефективни и недискриминационни условия. Обществените данни са важен източник на растеж на иновативни онлайн услуги.

Наскоро приетата Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор изисква от Европейската комисия да подпомага държавите-членки при прилагането й чрез насоки за:

  • препоръчителни стандартни разрешения;
  • масиви от данни, които да бъдат освободени/подобрени като приоритет;
  • таксуване на повторната употреба на документи.

Целта на провежданите консултации е да се потърси мнението на заинтересованите страни по конкретни въпроси, които да се разгледат в три групи насоки.

Ако желаете да се включите в онлайн обществените консултации може да го направите в срок до 22.11.2013 г. на:http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=PSIguidelines

или моля  изпратете попълнени въпросници до 15 ноември 2013 г. на адреси ppopova@mtitc.government.bg иadimova@mtitc.government.bg

Общественото изслушване относно планираните насоки ще се състои в средата на месец ноември 2013 г. Повече информация ще бъде достъпна тук.

След приключване на консултациите, Европейската комисия ще публикува както резултатите, така и доклада от консултациите тук.

Допълнителна информация може да получите на:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/consultation-guidelines-recommended-standard-licences-datasets-and-charging-re-use-public.