Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 30.06.2022 г.