Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства – към 31.08.2022 г