Проект на „Актуализирана национална програма цифрова България 2016-2020“ (Цифрова България 2020)

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и Интернет са основните елементи, характеризиращи информационното общество (ИО) и представляват важен фактор за изграждането на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и иновациите. Създаването на условия за повсеместен достъп до ИКТ и Интернет и тяхното широко използване са основна предпоставка за развитието на иновативно и приобщаващо общество, осигуряващо високо качество на живот на гражданите.

Оценявайки значението на ИКТ и Интернет, Европейската Комисия (ЕК) публикува през 2010 г. „Програма в областта на цифровите технологии в Европа“, известна като „Цифровата програма за Европа“ (ЦПЕ), която е свързана пряко с решаване на проблемите в областта на информационните технологии и Интернет. Тя е една от седемте водещи политически инициативи в рамките на „Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Европа 2020“,  имаща за цел подготовка на икономиката на ЕС за предизвикателствата на следващото десетилетие.

Република България също провежда активна политика в областта на развитието и широкото използване на ИКТ, която е очертана в националните стратегически планови и програмни документи. С Решение на 230-то заседание на Съвета по европейски въпроси (СЕВ) от 17 януари 2011 г. бе създадена подгрупа към Работна група № 31 „Европа 2020" с цел координиране на работата, свързана с изпълнението на дейностите по Цифровата програма на Европа, с водещо ведомство Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В тази връзка бе разработена Национална програма „Цифрова България 2015“ и План за нейното изпълнение.

През новия програмен период (2014-2020 г.), основните приоритетни области, заложени в Цифровата програма за Европа остават да действат, като предвид икономическите процеси в световен мащаб новата Европейска комисия поставя особен акцент на изграждането на цифров единен пазар на Европейския съюз. За постигане на тази цел, на 6 май 2015 г. Комисията прие стратегия за цифровите технологии за единния пазар. Стратегията, която има многогодишен характер, се фокусира върху ключови взаимосвързани действия, които да бъдат предприети на равнище ЕС.

С оглед необходимостта от актуализация на националната политическа рамка в областта на ИКТ във връзка с новия програмен период 2014-2020 г., действащият до момента програмен документ следва да бъде актуализиран с времеви хоризонт 2020 г.

Настоящата програма представлява актуализирана, надградена и усъвършенствана версия на действащата до момента Национална програма „Цифрова България 2015“, като отчита постигнатото до момента и взема предвид новите европейски стратегически и програмни насоки за постигане на интелигентен, приобщаващ, устойчив и ориентиран към цялото общество цифров растеж в периода 2016-2020 г.

С тази програма се цели модернизиране и повсеместно въвеждане на интелигентни ИТ решения във всички сфери на икономиката и социалния живот, чрез създаване на: среда за широко прилагане на ИКТ, национална инфраструктура, иновативни електронни услуги от нов тип за бизнеса и гражданите, единни стандарти и постигане на висока степен на мрежова и информационна сигурност и оперативна съвместимост. В нея са заложени целите, мерките и дейностите, ангажимент на различните ведомства за постигането на основните стратегически приоритети.