Проект на Национална програма "Цифрова България 2025"

Проектът е на  междуведомствено съгласуване.

Пълният текст на Проекта на "Цифрова България 2025" и пътната карта към нея може да се види в Приложението.

 

Лицe за контакт: Анелия Димова - главен експерт в дирекция "Информационни технологии",

тел. 02/ 9409 290; adimova@mtitc.government.bg

Приложение:

1. Проекта на "Цифрова България 2025"

2. Пътната карта