Вие сте тук

Нормативни актове - Воден транспорт

Ратифициран с Указ № 2250 от 28.07.1983 г. на Държавния съвет на Народна република България - ДВ, бр. 61 от 5.08.1983 г. Издаден от Министерството на транспорта и съобщенията, обн. като притурка на ДВ, бр. 12 от 4.02.2005 г., в сила от 2.02.1984 г., изм. и доп., бр. 16 от 17.02.2017 г., бр. 17 от 21.02.2017 г., бр. 19 от 28.02.2017 г., бр. 20 от 7.03.2017 г., бр. 22 от 14.03.2017 г., бр. 23 от 17.03.2017 г., бр. 24 от 21.03.2017 г., бр. 93 от 9.11.2018 г.

АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. и ИЗМЕНЕНИЯ към Протокола от 1978 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.2013 г., в сила от 5.02.2013 г., доп., бр. 51 от 19.06.2018 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 96 от 5.11.2013 г., изм., бр. 85 от 24.10.2017 г., доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 28.12.2017 г.

Одобрено с РМС № 569 от 29.09.2017 г. Издадено от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 3.10.2017 г.

СПОРАЗУМЕНИЕ за предоставяне на достъп на кораби, нуждаещи се от помощ, до места за убежища между Изпълнителна агенция ʺМорска администрацияʺ към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Румънската морска администрация

Приет с Резолюция MSC.349(92) на Комитета за морска безопасност на 21 юни 2013 г. заедно с Декларация на Република България съгласно Решение на Съвета от 13 май 2013 г. (2013/268/ЕС). Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 15 от 14.02.2017 г., в сила за Република България от 1.01.2015 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 4 от 13.01.2017 г.

Одобрено с РМС № 687 от 18.08.2016 г. Издадено от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 2 от 6.01.2017 г., в сила от 24.11.2016 г.

СПОРАЗУМЕНИЕ за признаване на обучението и свидетелствата за правоспособност на моряци за работа на борда на кораби, регистрирани в Швейцария, между Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и "Дирекция по международно публично право" към Федералния департамент по външни работи на Конфедерация Швейцария

 Утвърдена с РМС № 697 от 11.09.2015 г. Издадена от Mинистерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 101 от 20.12.2016 г., в сила от 22.11.2016 г.

 Правителството на Република България и правителството на Държавата Израел (наричани по-нататък "Договарящи се страни");

 Стремейки се към развитието на приятелски отношения между двете страни, както и към укрепване на сътрудничеството в областта на морския сектор, в съответствие с принципа на свобода на корабоплаването;

СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за морско търговско корабоплаване

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие, обн., ДВ, бр. 32 от 8.04.2014 г., изм., бр. 2 от 9.01.2015 г., в сила от 9.01.2015 г.

Издадена от министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 59 от 1.07.2008 г., изм. и доп., бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г.

Издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 91 от 18.10.2013 г., в сила от 18.10.2013 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. и доп., бр. 32 от 2.04.2013 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 94 от 22.10.2004 г., изм. и доп., бр. 103 от 7.12.2007 г., изм., бр. 28 от 14.04.2009 г., в сила от 1.06.2009 г., изм. и доп., бр. 101 от 18.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г.

Издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 15 от 17.02.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 84 от 2.11.2012 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 77 от 9.10.2012 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията и председателя на Националния статистически институт, обн., ДВ, бр. 106 от 22.12.2000 г., изм. и доп., бр. 112 от 23.12.2004 г., в сила от 23.12.2004 г., бр. 84 от 17.10.2006 г., в сила от 17.10.2006 г., бр. 6 от 19.01.2007 г., бр. 53 от 13.07.2012 г.

Издадена от министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 23 от 22.03.2011 г.

Страници

Subscribe to Нормативни актове - Воден транспорт