Нормативни актове - Воден транспорт

Приети с Резолюция MSC.411(97) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 25.11.2016 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 83 от 5.10.2021 г., в сила за Република България от 1.01.2020 г.

Приет с Резолюция MSC.98(73) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 5 декември 2000 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 86  т 6.10.2020 г., в сила за Република България от 1.07.2002 г., (*1) изм. и доп., бр. 86 от 6.10.2020 г., (*2) бр. 83 от 5.10.2021 г., в сила от 1.01.2020 г.

(Приет с Резолюция MEPC 20(22) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 5 декември 1985 г. В сила за Република България от 6 април 1987 г.)
Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн. ДВ. бр.82 от 1 Октомври 2021г.

Приети с Резолюция MEPC.190(60) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 26.03.2010 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 81 от 28.09.2021 г., в сила за Република България от 1.08.2011 г.

Приети с Резолюция MEPC.193(61) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 1.10.2010 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 81 от 28.09.2021 г., в сила за Република България от 1.01.2014 г.

Приети с Резолюция MSC.158(78) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 20.05.2004 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г., в сила за Република България от 1.01.2006 г.

Приети с Резолюция MSC.414(97) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 25.11.2016 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г., в сила за Република България от 1.01.2020 г.
(Кодекс IS от 2008 г.)

Приети с Резолюция MSC.444(99) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 24.05.2018 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г., в сила за Република България от 1.01.2020 г.
(Кодекс IS от 2008 г.)

Приети с Резолюция MSC.133(76) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 12 декември 2002 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 16 от 17.02.2017 г., в сила за Република България от 1.01.2005 г., изм.,бр. 80 от 24.09.2021 г., в сила от 1.01.2006 г.