Нормативни актове - Воден транспорт

Приети с Резолюция MSC.414(97) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 25.11.2016 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г., в сила за Република България от 1.01.2020 г.
(Кодекс IS от 2008 г.)

Приети с Резолюция MSC.444(99) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 24.05.2018 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г., в сила за Република България от 1.01.2020 г.
(Кодекс IS от 2008 г.)

Приети с Резолюция MSC.133(76) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 12 декември 2002 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 16 от 17.02.2017 г., в сила за Република България от 1.01.2005 г., изм.,бр. 80 от 24.09.2021 г., в сила от 1.01.2006 г.

Приет с Резолюция MSC.267(85) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 4 декември 2008 г.Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 108 от 22.12.2020 г., в сила за Република България от 1.07.2010 г., изм. и доп., бр. 80 от 24.09.2021 г., в сила от 1.01.2020 г.

Приети с Резолюция MEPC.251(66) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 4.042014 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 79 от 21.09.2021 г., в сила за Република България от 1.09.2015 г.
(Изменения на правила 2, 13, 19, 20 и 21 и Допълнението към Международното свидетелство за предотвратяване замърсяването на въздуха съгласно Анекс VI на MARPOL и сертифициране на двигатели, работещи с два типа гориво, съгласно Техническия кодекс за NOх 2008 г.)

(Приети с Резолюция MSC.271(85) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 4 декември 2008 г. В сила за Република България от 1 януари 2011 г.) Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн. ДВ. бр.78 от 17 Септември 2021г.

 (Приети с Резолюция MSC.222(82) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 8 декември 2006 г. В сила за Република България от 1 юли 2008 г.) Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн. ДВ. бр.78 от 17 Септември 2021г.

(Приети с Резолюция MSC.260(84) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 16 май 2008 г. В сила за Република България от 1 януари 2010 г.) Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн. ДВ. бр.78 от 17 Септември 2021г.

(Приети с Резолюция MSC.175(79) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 10 декември 2004 г. В сила за Република България от 1 юли 2006 г.) Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн. ДВ. бр.78 от 17 Септември 2021г.

(Обн. - ДВ, бр. 73 от 2021 г., обн. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., обн. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.)
 

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила от 30.06.2006 г., изм. и доп., бр. 46 от 19.06.2009 г., в сила от 30.06.2009 г., доп., бр. 91 от 19.11.2010 г.,в сила от 30.11.2010 г., изм. и доп., бр. 46 от 21.05.2013 г., доп., бр.67 от 30.07.2013 г., бр. 59 от 4.08.2015 г., изм. и доп., бр. 45 от 6.06.2017 г., бр. 95 от 28.11.2017 г., бр. 62 от 6.08.2019 г., бр. 68 от 17.08.2021 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр.88 от 8.10.2004 г., доп., бр. 109 от 14.12.2004 г., изм. и доп., бр. 73 от 9.09.2005 г., бр. 9 от 3.02.2009 г., бр. 30 от 21.04.2009 г., изм.,бр. 49 от 30.06.2009 г., изм. и доп., бр. 54 от 16.07.2010 г., бр. 11 от 4.02.2011 г., в сила от 4.02.2011 г., бр. 39 от 26.04.2013 г., бр. 7 от 27.01.2015 г., изм. и доп., бр. 52 от 30.06.2017 г., бр. 62 от 1.08.2017 г., бр. 85 от 24.10.2017 г., бр. 88 от 23.10.2018 г., в сила от 23.10.2018 г., бр. 65 от 6.08.2021 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 73 от 20.09.2011 г., доп., бр. 93 от 11.11.2014 г., в сила от 11.11.2014 г., изм. и доп., бр. 52 от 30.06.2017 г., бр. 7 от 24.01.2020 г., изм., бр. 70 от 24.08.2021 г., в сила от 19.09.2021 г.

Приети с Резолюция MSC.178(79) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 10.12.2004 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2021 г., в сила за Република България от 1.07.2006 г.

Приети с Резолюция MSC.135(76) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 12.12.2002 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2021 г., в сила за Република България от 1.07.2004 г.

Приети с Резолюция MSC.118(74) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 6.06.2001 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2021 г., в сила за Република България от 1.01.2003 г.

Приети с Резолюция MSC.241(83) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 12.10.2007 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2021 г., в сила за Република България от 1.07.2009 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 55 от 19.06.2001 г., в сила от 19.06.2001 г., изм. и доп., бр. 59 от 1.07.2003 г., бр. 3 от 11.01.2005 г., бр. 32 от 18.04.2006 г., изм., бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила от 30.06.2006 г., доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., изм. и доп., бр. 44 от 11.06.2010 г., бр. 83 от 30.10.2012 г., бр. 52 от 8.07.2016 г., бр. 56 от 23.06.2020 г.