Вие сте тук

Нормативни актове - Воден транспорт

19.01.2021

 Обн., ДВ, бр. 55 от 14.07.1970 г. и бр. 56 от 17.07.1970 г., в сила от 1.01.1971 г., последно изм. и доп., бр. 104 от 8.12.2020 г., бр. 108 от 22.12.2020 г.

26.11.2020

Приет с Резолюция 2 на Конференцията на договарящите правителства по Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. на 12.12.2002 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 97 от 13.11.2020 г., в сила за Република България от 1.07.2004 г.

26.11.2020

Приет с Резолюция MSC.255(84) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 16 май 2008 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г., в сила за Република България от 1.01.2010 г.

15.05.2020

Издадени от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Морска администрация", обн., ДВ, бр. 40 от 5.05.2020 г., в сила от 5.05.2020 г.

15.05.2020

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 41 от 8.05.2020 г.

12.02.2020

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 87 от 4.11.2011 г., изм. и доп., бр. 30 от 15.04.2016 г., изм., бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 1.02.2020 г.

28.01.2020

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 52 от 18.06.2004 г., изм., бр. 101 от 16.11.2004 г., доп., бр. 9 от 3.02.2009 г., изм. и доп., бр. 30 от 21.04.2009 г., бр. 49 от 30.06.2009 г., бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от 20.08.2013 г., изм., бр. 16 от 25.02.2014 г., изм. и доп., бр. 5 от 20.01.2015 г., бр. 89 от 26.10.2018 г., в сила от 26.10.2018 г., бр. 7 от 24.01.2020 г.

28.01.2020

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 49 от 4.06.2013 г., в сила от 20.08.2013 г., бр. 85 от 14.10.2014 г., бр. 36 от 13.05.2016 г., бр. 7 от 24.01.2020 г.

03.12.2019
ИЗМЕНЕНИЯ към Анекса към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., изменена с Протокола от 1978 г.
17.06.2019

Издаден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г., изм., бр. 77 от 9.10.2012 г., изм. и доп., бр. 93 от 25.10.2013 г., бр. 12 от 11.02.2014 г., бр. 31 от 28.04.2015 г., бр. 37 от 22.05.2015 г., бр. 97 от 23.11.2018 г., бр. 47 от 14.06.2019 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 31 от 12.04.2019 г., в сила от 12.04.2019 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., доп., бр. 59 от 4.08.2015 г., изм. и доп., бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г. изм. и доп., бр. 89 от 26.10.2018 г., в сила от 26.10.2018 г.

Издадени от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.2004 г., доп., бр. 109 от 14.12.2004 г., изм. и доп., бр. 73 от 9.09.2005 г., изм., бр. 54 от 16.07.2010 г., изм. и доп., бр. 11 от 4.02.2011 г., в сила от 4.02.2011 г., бр. 39 от 26.04.2013 г., бр. 7 от 27.01.2015 г., изм., бр. 62 от 1.08.2017 г., бр. 85 от 24.10.2017 г., бр. 88 от 23.10.2018 г., в сила от 23.10.2018 г.

(Приета от Конференцията на Деветдесет и четвъртата й сесия, Женева, февруари 2006 г.) (Ратифицирана със закон, приет от 40-ото Народно събрание на 27 май 2009 г. - ДВ, бр. 42 от 2009 г. В сила от 20 август 2013 г.)
Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Обн. ДВ. бр.76 от 30 Август 2013г., попр. ДВ. бр.46 от 23 Юни 2015г., изм. ДВ. бр.54 от 5 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.106 от 21 Декември 2018г.
 

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.2004 г., в сила от 14.12.2004 г., изм., бр. 62 от 29.07.2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. и доп., бр. 75 от 24.09.2010 г., бр. 15 от 21.02.2014 г., бр. 85 от 24.10.2017 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 111 от 21.12.2004 г., в сила от 21.12.2004 г., изм., бр. 62 от 29.07.2005 г., в сила от 29.07.2005 г., доп., бр. 91 от 10.11.2006 г., изм. и доп., бр. 75 от 24.09.2010 г., бр. 26 от 21.03.2014 г., бр. 85 от 24.10.2017 г.

Изменения към Конвенцията за международните правила за предпазване от сблъскване на море, 1972 и Изменения към Анекса на протокола от 1978г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.

Страници

Subscribe to Нормативни актове - Воден транспорт