Вие сте тук

Най-важното от EuroDIG 2019

08.08.2019

Цифровият свят е изправен пред редица предизвикателства и призиви за сътрудничество в рамките на цифровата екосистема.

Този материал обобщава дискусиите от EuroDig 2019, включително: как да управляваме Интернет на нещата и развитието на изкуствения интелект, успехите и клопките на европейските регулаторни рамки, връзките между подхода на всички /множество заинтересовани страни /multistakeholder  и многостранния  подход/multilateral и бъдещата роля на Форума за управление на интернет.

Предизвикателствата в цифровата  сфера се посрещат с множество призиви за действия и декларации по целия свят. В този дух EuroDIG 2019 изпрати силен сигнал за необходимостта заинтересованите страни да засилят сътрудничеството си в цифровата екосистема. Ето най-важните актуализации, тенденции и дискусии от годишната конференция.

Сътрудничеството е от ключово значение

Тазгодишната  тема  „Сътрудничество в цифровата  ера“ беше представена в много семинари. Независимо дали е във връзка с подобряването на дейността на частния сектор чрез участието на гражданското общество и научната общност или с 019, дискусиите подчертаха необходимостта от допълнително разглеждане на теми като „универсално приемане‘universal acceptance “, за да се накара софтуерът да приема всички валидни имена на домейни и имейл адреси или борбата срещу дезинформацията онлайн online disinformation.

Европейска регулаторна рамка: регулаторна минна зона

Съветът на Европа (СоЕ) насърчи своите регулаторни рамки като Будапещенската конвенция и дискусията за Втори допълнителен протокол към Будапещенската конвенция за киберпрестъпността discussion about the Second Additional Protocol to the Budapest Convention on Cybercrime Представителите на Съвета изразиха загриженост относно риска от задълбочаване на дискриминацията, по-специално чрез по-голямото доверие към  изкуствения интелект increased reliance on artificial intelligence . В своя доклад In its report,Съветът идентифицира различни предубедени източници , които включват събирането на данни, както и обучението на алгоритмите с дискриминационни данни или предубедени извадки от данни. Докладът също така идентифицира различни области, в които тези предубеждения могат да окажат сериозно въздействие върху процеса на вземане на решения като правоприлагащи органи, ценова дискриминация и равенство между половете чрез възпроизвеждане на неравенството между половете в автоматизираните  инструменти за превод.

Друга загриженост  на СоЕ беше задълбочаването на цифровите  неравенства  сред хората от различни социални класи, но и сред нациите, като се има предвид, че цифровите  технологии все още силно предпочитат развитите страни. Липсата  на човешки надзор над новите технологии loss of human oversight over new technologies  също се възприема като тревожна тенденция. За да се справи с този проблем, СоЕ започна привеждане в съответствие на етичните рамки, за да създаде по-съгласувана/кохерентна  рамка в своите държави-членки.

Европейската комисия (ЕК) подчерта, че с по-широкото  приемане на модела на много заинтересовани страни, напреженията между последния и многостранния подход, между подходите отгоре-надолу  и отдолу-нагоре  и между чисто пазарен подход и държавна намеса трябва да бъдат преодолени за да се съсредоточим върху належащите предизвикателства пред ЕС и неговите граждани. Те включват централизирането на данни, проблеми с поверителността и липсата на доверие, както и нови средства за управление на новите технологии.

ЕК признава своята отговорност относно  принос за намирането на решение на тези въпроси и за намирането на регулаторни подходи, които да гарантират откритост и справедливост на Интернет. Следователно аспектът на сътрудничество е приоритет и за Европейската комисия.

Първите регулаторни стъпки, като Общия регламент за защита на данните (GDPR), бяха добре приети и похвалени заради последващата си позиция за осигуряване на защита на поверителността. Панелистите  подчертаха успеха на Европейската комисия за приемането на регулаторен подход, който отразява волята на малка група държави с общи ценности adopting a regulatory approach which reflected the will of a small group of states with common values. Като цяло дебатът около нормите и начините за тяхното прилагане беше загриженост за много участници и затова увеличаването на регионалните подходи, като този на ЕК, се разглежда като обещаващ път за намиране на глобални решения.

Обаче някои от регламентите и директивите на ЕС, като например Европейската реформа за авторското право или предложението за електронни доказателства, European Copyright Reform     e-Evidence Proposal бяха подложени на сериозна критика от редица участници. Директивата за авторското право в единния цифров пазар попадна под обстрел, защото се намеси твърде силно в интересите на притежателите на права като издатели и звукозаписни издания и по този начин прие рисковете от прекалено блокиране на онлайн съдържание.

По подобен начин се оспорва предложението за електронни доказателства на ЕК за излагането  на доставчиците на платформи на искания от всички европейски държави-членки, за разлика от изпълнението на поръчки от националните органи, където се намират дружествата. Предложението се състои от регламент, както и директива и има за цел да предостави обвързваща правна рамка, която би позволила на правоприлагащите органи на ЕС да получават данни от доставчици на услуги, разположени в други държави. Участниците се опасяват, че това може да доведе до това, че компаниите и предприятията ще продължат да прилагат по-силни механизми за филтриране и блокиране, за да избегнат санкции или щети на репутацията.

Как трябва да се управляват IoT и AI?

Дебатите за новите  технологии като изкуствен интелект (AI) и Интернет на нещата (IoT) се въртяха главно около необходимостта да се намерят нови начини за тяхното управление, без да се възпрепятстват иновациите. Появилите се предизвикателства трябва да бъдат решени чрез прилагане на етиката, изработване на ръководни принципи и мерки „по дизайн“. ‘by design’ measures.Изглежда, че етиката и доверието „по дизайн“ постепенно се разглеждат като най-обещаващият начин за гарантиране на поверителност и защита на данните.

Докато като цяло дискусиите около необходимостта от повече регулации и норми за интернет бяха много раздвоени, мненията се сближиха около необходимостта от норми и рамки, регулиращи развитието и прилагането на нови технологии. Тяхното голямо доверяване на данни и често лична информация прави критично/много важно  за тях да бъдат поставени под механизми за отчетност, становище, споделено от доклада на групата на високо равнище на ООН за цифрово сътрудничество. Report of the UN High-Level Panel on Digital Cooperation.

EuroDIG и Групата на високо равнище на ООН за цифрово сътрудничество

Панелът на високо равнище за цифрово сътрудничествоThe High-Level Panel on Digital Cooperation ангажира широки консултации с много заинтересовани страни в своя процес. В двете сесии, посветени на наскоро стартиралия доклад, участниците изтъкнаха, че подходът на множество заинтересовани страни  и многостранността не трябва да се разглеждат като фундаментално противоположни подходи към управлението на Интернет, а по-скоро да ги разглеждат като допълващи се, за да се вземат ползите от двата подхода.

Следователно сътрудничеството не трябва да се разглежда като нещо, което да се налага на различни процеси, а по-скоро като начин за „свързване на точките“ ‘connect the dots’ и обмен на информация и възгледи за съществуващите процеси и инициативи.

Борба с дезинформацията

Дискусиите откриха, че многобройните предизвикателства, произтичащи от неправилна / дезинформация, изискват широк спектър от отговори, като например осигуряване отговорност на  онлайн платформи,  за управлението на онлайн съдържанието, както и гарантиране на финансовата и политическата независимост на информационните канали.

Други начини за избягване на дезинформация включваха частни инструменти за проверка на фактите или създаването на екипи за обществена подкрепа за специфични видове журналистика (като разследваща журналистика) и механизми за преразпределение на онлайн платформи за финансиране на производството на качествено медийно съдържание.

Всестранна/всеобхватна  дискусия относно цифровата грамотност

Тема, която надхвърли повечето от сесиите на EuroDIG, беше значението на дигиталната грамотност. Темата беше обсъдена от различни гледни точки, а именно чрез осигуряване на лична киберсигурност, намаляване на информационните асиметрии, които са много важни в областта на новите технологии, за защита на децата от онлайн вреди. providing personal cybersecurityreducing information asymmetries  protecting children from online harms.  Подобно на етичните мерки за защита чрез проектиране, цифровата грамотност беше призната за един от най-ефективните начини за засилване на киберсигурността.

Развитие на  IGF - по-важна  роля за цифровата  политика?

Дебатът около необходимостта от засилено регулиране и повече норми в дигиталните области като киберсигурност, регулиране на съдържанието, както и създаването и разпространението на дезинформация остава оспорван. Докато много обсъждащи твърдяха, че вече има много норми и декларации в областта на киберсигурността, already many norms and declarations in the field of cybersecurity, други твърдят, че прилагането на меки закони и необвързващи разпоредби не е достатъчно за справяне с предизвикателствата в дигиталната сфера. the application of soft law and non-binding regulations is not enough 

Форумът за управление на интернет (IGF) Internet Governance Forum (IGF)  беше смятан за идеално място за обсъждане и по-нататъшно подобряване на нормите на глобално ниво в редица сесии. В съответствие с предложението на френския президент Еманюел Макрон, за изработването на по-осезаеми решения в IGF участниците предпазливо повдигнаха възможността за разпределяне на форума с по-големи правомощия за предлагане на норми. possibility of allocating the forum with greater norm-proposing powers.По-специално в областта на киберсигурността, участниците, подкрепящи обвързващите подходи, твърдят, че актуализиран IGF би бил добър начин за оформяне на бъдещето на глобалната архитектура за киберсигурност чрез разработване на норми по мултистейк начин. IGF също беше определен като един от най-подходящите форуми за обсъждане на бъдещи предизвикателства, поставени от AI и IoT. forums to discuss future challenges posed by AI and IoT

Тази дискусия беше добре отразена чрез  препоръките на Групата на високо равнище на ООН за цифрово сътрудничество, която предложи три актуализирани механизма за глобално цифрово сътрудничество three updated mechanisms for global digital cooperation Целта на модела IGF Plus (IGF +) ще бъде да се основава на силните страни на съществуващия IGF и да се преодолеят неговите недостатъци, включително тези, свързани с определянето на нормите и участието на държавата.