Вие сте тук

Проекти на нормативни актове - Съобщения

03.07.2017

(обн., ДВ, бр. 32 от 2008 г., изм. и доп., бр. 26 от 2011 г. и бр. 77 от 2012 г.)

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения
27.06.2017

(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр.15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. - бр. 23 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г.)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
15.07.2016

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съобщава, че е изготвен проект на изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС).

Проектът е публикуван в електронен вид за обсъждане със заинтересовани лица и е на разположение до 17.30 часа на 15 август 2016 г.

МОТИВИ

Проектът за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС) е изготвен на основание чл. 11 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

Проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС)
15.07.2016

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съобщава, че е изготвен проект на изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС).

Проектът е публикуван в електронен вид за обсъждане със заинтересовани лица и е на разположение до 17.30 часа на 15 август 2016 г.

МОТИВИ

Проектът за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС) е изготвен на основание чл. 11 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

27.05.2016

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица до 17:30 часа на 28.06.2016 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, София, ул. „Гурко” № 6, етаж ІV.

Мотиви

Проектът Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България е изготвен на основание чл. 9 от  Закона за електронните съобщения.

05.05.2016

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Становища и мотивирани предложения могат да бъдат изпращани в срок от 14 дни от датата на публикуване.

Мотиви

22.03.2016

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съобщава, че е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки (ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. и доп., бр. 11 от 2012 г.).

09.03.2016

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Гурко“ № 6, етаж IV.

Становища и мотивирани предложения могат да бъдат изпращани в срок от 14 дни от датата на публикуване.

Мотиви

Страници

Subscribe to Проекти на нормативни актове - Съобщения