ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

http://www.un.org

Организацията на обединените нации е международна организация, създадена през 1945 г. В момента тя е съставена от 193 държави-членки. Мисията и работата на Организацията на обединените нации се ръководи от целите и принципите, съдържащи се в учредителната харта.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ   http://www.un.org/en/ga

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ПО ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ   (UNCTAD)  http://unctad.org     

Работят на национално, регионално и глобално ниво, усилията им  помагат  на страните да:

• Разнообразяват   икономиките си , за да ги направят  по-малко зависими

• Ограничават  излагането им на финансова нестабилност

• Привличат  инвестиции за развитие

• Увеличават   достъпа до цифровите технологии

• Насърчават  предприемачеството и иновациите

• Помагат  на местните фирми

• Ускоряват движението  на стоки през границите

• Защитават   потребителите от злоупотреби

• Предпазват от регулация, която задушава конкуренцията

• Адаптират към изменението на климата и по-ефективно използване на природните ресурси

Заедно с други служби и агенции на ООН, те измерват  напредъка по Целите на устойчивото развитие, както е посочено в Програма 2030.

ООН Комитет по наука и технологии за развитие (CSTD)    http://unctad.org/en/Pages/CSTD.aspx   

CSTD е субсидиран от  Икономическия и социален съвет  (ECOSOC).

Комитетът предоставя на Общото събрание и Икономическия и социален съвет съвети относно научна и технологична проблематика.

Работна група по засилено сътрудничество по въпроси на обществената политика по интернет (WGEC)   http://unctad.org/en/Pages/CSTD/WGEC-2016-to-2018.aspx  

Председателят на Комитета  по наука и технологии за развитие, чрез Икономическия и социален съвет, създаде работна група за разработване на препоръки за по-нататъшно прилагане на засиленото сътрудничество, както се предвижда в Плана от Тунис.