UNESCO

По време на заседанието бе представен проект, предложен за включване в Четвъртия национален план за действие на България в инициативата „Партньорство за открито управление“: Провеждане на национално оценяване на развитието на интернет в България чрез Рамката на индикаторите за интернет универсалност на ЮНЕСКО.

Наръчникът е част от „глобалната инициатива за подобряване на журналис­тическото образование“, акцент в Международната програма за раз­витие на комуникацията (IPDC) на ЮНЕСКО. Програмата разглежда в глобална перспектива журналистическото обучение и практика, както и изследователската дейност в тази област, включвайки споделяне на добрия международен опит.

Втората фаза на консултацията ще продължи до 15 март 2018 г.

Повече информация можете да намерите тук.

 

Информация за първата фаза на консултацията можете да  намерите на официалната страница на МТИТС.

Консултацията е изготвена на база концепцията на ЮНЕСКО за универсалността на интернет

 

МТИТС приканва своите  социалноикономически партньори и всички заинтересовани страни към активно  участие в тази професионална консултация, чрез попълване на въпросника на български или английски език и изпращане  за обобщаване в срок до 20 октомври 2017г.

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура е специална организация на ООН, учредена на 16 ноември 1945 г., за да насърчава сътрудничеството между нациите в областта на образованието, науката, културата и комуникациите. Чрез такива кооперативни усилия, ЮНЕСКО се надява да насърчи универсалното зачитане на справедливостта, законите, човешките права и основните свободи. Мотото на организацията гласи, че „мирът е създаден, не за да се нарушава, а за да подпомага интелектуалната и нравствената солидарност на човечеството“.