Информационна бележка относно преразглеждането на Европейската конвенция за трансгранична телевизия

Информационна бележка относно преразглеждането на Европейската конвенция за трансгранична телевизия (EКTT)

Тази информационна бележка описва хронологично и съкратено дискусиите и/или решенията в рамките на Постоянния комитет по трансгранична телевизия (T-TT), CDMSI, Комитета на министрите и Парламентарната асамблея по отношение на преразглеждането на ЕКТТ, както и позиции, взети от Европейската комисия. Тя обхваща периода от финализирането на проекта за втори протокол за изменение на ЕКТТ до настоящия момент (юни 2017).

2009

1. Постоянният комитет по трансгранична телевизия (Т-ТТ) финализира преразглеждането на ЕКТТ по време на 44-ото си заседание на 11 и 12 юни 2009 г., приканвайки Комитета на министрите да приеме възможно най-рано проекта на втори протокол за изменение на Конвенцията.

2. Секретариатът беше информиран, че на 23 октомври 2009 г. г-жа Вивиан Рединг, тогавашният европейски комисар по информационното общество и медиите, отправи писмо до държавите-членки на ЕС, които са също така страни по ЕКТТ, като им напомня "за двойното им задължение да не влизат в международни ангажименти, които по същество противоречат на правото на Общността и да зачитат съдебната практика на Съда на Европейските общности по отношение на външните правомощия на Общността ".

3. На 4 ноември 2009 г. на 1069-ото заседание на Комитета на заместник-министрите, Комитетът на министрите се съгласи да отложи точката от дневния ред относно протокола на едно от предстоящите им заседания. Нямаше значим дебат.

2010

4. На 12-тото заседание на 8-11 юни 2010 г. Управителният комитет по медии и нови комуникационни услуги (CDMC) изрази дълбоката си загриженост относно прекъсването на процеса по приемането на проекта за втори протокол за изменение, изготвен от T-TT и реши да отнесе въпроса към Комитета на министрите. Освен това CDMC поиска от генералния секретар да потърси от компетентния европейски комисар точни обяснения относно позицията на Европейската комисия за преразглеждането и за бъдещето на Конвенцията.

5. По време на 45-ото си заседание на 1 и 2 юли 2010 г. T-TT призна с дълбоко съжаление за спирането на процеса на преразглеждане на ЕКТТ и разгледа възможните последици и възможни решения. Той се съгласи, че:

  • малко вероятно е проектът на втория протокол за изменение на ЕКТТ да бъде приет и отворен за подписване предвид позицията на Европейската комисия;
  • основните елементи на ЕКТТ все още са валидни и полезни за страните;
  • почти всички страни биха срещнали затруднения при спазването на някои разпоредби на ЕКТТ, които са несъвместими с Директивата за аудиовизуалните медийни услуги;
  • ще е необходим различен изменен текст, за да се гарантира актуализирането и съществените функции на ЕКТТ за регулиране на трансграничните аспекти на аудиовизуалните медийни услуги и на неговия Постоянен комитет при решаването на въпроси, свързани с изпълнението.

6. T-TT приветства готовността на Европейската комисия (ЕК) да подпомогне T-TT в намирането на подходящо решение, например с цел подготовка на конвенция, основана на въпроси извън компетентността на ЕС. Като алтернатива, представителят на ЕК не изключва сключването на смесено споразумение по въпроси, които попадат в компетентността на ЕС, ако предвиденият инструмент издържи теста на времето и не изисква преразглеждане в обозримо бъдеще.

7. Също така, T-TT се съгласява да създаде неформална група за изготвяне на проектодоклада, която да разгледа възможността за алтернативно преразглеждане в сътрудничество с Европейската комисия. T-TT подчерта, че преди да започне работата на групата по подготовка, тя ще трябва да получи правно изясняване по отношение на въпросите на компетентността на ЕС. Представителят на Европейската комисия ще потърси правното становище на Комисията по въпроса за компетентността на ЕС по отношение на списък с въпроси, идентифицирани на 45-тото заседание на T-TT.

8. В отговор на искането на CDMC, на 7 септември 2010 г. генералният секретар отправи писмо до европейския комисар г-жа Нели Крус, за да получи писмен отговор относно позицията на Европейската комисия относно преразглеждането и бъдещето на конвенцията. Отговорът на г-жа Крус от 1 декември 2010 г. гласи, че "както вече отбеляза моят предшественик в писмото си от 23 октомври 2009 г., въпросите, обхванати от проекта на ревизираната Конвенция на Съвета на Европа за трансгранична телевизия, са обхванати в голяма степен от Директивата за аудиовизуалните медиини услуги, която координира законови, подзаконови и административни разпоредби в държавите-членки относно предоставянето на аудиовизуални медийни услуги. По тези въпроси Съюзът е придобил изключителната компетентност да сключва международни споразумения. В резултат на това, дори ако съдържанието на Конвенцията не противоречи на правото на Съюза, което не е така в случая, държавите-членки на ЕС не могат сами да станат страни по Конвенцията ".

9. По време на заседанието на Контактния комитет по Директивата за аудиовизуалните медийни услуги на 20 октомври 2010 г. беше обяснено, че Комисията все още не е в състояние да даде официално становище относно компетентността на държавите-членки по отношение на списъка с въпроси, идентифицирани на 45-ото заседание на T-TT. Въпросът за позицията на ЕК по отношение на евентуално смесено споразумение, необходимо за изготвяне на рамкова конвенция, беше отговорен, като се подчертаваше сложността на тази процедура, изразяваща съмнения както относно добавената стойност на европейската конвенция в тази област, така и относно желанието на ЕС да се присъедини. Представителят на Комисията заключи, че отговорът на всички тези въпроси ще изисква няколко месеца, предвид сложността на въпросите и процедурите.

10. На 13-тото си заседание, което се проведе от 16 до 19 ноември 2010 г., CDMC повтори своята загриженост по отношение на настоящото състояние на преразглеждането на Конвенцията. Той изрази подкрепата си за работата, предназначена да идентифицира решения, които отговарят на потребностите на държавите-членки и да се избегне правен вакум по отношение на аудиовизуалните медийни услуги, получени от места, които не са обвързани от правото на Европейския съюз, и евентуално нежелани последици за европейския аудиовизуален медиен пейзаж. Той поиска от Комитета на министрите да отдаде дължимото внимание на тази работа и да разпредели ресурси, като вземе предвид задълженията, произтичащи от действащата Конвенция.

2011

11. На 14-тото си заседание, което се проведе от 29 ноември до 2 декември 2011 г., CDMC отбеляза предложението за препоръка, представено от члена на групата PACE (групата на Европейските демократи, Обединеното кралство), сър Роджър Гале. Някои делегации подчертаха позицията, очертана в предложението, като изразиха "съжаление за прекъсването на работата по Европейската конвенция за трансгранична телевизия след намесата на Европейската комисия", подчертавайки широкия териториален обхват на Конвенцията, като отхвърлиха твърдението, че Европейският съюз има изключителна компетентност да сключва международни споразумения в областта, обхваната от Конвенцията, и предложиха, без да се засяга съдействието на Европейския съюз, "работата по преразглеждането на Конвенцията на Съвета на Европа за трансграничната телевизия да продължи без забавяне или намеса от страна на Европейската комисия в интерес на по-широката Европа, която не е представена от Европейския съюз ".

12. Комитетът на министрите, по предложение на генералния секретар, реши да не включва в програмата за дейности и бюджет за 2011 г. средствата за персонал и други ресурси. Това решение остава непроменено и оттогава не са отделени ресурси за тази област на работа през последните няколко години.

2014

13. В Препоръка 2036 (2014) "Преразглеждане на Европейската конвенция за трансгранична телевизия", приета на 31 януари 2014 г., Парламентарната асамблея препоръчва на Комитета на министрите да започне отново работа по преразглеждането на ЕКТТ и преговорите с ЕС, и дава възможност на Постоянния комитет (T-TT) да възобнови работата си и при необходимост да обмисли изготвянето на нова конвенция, която да се съсредоточи върху аспекта на свободата на изразяване на регулирането на медиите.

14. На 23 септември 2014 г. Комитетът на министрите отправи своя отговор на Препоръка 2036 (2014) на ПАСЕ, също въз основа на коментарите, предоставени от CDMSI (doc CDMSI (2014) 002). Комитетът на министрите заяви, че въпреки факта, че счита, че прекратяването на преразглеждането на конвенцията е сериозна стъпка назад, не е имало възможност да продължи работата по преразглеждането на ЕКТТ, тъй като е била информирана от делегацията на ЕС, че най-често въпросите, обхванати от конвенцията, попадат под изключителната външна компетентност на ЕС и че ЕС няма намерение да стане страна по конвенцията. Поради този застой, Комитетът на министрите не е предоставил никакви средства за работа по конвенцията през последните три години и не вижда причина да преразгледа позицията си засега. Като се има предвид и настоящият бюджетен контекст, в момента той няма да обмисли изготвянето на нова конвенция, фокусирана върху аспекта на свободата на изразяване на медийните регламенти.

2016

15. Обяснителният меморандум, придружаващ проекта за директива за изменение на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (COM (2016) 287 окончателен от 25.05.2016 г.) отбелязва, че "21 държави-членки на ЕС са договарящи страни по Европейската конвенция за трансгранична телевизия от 1989 г. (CETS № 132), който беше изменен с протокол от 1998 г. Съюзът не е страна по Конвенцията. Конвенцията позволява на договарящите се страни да прилагат по-строги или по-подробни правила за програмни услуги, предавани от оператори на услуги под тяхна юрисдикция. До степента, до която някои от съществуващите правила на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги са по-малко строги от правилата на Конвенцията, прилагането на правилата на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги от държавите-членки на ЕС, които са договарящи се страни по Конвенцията, вече би могло да доведе до някои различия между държавите-членки на ЕС - страни по конвенцията по отношение на техните международни задължения. Такъв ще бъде и случаят с някои изменения, съдържащи се в настоящото предложение, които биха въвели в Директивата за аудиовизуалните медийни услуги допълнителни правила, които са по-малко строги от правилата на Конвенцията. За аспектите, обхванати от Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, ЕС е придобил изключителната компетентност да сключва международни споразумения. Всяка промяна на задълженията, произтичащи от Конвенцията, би изисквала действия от страна на Съюза. "