Документи

Тази информационна бележка описва хронологично и съкратено дискусиите и/или решенията в рамките на Постоянния комитет по трансгранична телевизия (T-TT), CDMSI, Комитета на министрите и Парламентарната асамблея по отношение на преразглеждането на ЕКТТ, както и позиции, взети от Европейската комисия. Тя обхваща периода от финализирането на проекта за втори протокол за изменение на ЕКТТ до настоящия момент (юни 2017).

(Приета от Комитета на министрите на 30 април 2014 г. по време на 1198-та среща на представителите)
 

  1. Журналистите и другите медийни участници все повече са подложени на заплахи и сплашване, отнема им се свободата, превръщат се в обект на физически атаки и дори са убивани заради разследващата си дейност, изказани мнения или отразяване на събития. Често съответните държавни органи не реагират достатъчно непримиримо на тези нарушения и престъпления, за да изправят извършителите пред съда, което води до утвърждаването на култура на безнаказаност.

  (Приета от Комитета на министрите на 11 юни 2013 г. на 1173-та среща на представителите)

  1. Тенденцията за намеса в правото на личен живот значително се разшири в резултат на бързото технологично развитие, както и поради обстоятелството, че правните рамки се нагаждат бавно към ситуацията.

  Препоръка CM/Rec(2012)4 на Комитета на министрите  до държавите членки

  относно защитата на човешките права по отношение на услугите, които предоставят възможност за използване на социални мрежи
  (приета от Комитета на министрите на 4 април 2012г. на 1139та среща на представителите)

  Социалните мрежи дават възможност за упражняване на човешките права и ускоряват демокрацията

  (Приета от Комитета на министрите на 4 април 2012 г. по време на 1139-та среща на представителите)

  Услугите на търсене в мрежата играят ключова роля в информационното общество

  (Одобрена и приета от Комитета на министрите на 15 февруари 2012 на 1134-то събрание на представителите)

  Свободата на словото и правото да се търси и получава информация са едни от основните принципи за функционирането на истинската демокрация. Както е посочено в Декларацията на Комитета на министрите за управлението на обществените медии, приета в същия ден, медиите са най-важното средство за свободата на изразяване в обществената сфера, което позволява на хората да упражняват правото си на търсене и получаване на информация.

  Преамбюл

  Комитетът на министрите,

  Като припомня, че лицата, отговорни за актове, дължащи се на сериозни нарушения на правата на човека трябва да бъдат подведени под отговорност за действията си;

  Като има предвид, че липсата на отчетност/отговорност, насърчава повторното извършване на престъпления, тъй като извършителите и др. се чувстват свободни да извършват нови престъпления без страх от наказание;

  Автор (и): Парламентарната асамблея

  Произход - Дебат на Асамблеята на 24 юни 2009 г. (22-то заседание) (виж документ 11934, доклад на Комисията по правни въпроси и права на човека, докладчик: Г-жа Däubler-Gmelin; Док. 11964, както и становището на комисия по равните възможности на жените и мъжете, докладчик: Г-жа Čurdová). Текст, приет от Асамблеята на 24 юни 2009 г. (22-то заседание).

  (приета от Комитета на министрите на 31 януари 2007 г., на 985-тото заседание на заместник-министрите)

  Комитетът на министрите, съгласно член 15.б от Статута на Съвета на Европа,

  Като вземат под внимание, че целта на Съвета на Европа е да постигне по-голямо единство между своите членове за целите на запазването и популяризирането на идеалите и принципите, които са тяхно общо наследство и насърчаване на икономическото и социално развитие;

  (приета от Комитета на министрите на 15 декември 2004 на 909-та среща на министрите)

   

  Комитетът на министрите съгласно условията на чл.15в от Устава на Съвета на  Европа,

  Имайки предвид, че целта на Съвета на Европа е да постигне по-голямо единство между държавите- членки, за да бъдат защитени и претворени идеалите и принципите, които са тяхно общо наследство;

  Припомняйки своята Резолюция (74)26 относно правото на отговор – мястото на индивида по  отношение на печата, чиито разпоредби трябва да се прилагат по отношение на всички медии;

  (приета от Комитета на министрите на 10 юли 2003 г.

  на 848-то заседание на Заместник-министрите)

  СЪВЕТ НА ЕВРОПА

  КОМИТЕТ НА МИНИСТРИТЕ

  Комитетът на министрите, при условията на чл. 15, б от Устава на Съвета на Европа,

  Като взема пред вид, че целта на Съвета на Европа е да постигне по-голямо единение между членовете си за целите на опазването и реализиране на идеалите и принципите, които са тяхно общо наследство;

  (Приета от Съвета на министрите на 8 март 2000 г. на 701-то заседание на заместник-министрите)

  Съветът на министрите, съгласно условията на чл. 15.b на Устава за Съвета на Европа,
  Като взема под внимание, че целта на Съвета на Европа е да постигне по-голямо единство между неговите членове, за да се запазят и реализират наследените от тях общи идеали и принципи;

  Като си припомня ангажимента на страните-членки към основното право на свобода на изказа, гарантирано от чл. 10 на Конвенцията за защита на човешките права и основни свободи;