Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване    речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали повече от  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf

to dial free of charge in case of an emergency across the European Union (EU). Any citizen in the EU should be able to reach emergency services when dialling 112, either from their fixed or from their mobile phone.

се избира безплатно в случай на извънредна ситуация в Европейския съюз (ЕС). Всеки гражданин в ЕС трябва да може да достигне до служби за спешна помощ при набиране на номер 112, било от фиксирания си телефон, или от мобилния си телефон.

116 + 3 digits are easy-to-remember and free-of- charge phone numbers to assist children and adults in need. The European Commission has reserved five short numbers with a single format 116 + 3 digits for helplines that should be accessible to everyone in Europe. The 116 numbers designated so far are: 116 000 = missing children hotline; 116 006 = helpline for victims of crime; 116 111 = children's helpline; 116 117 = for non-emergency medical on-call services; 116 123 = emotional support helpline. The selected services tie in with wider EU objectives aimed at improving the wellbeing of European citizens, such as the European strategy for children's rights in the case of 116 000 and 116 111.

116 + 3 цифри са лесни за запомняне и безплатни телефонни номера за подпомагане на деца и възрастни в нужда. Европейската комисия запази пет кратки номера с един формат 116 + 3 цифри за линии за помощ, които трябва да бъдат достъпни за всички в Европа. Определените досега 116 номера са: 116 000 = гореща телефонна линия за изчезнали деца; 116 006 = телефонна линия за жертви на престъпления; 116 111 = телефонна линия за деца; 116 117 = за неспешни медицински услуги по телефона; 116 123 = телефонна линия за емоционална подкрепа. Избраните услуги са в съответствие с по-широките цели на ЕС, насочени към подобряване  на живота на европейските граждани, като европейската стратегия за правата на децата в случаите с 116 000 и116 111

refers to the first generation of wireless cellular technology (mobile telecommunications). These are the analog telecommunications standards that were introduced in the 1980s and continued until being replaced by 2G digital telecommunications. The main difference between the two mobile cellular systems (1G and 2G), is that the radio signals used by 1G networks are analog, while 2G networks are digital.  The voice itself during a call is encoded to digital signals in 2G whereas 1G is only modulated to higher frequency, typically 150 MHz and up. The inherent advantages of digital technology over that of analog meant that 2G networks eventually replaced them almost everywhere.

1G се отнася до първото поколение безжични клетъчни технологии (мобилни телекомуникации). Това са аналоговите телекомуникационни стандарти, въведени през 80-те години на миналия век, и се използваха, докато не бяха заменени от 2G цифровите телекомуникации. Основната разлика между двете мобилни клетъчни системи (1G и 2G) е, че радиосигналите, използвани от 1G мрежите, са аналогови, докато 2G мрежите са цифрови. Cамият глас по време на повикване е кодиран към цифрови сигнали в 2G, докато 1G се модулира само до по-висока честота, обикновено 150 MHz и нагоре.  Предимствата на цифровата технология в сравнение с   аналоговата означава, че 2G мрежите  заменят 1G почти навсякъде.

2G is short for second-generation cellular technology. Three primary benefits of 2G networks over their predecessors were that phone conversations were digitally encrypted; 2G systems were significantly more efficient on the spectrum enabling far greater wireless penetration levels; and 2G introduced data services for mobile, starting with SMS text messages. 2G technologies enabled the various networks to provide the services such as text messages, picture messages, and MMS (multimedia messages). All text messages sent over 2G are digitally encrypted, allowing the transfer of data in such a way that only the intended receiver can receive and read it.  Evolution: 2.5G (GPRS) General Packet Radio Service 2.75G (EDGE)  Enhanced Data Rates for GSM Evolution

2G е клетъчна технология от второ поколение. Три основни предимства на 2G мрежите пред своите предшественици бяха, че телефонните разговори бяха цифрово кодирани; 2G системите са значително поефективни по отношение на спектъра, което позволява много по-големи нива на безжично проникване; и 2G въведе услуги за данни за мобилни устройства, като се започне с SMS текстови съобщения. 2G технологиите дават възможност на различните мрежи да предоставят услуги като текстови съобщения, картинни съобщения и MMS (мултимедийни съобщения). Всички текстови съобщения, изпратени през 2G, са цифрово кодирани, което позволява прехвърлянето на данни по такъв начин, че само получателят да може да ги получи и прочете. Еволюция:2.5G (GPRS) , 2.75 G (EDGE)

Third generation  refers to the third generation of mobile telephony (that is, cellular) technology. The third generation, as the name suggests, follows two earlier generations. 3G finds application in wireless voice telephony, mobile Internet access, fixed wireless Internet access, video calls and mobile TV. 

3G се отнася до третото поколение мобилна телефония (т.е. клетъчна) технология. Третото поколение, както подсказва името, следва предишните две поколения. 3G намира приложение в безжичната гласова телефония, мобилният достъп до Интернет, фиксирания безжичен Интернет достъп, видео разговори и мобилна телевизия.

The fourth generation of mobile telecommunications technology, succeeding 3G and preceding 5G. A 4G system, in addition to the usual voice and other services of 3G, provides mobile ultra-broadband Internet access, for example to laptops with USB wireless modems, to smartphones, and to other mobile devices. Even though 4G is a successor technology of 3G, there can be signification issues on 3G network to upgrade to 4G as many of them were not built on forward compatibility.

Четвъртото поколение мобилни телекомуникационни технологии, след  3G и преди 5G. Системата 4G, в допълнение към обичайния глас и други услуги на 3G, осигурява мобилен ултра-широколентов интернет достъп, например до лаптопи с безжични модеми USB, до смартфони и до други мобилни устройства. Въпреки че 4G е последователна технология на 3G, може да има проблеми с надграждането на  3G мрежата,  до 4G, тъй като мрежите не са били изградени с оглед по-нататъшна съвместимост.

The fifth generation mobile networks. It refers to the next major phase of mobile telecommunications standards beyond the current 4G/IMT-Advanced standards. 5G does not describe any particular specification in any official document published by any telecommunication standardization body. 5G will be the enabler of new applications that will be possible thanks to very high speeds and low latency, such as high definition video everywhere and augmented reality where the digital and physical world will become one. We will take seamless connectivity for granted, wherever we live, work, gather, or travel. 

Through the new NR/new radio  standard, 5G will provide the needed capacity to make data traffic jams a thing of the past. Thanks to this new standard, 5G will evolve around enhanced Mobile Broadband, i.e. with faster access rate – about 10 times more than 4G – and helping to handle the vast increase of mobile traffic at an affordable cost.  5G will bring to the end user a seamless connectivity and will improve the mobile broadband experience in various circumstances (e.g. at the stadium, on aircraft or train). However, 5G will be more than faster mobile Internet speeds. It has the potential to transform our economic sectors

Петото поколение мобилни мрежи.  Отнася се до следващата  фаза от стандартите за мобилни телекомуникации, след настоящите 4G / IMT-Advanced стандарти. 5G няма конкретна спецификация в нито един официален документ, публикуван от телекомуникационен орган по стандартизация. 5G ще даде възможност за нови приложения, които ще бъдат възможни благодарение на много високи скорости и ниска латентност/забавяне , като например видео с висока разделителна способност навсякъде и  реалност, където цифровият и физическият свят ще се превърнат в едно. Ще приемем безпрепятствената/непрекъсваема връзка за даденост, където живеем, работим, събираме се или пътуваме. Чрез новия стандарт NR/ново радио, 5G ще осигури необходимия капацитет, за да направи задръстванията/претоварването   на трафика на  данни нещо от миналото. Благодарение на този нов стандарт 5G ще се развие около подобрена мобилна широколентова връзка, т.е. с по-бърз достъп - около 10 пъти повече от 4G - и ще помогне да се справим с огромното увеличаване на мобилния трафик на достъпна цена. 5G ще донесе на крайния потребител безпроблемна свързаност и ще подобри мобилния широколентов интернет при различни обстоятелства (например на стадион, самолет или влак). Но 5G ще бъде повече от само по-бърз мобилен интернет. 5G  има потенциала да трансформира  нашите икономически сектори.

As 5G is gearing up for market deployment, the European 5G Observatory provides updates on all of the latest market developments, including actions being undertaken by the private and public sectors, in the field of 5G. The 5G observatory also delivers an analysis of the strategic implications of the 5G Action Plan and other public policy objectives.The Observatory focuses on 5G developments in Europe, along with major international developments (USA, Japan, China, South Korea) that could impact the European market.

Тъй като 5G се готви за разгръщане на пазара, Европейската обсерватория 5G предоставя актуализации на всички най-нови пазарни развития, включително действия, предприети от частния и публичния сектор в областта на 5G. Обсерваторията на 5G също така прави анализ на стратегическите последици от плана за действие на 5G и други цели на публичната политика. Обсерваторията се фокусира върху развитието на 5G в Европа, заедно с основните международни развития (САЩ, Япония, Китай, Южна Корея), които биха могли да повлияят на Европейски пазар.

A €1.4 billion joint initiative between the European ICT industry and the European Commission to rethink the infrastructure and to create the Next generation of communication networks and services that will provide ubiquitous super-fast connectivity and seamless service delivery in all circumstances. 5G will enable among others:
• Providing 1000 times higher wireless area capacity and more varied service capabilities compared to 2010.
• Saving up to 90% of energy per service provided. The main focus will be in mobile.
• Communication networks where the dominating energy consumption comes from the radio access network.
• Reducing the average service creation time cycle from 90 hours to 90 minutes.
• Creating a secure, reliable and dependable Internet with a "zero perceived" downtime for services provision.
• Facilitating very dense deployments of wireless communication links to connect over 7 trillion wireless devices serving over 7 billion people.
• Enabling advanced user controlled privacy.

Съвместна инициатива в размер на 1,4 млрд. евро между европейската индустрия в областта на ИКТ и Европейската комисия за преосмисляне на инфраструктурата и за създаване на следващо поколение комуникационни мрежи и услуги, които ще осигурят повсеместна супер бърза свързаност и безпроблемно предоставяне на услуги при всякакви обстоятелства. 5G ще даде възможност, наред с другото:
• Осигуряване на 1000 пъти по-голям безжичен капацитет  и по-разнообразни възможности за обслужване в сравнение с 2010 г.
• Спестяване до 90% от енергията за предоставена услуга. Основният фокус ще бъде върху мобилните устройства. • Комуникационни мрежи, където доминиращата консумация на енергия идва от мрежата за радиовръзка.
• Намаляване на средния цикъл на създаване на услуги от 90 часа на 90 минути.
• Създаване на сигурен,  и надежден интернет с "нулево възприемане/усещане " на  престой при предоставяне на услуги.
• Улесняване на много гъста инсталация на безжични комуникационни връзки за свързване на над 7 трилиона безжични устройства, обслужващи над 7 милиарда души.
• Осигуряване на  неприкосновеност контролирана от потребителя

Even before the 5G mobile communications standard was fully deployed, the eyes of many started to turn towards the next generation: the 6G wireless communications system.

If 6G is to be able to meet the needs of the mobile communications when it is launched and for some while afterwards, then it will need to use up to the minute technology - technology which is not available at the moment.

However the has been talk that 5G will be the last mobile standard released as such: this will be updated to provide the required performance improvements and in this way it overcomes the huge investment required to launch a completely new system. If this idea catches hold then 6G will not be named as such, but instead it will be a major improvement in 5G performance to meet the needs of the ongoing mobile communications or wireless communications user 6G, or the sixth-generation wireless communications system is the successor to 5G cellular technology. It is anticipated that 6G networks will be able to use higher frequencies than 5G networks and this will enable higher data rates to be achieved and for the 6G network to have a much greater overall capacity. A much lower latency levels will almost certainly be a requirement.

Overall it is expected that 6G mobile technology will be to support one micro-second or even sub-microsecond latency communications, making communications almost instantaneous.

Timescales for 6G

5G started its deployment in 2019, and it is anticipated that it will be the major mobile communications technology up until at least 2030. Initial 6G deployments might start to appear in the 2030 to 2035 timescales, although this is very much a rough estimate.

However these timescales for 6G roughly fall in line with those for previous generations: 1G was available in approximately the 1980s, 2G in the 90s, 3G started deployment around 2003, and 4G initial deployments started in 2008 and 2009, and finally 5G in 2019.

In order that 6G technology is available in time, initial ideas need to start coming together about now.

6G technology developments

The actual format for 6G will depend on how 5G develops and where its shortfalls appear to be. Currently there are many different use cases that have been put forwards and only time will tell what the uptake is and how 5G is used. It is expected that it will be used increasingly for the Internet of Things, IoT, as well as inter-vehicle communications for autonomous vehicles. The way all of this pans out remains to be seen.

If there are shortfalls in 5G, then these can be included in the 6G proposals.

In addition to this, one of the areas that is expected to be a key element of 6G is TeraHerz communications. Using these exceedingly high frequencies, huge bandwidths will become available, although the technology is not available to make this happen.

6G development projects

There are already a number of 6G technology projects that are under way at the moment, and some organisations are now starting early development.

South Korea Electronics and Telecommunications Research Institute:   As might be expected, South Korea is well ahead and this institute is conducting research on Terahertz band technology for 6G. They are hoping to make 6G 100 times faster than 4G LTE and 5 times faster than 5G networks.

The Ministry of Industry and Information Technology, MIIT, China: With China investing large amounts into technology, they are keen to gain a lead in 6G. Accordingly MIIT is directly investing and monitoring the research and development process.

The University of Oulu, Finland:   This university has started a 6G research initiative known as 6Genesis. The project is expected to run for at least eight years and it will develop ideas that will be suitable for 6G technology almost to 2040.

USA initiatives:   The USA is planning to open up 6G frequency spectrum at frequencies at frequencies between 95 GHz and 3 THz for early research and development, although this will require approval from the Federal Communications Commission FCC for frequencies over 95 gigahertz GHz to 3 THz.

Technologies for 6G

6G mobile communications technology will build on that already established for 5G. Some of the existing new technologies will be further developed for 6G

Millimetre-Wave technologies:   Using frequencies much higher in the frequency spectrum opens up more spectrum and also provides the possibility of having much wide channel bandwidth. With huge data speeds and bandwidths required for 6G, the millimetre wave technologies will be further developed, possibly extending into the TeraHertz region of the spectrum.

Дори преди стандартът за мобилна комуникация 5G да бъде напълно разработен, очите на мнозина започнаха да се насочват към следващото поколение: 6G безжична комуникационна система.

Ако 6G трябва да може да посрещне нуждите на мобилните комуникации, когато стартира и за известно време след това, тогава ще трябва да използва минутната технология, която в момента не е налична.

Въпреки това се говори, че 5G ще бъде последният мобилен стандарт: той ще бъде актуализиран, за да осигури необходимите подобрения в изпълнението  и по този начин преодолява огромните инвестиции, необходими за стартирането на напълно нова система. Ако тази иде сработи, тогава 6G няма да бъде наречен като такъв, но вместо това ще бъде значително подобрение на 5G производителността, за да отговори на нуждите на текущите потребители на мобилни комуникации или безжични комуникации 6G или шестото поколение безжична комуникационна система е наследник на клетъчната технология 5G. Очаква се 6G мрежите да могат да използват по-високи честоти от 5G мрежи и това ще позволи постигането на по-високи скорости на данни и 6G мрежата да има много по-голям общ капацитет. Много по-ниските нива на латентност почти сигурно ще бъдат изисквани.

Като цяло се очаква 6G мобилната технология да поддържа една микросекунда или дори подмикросекундна латентна комуникация, което прави комуникациите почти мигновени.

График за 6G

5G стартира внедряването си през 2019 г. и се очаква тя да бъде основната мобилна комуникационна технология най-малко до 2030 г. Първоначалните 6G внедрявания може да започнат да се появяват в времевите таблици от 2030 до 2035 г., въпреки че това е много приблизителна оценка.

Въпреки това тези времеви диапазони за 6G приблизително съвпадат с тези за предходните поколения: 1G се предлагаше приблизително през 80-те, 2G през 90-те, 3G започна внедряването си около 2003 г., а 4G първоначалното внедряване започна през 2008 и 2009 г. и накрая 5G през 2019 г.

За да може технологията 6G да е налична навреме, първоначалните идеи трябва да започнат да се събират заедно.

Технологични разработки на 6G

Реалният формат за 6G ще зависи от това как се развива 5G и къде се появяват недостатъците му. Понастоящем има много различни случаи на използване, които сe представят и само времето ще каже какво е усвояването и как се използва 5G. Очаква се тя да се използва все по-често за интернет на нещата, IoT, както и за комуникации между превозни средства за автономни превозни средства. Начинът, по който всичко това става, остава да видим.

Ако има недостатъци в 5G, тогава те могат да бъдат включени в предложенията за 6G.

В допълнение към това, една от областите, която се очаква да бъде ключов елемент на 6G, са комуникациите на TeraHerz. С помощта на тези изключително високи честоти ще станат достъпни огромни честотни ленти, въпреки че не е налична технологията, за да се случи това.

6G проекти за развитие

Вече има редица 6G технологични проекти, които са в ход и в момента някои организации започват ранно развитие.

Изследователски институт за електроника и телекомуникации в Южна Корея: Както може да се очаква, Южна Корея е много напред и този институт провежда изследвания на технологията на лентата Terahertz за 6G. Те се надяват да направят 6G 100 пъти по-бързи от 4G LTE и 5 пъти по-бързи от 5G мрежи.

Министерството на индустрията и информационните технологии, MIIT, Китай: След като Китай инвестира големи суми в технологията, те имат желание да спечелят преднина в 6G. Съответно MIIT директно инвестира и наблюдава процеса на научноизследователска и развойна дейност.

Университетът в Оулу, Финландия: Този университет е стартирал 6G изследователска инициатива, известна като 6Genesis. Очаква се проектът да продължи най-малко осем години и той ще разработи идеи, които ще бъдат подходящи за 6G технология почти до 2040 година.

Инициативи на САЩ: САЩ планират да отворят 6G честотен спектър на честоти между 95 GHz и 3 THz за ранни изследвания и разработки, въпреки че това ще изисква одобрение от Федералната комисия за комуникации FCC за честоти над 95 гигагерц GHz до 3 THz.

Технологии за 6G

6G мобилната комуникационна технология ще надгражда вече установената за 5G. Някои от съществуващите нови технологии ще бъдат доразвити за 6G

Милиметрова вълнова технология: Използването на честоти, много по-високи в честотния спектър, отваря повече спектър и също така предоставя възможност за много широка лента на канала. С огромни скорости на данни и широчина на честотната лента, необходими за 6G, технологиите на милиметровата вълна ще бъдат допълнително разработени, възможно е да се разширят в областта на TeraHertz  спектъра.