Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване    речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали повече от  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf

The media that connects electrical components. Cable consists of a group of mutually insulated conductors usually bound or sheathed together and carrying an electrical or other type of signal.

Средство, което свързва електрическите компоненти. Кабелът се състои от група взаимно изолирани проводници, които обикновено са свързани и обвити заедно и пренасят електрически или друг вид сигнал.

In telecommunications, cable Internet access, shortened to cable Internet is a form of broadband Internet access that uses the cable television infrastructure. Like digital subscriber line and fiber to the premises services, cable Internet access provides network edge connectivity (last mile access) from the Internet service provider to an end user. It is integrated into the cable television infrastructure analogously to DSL which uses the existing telephone network. Cable TV networks and telecommunications networks are the two predominant forms of residential Internet access. Recently, both have seen increased competition from fiber deployments, wireless, and mobile networks.

В телекомуникациите, кабелен интернет достъп, съкратено кабелен интернет е форма на широколентов достъп до Интернет, който използва кабелна телевизионна инфраструктура. Подобно на услугите цифрова абонатна линия и оптика до помещенията , кабелен интернет достъп осигурява мрежова свързаност (достъп до последна миля) от доставчика на интернет услуги до крайния потребител. Той е интегриран в кабелната телевизионна инфраструктура аналогично на DSL, която използва съществуващата телефонна мрежа. Кабелните телевизионни  мрежи и телекомуникационните мрежи са две преобладаващи форми на достъп до Интернет. Напоследък и двата типа мрежи имат засилена конкуренция с внедряването на оптика, безжични и мобилни мрежи

A cable modem is a device that enables you to hook up your PC to a local cable TV line and receive data at about 1.5 Mbps. This data rate far exceeds that of the prevalent 28.8 and 56 Kbps telephone modems and the up to 128 Kbps of Integrated Services Digital Network (ISDN) and is about the data rate available to subscribers of Digital Subscriber Line (DSL) telephone service. A cable modem can be added to or integrated with a set-top box that provides your TV set with channels for Internet access. In most cases, cable modems are furnished as part of the cable access service and are not purchased directly and installed by the subscriber.

Кабелният модем е устройство, което ви позволява да свържете вашия компютър към местната кабелна TV линия и да получавате данни с около 1,5 Mbps. Тази скорост на данните, далеч надхвърля тази на преобладаващите 28,8 и 56 Kbps телефонни модеми и до 128 Kbps от (ISDN) и е на разположение за абонати на (DSL) телефонна услуга . Кабелният модем може да бъде добавен към или интегриран с set­top box , който осигурява на вашия телевизор канали за достъп до Интернет. В повечето случаи, кабелни модеми са част от услугата кабелен достъп и не са закупени директно и инсталирани от абоната.

Data storage area that provides high-speed access for the system.

Пространство за съхранение на данни, което предоставя високоскоростен достъп за системата.

Connection established by means of a public electronic communications service allowing two-way voice communication.

Свързване, осъществено чрез обществена електронна съобщителна  услуга, позволяваща двупосочни гласови съобщения.

The amount of money that customers have to pay per call.

Сумата, която клиентите трябва да заплатят за осъществяване на обаждане.

(Call diverting) or Call forwarding,, is a telephony feature of some telephone switching systems which redirects a telephone call to another destination, which may be, for example, a mobile telephone, voicemail box or another telephone number where the desired called party is .

(Прехвърляне на  обаждането) или пренасочване на обаждането e телефонна характеристика на някои комутируеми телефонни системи, която пренасочва телефонното     обаждане       към     друга дестинация, като тя може да бъде, например, мобилен телефон, гласова поща или друг телефонен номер, където се намира търсената страна.

As published in the Official Journal. Opens parts of a work programme for proposals, indicating what types of actions are required.

Официален вестник. Отваря части от работна програма за предложения, като посочва какви видове действия се изискват

As published in the Official Journal. Tenders are special procedures to generate competing offers from different bidders looking to obtain an award of business activity in works, supply, or service contracts.

Както е публикувано в Официален вестник. Търговете са специални процедури за генериране на конкурентни оферти от различни кандидати, които искат да получат възлагане на бизнес дейност в договори за строителство, доставка или услуги.

A service that allows incoming calls to a certain user/subscriber to be forwarded automatically to another user/subscriber.

Услуга, която дава възможност входящите повиквания към даден потребител/абонат да бъдат препратени автоматично към друг потребител/абонат.

Call waiting is a functionality which lets you know with a soft dual beep tone if someone is trying to call you while you're already on another call.

Изчакване на обаждането е функционалност, която ви уведомява с тих звук от двукратно бипкане, ако някой се опитва да ви се обади, докато вече осъществявате друго обаждане.

Indicates the geographical location of the calling party.

Посочва географското местоположение на обаждащата се страна

А function of the network which enables the called subscriber to obtain information about the number of the calling subscriber prior to the commencement of the exchange of information.The sending of the calling party's telephone number to the called party.

Функция на мрежата, която позволява на абоната, който получава обаждането да получи информация за номера на обаждащия се абонат, преди да започне обмена на информация. Изпращането на телефонния номер на обаждащия се до повиканата страна.

A telephone service that provides for subscribers the name and telephone number of a caller, which appear on a display as the call is being received.

Телефонна услуга, предоставяща на абонатите името и телефонния номер на обаждащия се, които се появяват на дисплея при получаване на обаждането.

Payment principle where the caller pays for the conversation.

Принцип на разплащане, при който този който се обажда заплаща разговора.

A voting option consisting of a person/group of persons/a political party.

Възможност за гласуване за едно лице/група от лица/политическа партия.

An identity card with a chip that stores user data, including the level of access.

Идентификационна карта с чип, която съхранява данни запотребителя, включително и нивото му на достъп.

This is the process whereby telephone subscribers whose telephone line is maintained by one company, usually a former monopoly provider , can choose to have some of their calls automatically routed across a different telephone company without needing to enter a special code or special equipment.

Предприятията, предоставящи електронни мрежи и услуги, със значително въздействие върху съответния пазар на дребно осигуряват на абонатите си възможност за осъществяване на повиквания чрез избор на оператор на абонаментна основа. Потребителят предварително определя през кой оператор да минават междуградските и/или международните обаждания. Промяната се прави от обслужващия го оператор в централата и автоматично разговорите минават през избрания/те от него оператор/и, без да е нужно въвеждането на код за избор на оператор.

Undertakings providing electronic networks and services with significant influence in the corresponding retail market, they provide their subscribers with the opportunity to make calls by choosing an operator for each call, dialing a code to select the operator.

Предприятията, предоставящи електронни мрежи и услуги, със значително въздействие върху съответния пазар на дребно осигуряват на абонатите си възможност за осъществяване на повиквания чрез избор на оператор за всяко повикване, чрез избиране на код за избор на оператор.

A program's ability to distinguish between capital and small letters.

Способността на дадена програма да различава главни и малки букви.

A postal service where the postal package is delivered to the recepient against specified payment.

Пощенска услуга, при която пощенската пратка се доставя на получателя срещу заплащане на определена сума.

Entering the vote in the ballot box.

Подаване на гласа/вота в избирателната урна.

On-demand service allowing replay, or delayed viewing of TV programmes (via Internet, cable, DSL Networks, FTTH, satellite, TNT, mobile telephones).

Услуга при поискване, позволяваща повторно или по-късно гледане на телевизионни програми (чрез интернет, кабел, DSL мрежи, FTTH, сателит, TNT, мобилни телефони).

An electronic device that fires an electron beam across a phosphorous coated tube to illuminate parts of the screen. When many passes are made across the screen, the screen produces an image. CRTs are used in television sets and computer monitors.

Електронно устройство, което пренася електронен лъч през тръба с фосфорно покритие, за да освети частите на екрана. Когато премине многократно през екрана, екрана произвежда  изображение. Кинескопите се използват за телевизори и монитори на компютри.

For the purposes of discussing IDNs, a "character" can best be seen as the basic graphic unit of a writing system, which is a script plus a set of rules determining how it is used for representing a specific language. However, domain labels do not convey any intrinsic information about the language with which they are intended to be associated, although they do reveal the script on which they are based. This language dependency can unfortunately not be eliminated by restricting the definition to script because in several cases languages that share the same script differ in the way they regard its individual elements. The term character can therefore not be defined independently of the context in which it is used.

In phonetically based writing systems, a character is typically a letter or represents a syllable, and in ideographic systems (or alternatively, pictographic or logographic systems) a character may represent a concept or word.

За целите на обсъждането на IDNs, един "знак,символ" може да се разглежда като  основен графичен модул на писмена система, която е скрипт/азбука, плюс набор от правила, които определят начина, по който се използва за представяне на конкретен език. Въпреки това, етикетите на домейни не предават вътрешна информация на езика, за който те са предназначени, за да се свързват, макар и да разкриват скрипта/азбуката, на които се основават. Тази езикова зависимост за съжаление не може да се елиминира чрез ограничаване на определението за скрипт, тъй като в някои случаи езици, които споделят един и същ скрипт се различават по начина, по който разглеждаме отделните им елементи. Терминът знак/символ поради това не може да бъде определен независимо от контекста, в който се използва. Във фонетично базирани писмени системи , знакът/символът е обикновено буква или представлява сричка, и в идеографични системи (или като алтернатива, пиктографски или логографски системи) знакът/символът може да представлява концепция или дума.

Two-letter domains, such as. .uk (UK), .de (Germany), and .jp (Japan) are called national top level domains (ctTLD) and are related with country, territory, or other geographic location

Двубуквените домейни, като напр. .uk (Великобритания), .de (Германия) и .jp (Япония), се наричат национални домейни от първо ниво (ccTLD) и съответстват на държава, територия, или друго географско място.

CEF Digital refers to the part of the Connecting Europe Facility that suppports the deployment of digital infrastructure, i.e. Digital Service Infrastructures (DSIs) and Broadband networks. This part is covered by a regulation on trans­European networks in the area of telecommunication infrastructure and has a budget of €1.14 billion, out of which €170 million are for broadband activities, while €970 million are dedicated to DSIs.

CEF Digital се отнася до частта от Механизма за свързване на Европа, която подкрепя внедряването на цифрова инфраструктура, т.е. инфраструктури за цифрови услуги (DSI) и широколентови мрежи. Тази част е обхваната от регламент относно трансевропейските мрежи в областта на далекосъобщителната инфраструктура и има бюджет от 1,14 милиарда евро, от които 170 милиона евро са за широколентови дейности, а 970 милиона евро са предназначени за (DSI)

A local area covered by one transmitter in a cellular telephone system.

Зона, обхваната от един от предавателите с ограничен обсег на действие в клетъчна телефонна система.

A center of excellence refers to a team, a shared facility or an entity that provides leadership, , best practices, research, support and/or training for a focus area. The focus area in this case might be a technology (e.g. Java), a business concept (e.g. BPM), a skill (e.g. negotiation) or a broad area of study (e.g. women's health). A center of excellence may also be aimed at revitalizing stalled initiatives. Within an organization, a center of excellence may refer to a group of people, a department or a shared facility. It may also be known as a competency center or a capability center.

Отнася се до екипна работа, споделени ресурси, лидерство, най-добри практики, научните изследвания, подкрепа и/или обучение. Центърът за високи постижения може също да бъде насочен към съживяване на инициативи в застой. Фокусната област може да бъде технология (например Java), бизнес концепция (например BPM), умение (напр. Преговори) или широка област на проучване (например здравето на жените). В рамките на една организация център за върхови постижения може да се отнася до група хора, отдел или споделени ресурси . Той може да бъде известен и като център за компетентност или център за способности.

Competence Centers are associations that are based on innovative cooperation between the public authorities, research and development institutions and enterprises. Their main objective is to proovide support for regional business development represented by qualified specialists, various research and trainings, as well asphysical environment. An organizational structure used to coordinate IT skills with an enterprise. Competency centers provide expertise for project or program support, acting both as repositories of knowledge and resource pools for multiple business areas. Skills-based competency centers, the most common type in an information services organization, are used for application development, software language skills, data management, Internet development and network design. Within the enterprise, it is increasingly common to find competency centers (or shared services) for travel, finance and human resources. Repository-based competencies act exclusively as sources of information.

Центрове за компетентност са асоциации, които се основават на иновативно сътрудничество между обществеността, органи, институции за научноизследователска и развойна дейност и предприятия. Основната им цел е да предоставят подкрепа за регионалното развитие на бизнеса, представлявана от квалифицирани специалисти, различни научни изследвания и обучения, както и физическа среда. Център за компетентност е организационна структура, използвана за координиране на ИТ уменията в едно предприятие. Центровете за компетентност осигуряват експертен опит за подкрепа на проекти или програми, действащи както като хранилища на знания, така и като ресурсни пулове за множество бизнес области. Центровете за компетентност, базирани на умения, най- често срещаните в организацията на информационните услуги, се използват за разработване на приложения, езикови умения по софтуер, управление на данни, разработване на интернет и проектиране на мрежи. В рамките на предприятието все по- често се срещат центрове за компетентност (или споделени услуги) за пътувания, финанси и човешки ресурси. Компетенциите въз основа на хранилища действат изключително като източници на информация.

The Centre for Media Pluralism and Media Freedom, is established within the European University Institute in Florence and became operational in November 2011. The CMPF received grants from the European Commission to pilot the Media Pluralism Monitor (MPM).

Центърът за медиен плурализъм и свобода на медиите е създаден в рамките на Европейския университетски институт във Флоренция и е влязъл в експлоатация през ноември 2011 г. CMPF получи субсидии от Европейската комисия за пилотно управление на медийния плурализъм (MPM)

Launched in December 2011 as a Commission­industry self-regulatory initiative on a voluntary cooperation basis to respond to emerging challenges arising from the diverse ways in which young Europeans go online. ICT Companies which are signatories to the Coalition have committed to take positive action to make the internet a safer place for kids throughout 5 areas:

Simple and robust reporting tools for users Age-appropriate privacy settings Wider use of content classification Wider availability and use of parental controls Effective takedown of child sexual abuse material.

Стартира през декември 2011 г. като инициатива за саморегулиране на Комисията и индустрията, основана на доброволно сътрудничество, за да отговори на възникващите предизвикателства, произтичащи от различните начини, по които младите европейци влизат в мрежата. ИКТ компании, които са подписали коалицията, се ангажират да предприемат положителни действия, за да направят интернет по-безопасно място за деца в 5 области: опростени и устойчиви инструменти за отчитане за потребителите. Настройки за поверителност, подходящи за възрастта. По-широко използване на класификацията на съдържанието. По- широка достъпност и използване на родителски контрол. Ефективно премахване на материали за сексуално малтретиране на деца.

The process of confirmation that an e-voting system is in compliance with prescribed require­ments and standards and that it at least includes provisions to ascertain the correct functioning of the system.This can be done through measures ranging from testing and auditing through to formal certification. The end result is a report and/or a certificate.

Процес на потвърждение, че системата за електронно гласуване е в съответствие с предписаните изисквания и стандарти и, че поне включва разпоредби, гарантиращи правилното функциониране на системата. Това може да стане чрез мерки, вариращи от изпитване и одит, до официално сертифициране. Крайният резултат е доклад и / или сертификат.

An individual that issues certificates and maintains the register for certificate issuance.

Лице, което издава удостоверения за сетрификати и води регистър за издадените удостоверения.

Chain substitutability occurs between two networks and/or services that are not directly interchangeable when each of them is interchangeable with a third network and/or service.

Верижна взаимозаменяемост  е налице между две мрежи и/или услуги, които не са директно взаимозаменяеми, когато всяка от тях е взаимозаменяема с трета мрежа и/или услуга.

An official hall for the meeting of a legislative body.

Официална зала за срещи на законодателен орган.

A pathway or route through which information is transmitted.

Пътека или маршрут, по който се пренася информацията.

Circuit/ channel switching is a telecommunications technology by which two network nodes establish a dedicated communications channel (circuit) connecting them for the duration of the communication session before the nodes may communicate. The circuit functions as if the nodes were physically connected with an electrical circuit.

The bit delay is constant during a connection, as opposed to packet switching, where packet queues may cause varying packet transfer delay.

Телекомуникационната техника дълго време е разделяна на два клона: преносна и мултиплексна техника от една страна и комутационна техника от друга. С появата на телеуслугата предаване на данни, се появява нов вид комутация - комутация на пакети (packet switching - PS), за разлика от традиционната комутация на канали (circuit, channel switching - CS). Отнася се до протоколи, където съобщенията се разделят на пакети преди да бъдат изпратени, след това се пренасят поотделно към определено направление, за да бъдат компилирани отново в оригинално съобщение.

Bandwidth of the communication channel. 

Широчина на честотната лента на канала за връзка.

The difference between the carriers of two adjacent channels.

Разликата между носещите честоти на два съседни канала.

The representation of one letter or symbol.

Представянето на една буква или символ.

A chatbot or virtual agent is a computer generated, animated, artificial intelligence virtual character that serves as an online customer service representative.

Computer Vision tasks include methods for acquiring, processing, analysing and understanding digital images, and extraction of high-dimensional data from the real world in order to produce numerical or symbolic information, e.g. in the forms of decisions.

Чатботът или виртуалният агент е генериран от компютър, анимиран виртуален персонаж с изкуствен интелект, който служи като представител на онлайн обслужване на клиенти.

Задачите на Computer Vision включват методи за придобиване, обработка, анализ и разбиране на цифрови изображения и извличане на данни с високи размери от реалния свят, за да се получи цифрова или символна информация, напр. под формата на решения.

This is a job title commonly given to the most senior executive in an enterprise, responsible for the information technology and computer systems that support the goals of the enterprise.

 

Това е титла за длъжност, която обикновено се дава на най-главния служител в предприятието, който отговаря за информационната техника и компютърните системи, подпомагащи осъществяването на целите на предприятието.

COP aims to tackle cybersecurity holistically, addressing legal, technical, organizational and procedural issues as well as capacity building and international cooperation (ITU).

Има за цел да се справи с киберсигурността холистично, обръщайки внимание на правни, технически, организационни и процедурни въпроси, както и изграждане на капацитет и международно сътрудничество (МСД).

A pornographic material that visually depicts:

a minor engaged in sexually explicit conduct;

a person appearing to be a minor engaged in sexually explicit conduct;

realistic images representing a minor engaged in sexually explicit conduct.

Порнографски материал, който нагледно изобразява;

непълнолетен с открито сексуално поведение;

лице което изглежда като непълнолетен с открито сексуално поведение; реалистични изображения, представящи непълнолетен с открито сексуално поведение.

A small slice of material processed to have electrical characteristics, so that it can be developed into an electronic component. Also called semiconductor.

Малко парченце материал, оброботено така, че да има електрически характеристики, за да може да бъде превърнато в електронен компонент. Нарича се още полупроводник.

Chrome is a web-browser developed and supported by Google.

Хром е уеб-браузър, който е разработен и се поддържа от Google .

The act of producing a large amount of low- quality products

Дейността по произвеждането на голямо количество некачествена продукция.

The proportion of contractual customers or subscribers who leave a supplier during a given time period.       

Делът на клиентите или абонатите с договор, които напускат доставчика през определен период от време.

Data transmission via a dedicated channel which is maintained for the entire duration of the transmission.

Предаване на данни чрез специален канал, който се поддържа през цялото време на преноса.

1. A person with citizenship in a state is called its citizen.

2. One who under the Constitution and laws of a particular state is a member of the political community and is entitled to the enjoyment of full civil rights.

1.Лице, което притежава гражданство за дадена държава се нарича неин гражданин.

2.Когато съгласно конституцията и законите на съответната държава едно лице е член на политическата общност и има право да се ползва в пълна степен он гражданските права.

Verification of citizenship of individuals, in order to provide a variety of services such as access to e-government, entitlements and benefits, voting, payment and transportation.

Удостоверяване гражданството на определени лица, с цел предоставяне на разнообразие от услуги, като например достъп до електронното правителство, права и ползи, гласуване, плащане и транспорт.

Journalism that stems from citizens' contributions playing an active role in the process of collecting, reporting, analyzing, and disseminating news and information.

Журналистика, която възниква от материалите на граждани, които играят активна роля в процеса на събиране, отразяване, анализиране и разпространение на новини и информация.

The involvement of citizens and groups of citizens in public affairs, such as interest groups, corporations, associations and non-profit organisations (NPOs), so that they can exert influence and improve the quality and acceptability of the results of democratic processes

Участието на граждани и групи от граждани, като групи по интереси, корпорации, асоциации и организации с нестопанска цел (НПО), в обществените дела, така че те да могат да оказват влияние и да подобряват качеството и приемливостта на резултатите от демократичните процеси.

A range of new scientific practices, disciplines and paradigms in which citizens and society participate as contributors and direct beneficiaries of scientific knowledge. It falls under the broader topic of Digital Science.

Редица нови научни практики, дисциплини и парадигми, в които гражданите и обществото участват като дават принос и като директни бенефициенти на научното познание. Тя попада в по-широката тема на цифровата наука.

Communications and interaction with government agencies by and from citizens. This is an important aspect of e-Government in assuring that the information flow between citizens and governments is two-way.

Комуникации и взаимодействие с държавни агенции чрез и от гражданите. Това е важен аспект от електронното правителство, с увереност че информационния поток между гражданите и правителствата е двупосочен.

The rights belonging to an individual by virtue of citizenship and guaranteed by the state.

Правата, които принадлежат на дадено лице по силата на гражданството и са гарантирани от държавата.

A radio-frequency band officially allocated for private radio communications.

Public Radio is a system of fixed radio frequencies in the CB, PMR (Private Mobile Radio) and LPD (Low Power Device) ranges. Unlike amateur radio, citizen radio communication does not require citizens to take an exam to official state authorities receiving a radio amateur license. Anyone who buys a CB or PMR radio station can freely work on the available frequencies.

Радио-честотна лента официално определена за граждански радио комуникации. Гражданската радиовръзка е система от фиксирани радиочестоти в диапазоните CB , PMR (Private Mobile Radio) и LPD (Low Power Device) За разлика от любителската радиовръзка, за осъществяване на гражданска радиовръзка не е необходимо гражданите да се явяват на изпит пред официалните държавни органи за получаване на лиценз за радиолюбител. Всеки, който си купи CB или PMR- радиостанция, може свободно да работи на достъпните честоти.

A relationship between the state and the individual in which the two are bound by reciprocal rights and obligations. Citizens are full members of their political community or state by virtue of their rights. Three tiers of rights can be distinguished: civil rights, political rights and social rights.

Връзка между държавата и лицето, в която и двете страни са обвързани от реципрочни права и задължения. Гражданте са в пълна степен членове на своите политически общности или държави по силата на своите права. Могат да се разграничат три вида права: граждански права, политически права и социални права.

Psychological orientation represented by close and obtain data from a Server software program on another computer, often across a great distance

Психологическа ориентация, представена свързване и получаване на данни от софтуерна програма на сървър на друг компютър, често от голямо разстояние.

The Clean Network program is the Trump Administration’s comprehensive approach to safeguarding the nation’s assets including citizens’ privacy and companies’ most sensitive information from aggressive intrusions by malign actors, such as the Chinese Communist Party.

The Clean Network addresses the long-term threat to data privacy, security, human rights and principled collaboration posed to the free world from authoritarian malign actors. The Clean Network is rooted in internationally accepted digital trust standards. It represents the execution of a multi-year, all-of-government, enduring strategy, built on a coalition of trusted partners, and based on rapidly changing technology and economics of global markets.

Програмата "Чиста мрежа" е цялостният подход на администрацията на Тръмп за защита на активите на нацията, включително неприкосновеността на личния живот на гражданите и най-чувствителната информация на компаниите от агресивно проникване от зли участници, като Китайската комунистическа партия.

„Чистата мрежа“ се занимава с дългосрочната заплаха за неприкосновеността на личните данни, сигурността, правата на човека и принципното сътрудничество, породено от свободния свят от авторитарни злобни участници. Clean Network се корени в международно приетите цифрови стандарти за доверие. Тя представлява изпълнението на многогодишна, изцяло държавна стратегия, изградена върху коалиция от доверени партньори и базирана на бързо променящи се технологии и икономика на световните пазари.

A network in which services are located in a dedicated computer that responds to client, or user, requests.  

Мрежа, в която услугите се намират в предназначен за целта сървър, който отговаря на заявките на клиента, или потребителя.

Also referred to as a network cloud. In telecommunications, a cloud refers to a public or semi-public space on transmission lines (such as T1 or T3) that exists between the end points of a transmission. Data that is transmitted across a WAN enters the network from one end point using a standard protocol suite such as Frame Relay and then enters the network cloud where it shares space with other data transmissions. The data emerges from the cloud -- where it may be encapsulated, translated and transported in myriad ways - in the same format as when it entered the cloud. A network cloud exists because when data is transmitted across a packet-switched network in a packet, no two packets will necessarily follow the same physical path. The unpredictable area that data enters before it is received is the cloud.

Също така облачна мрежа/мрежов облак . В телекомуникациите, облак се отнася до публично или полу-публично пространство на преносни линии , което съществува между крайните точки на предаването на данните. Данните, които се предават през един WAN влизат в мрежата от една крайна точка, използвайки стандартен протокол като Frame Relay и след това влизат в мрежата на облака, където споделят пространство с други предавани данни. Данните излизат от облака - където може да се капсулират, преведат и транспортират по безброй начини - в същия формат, в който са влезли в . Мрежата на облака съществува, защото, когато данните са предавани в мрежа с пакетна комутация в пакет, не е задължително 2 пакета да следват една и съща физическа пътека. Непредвидимата област, в която данните влизат преди да се получат е облакът.

Short for cloud application, cloud app is the phrase used to describe a software application that is never installed on a local computer. Instead, it is accessed via the Internet.

Софтуерно приложение, което никога не се инсталира на компютър в локална мрежа, а вместо това е достъпно чрез Интернет.

CAMP, short for Cloud Application Management for Platforms, is a specification designed to ease management of applications - including packaging and deployment - across public and private cloud computing platforms.

Спесификация, която е предназначена да улесни управлението на приложенията, включително пакетиране и внедряване в публични и частни облачни изчислителни платформи.

Cloud backup, or cloud computer backup, refers to backing up data to a remote, cloud-based server. As a form of cloud storage, cloud backup data is stored in and accessible from multiple distributed and connected resources that comprise a cloud.

Архивирането на данни към отдалечен облачен сървър. Като форма на съхранение в облак облачното архивиране на данни се запазва/резервира и е достъпно от множество разпределени и свързани ресурси, които съставят облака.

A third-party entity that manages and distributes remote, cloud-based data backup services and solutions to customers from a central data center.

Предприятие от трета страна, което управлява и дистрибутира от разстояние услуги за облачно архивиране и решения за клиенти от централния център за данни (първа и втора страна са продавач и клиент).

They enable enterprises or individuals to store their data and computer files on the Internet using a storage service provider, rather than storing the data locally on a physical disk, such as a hard drive or tape backup.

Те дават възможност на предприятия или физически лица да съхраняват своите данни и компютърни файлове в Интернет с помощта на доставчик на услуги за съхранение, вместо да ги съхраняват на местно ниво на физически диск, като например твърд диск или лентов архиватор.

Refers to mechanisms, tools or processes that can be used, either through self-certification, with the involvement of an (independent) third party or another trust mechanism, to indicate that a product, service or system relating to cloud computing services meets specific requirements, such as on network and information security or data protection.

Отнася се до механизми, инструменти или процеси, които могат да се използват или чрез самосертифициране, с участието на (независима) трета страна, или на друг механизъм за доверие, за да се посочи, че продукт, услуга или система, свързани с облачните изчислителни услуги, като например относно мрежовата и информационната сигурност или защитата на данните.

1. A type of computing that relies on sharing computing resources rather than having local servers or personal devices to handle applications. In cloud computing, the word cloud (also phrased as "the cloud") is used as a metaphor for "the Internet," so the phrase cloud computing means "a type of Internet-based computing," where different services - such as servers, storage and applications -- are delivered to an organization's computers and devices through the Internet.. Cloud computing is comparable to grid computing, a type of computing where unused processing cycles of all computers in a network are harnessed to solve problems too intensive for any stand-alone machine.

2. A type of computing, comparable to grid computing that relies on sharing computing resources rather than having local servers or personal devices to handle applications. The goal of cloud computing is to apply traditional supercomputing, or high-performance computing power, normally used by military and research facilities, to perform tens of trillions of computations per second, in consumer-oriented applications such as financial portfolios or even to deliver personalized information, or power immersive computer games. Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g. networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. There are three service models of cloud computing services: Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) and Infrastructure as a Service (IaaS).

1.Вид изчисления, които разчитат на споделяне на компютърни ресурси, а не на локални сървъри или лични устройства, за да работят с приложенията. В изчислителните облаци, думата „облак” се използва като метафора за "интернет", така изчислителни облаци означават "вид интернет-базирани изчисления ", където и различни услуги - като например сървъри, съхранение и приложения - са доставени на компютрите  и устройствата на организацията през Интернет. Облачният компютинг е сравним с грид-технологията, вид изчисления, където неизползвани обработващи цикли на всички компютри в мрежата заедно решават твърде интензивни проблеми за всяка самостоятелна машина.

2.Тип изчислителна техника, сравнима с грид-технологията, която разчита на споделяне на компютърни ресурси, а не на локални сървъри или лични устройства, за да работят с приложенията. Целта на изчислителните облаци е да използват традиционните суперкомпютри, или високо- производителни компютърни мощности, които обикновено се използват от военни и изследователски институции, за извършване на десетки трилиони изчисления в секунда, за потребителски-ориентирани приложения, като например финансови портфейли, доставяне на персонализирана информация или големи и сложни компютърни игри. Облачните изчисления са модел, който позволява повсеместно, удобно и при поискване мрежов достъп до споделен пул от  конфигурируеми изчислителни ресурси (напр.мрежи, сървъри, съхранение, приложения и услуги), които могат  да бъдат бързо предоставени и пуснати с минимални управленски усилия или доставчик на услуги взаимодействие. Има три модела на услуги за изчислителни облаци: Софтуер като услуга (SaaS), Платформа като услуга (PaaS) и Инфраструктура като услуга (IaaS).

Accounting software that is hosted on remote servers. It provides accounting capabilities to businesses in a fashion similar to the SaaS (Software as a Service) business model. Data is sent into "the cloud," where it is processed and returned to the user. All application functions are performed off-site, not on the user's desktop.

Счетоводен софтуер, който се хоства на отдалечени сървъри. Той предлага счетоводни възможности за бизнеса в модата, подобни на SaaS (софтуер като услуга) бизнес модел. Данните се изпращат в "облака", където се обработват и връщат на потребителя. Всички функции на приложението се извършват извън, а не на компютъра на потребителя.

A company that purchases hosting services from a cloud server hosting or cloud computing provider and then re-sells them to its own customers.

Компания, която закупува хостинг услуги от облачен хостинг сървър или доставчик на изчислителен облак и след това отново ги продава на своите собствени клиенти.

A database accessible to clients from the cloud and delivered to users on demand via the Internet from a cloud database provider's servers. Also referred to as Database-as-a- Service (DBaaS), cloud databases can use cloud computing to achieve optimized scaling, high availability, multi-tenancy and effective resource allocation.

База данни, достъпна за клиенти от облака и доставена на потребителите при поискване чрез интернет от сървърите на доставчика на услугата облачна база данни. Също наричана и базата данни -като-услуга (DBaaS), облачни бази данни могат да използват изчислителни облаци, за да се постигне оптимизирана мащабируемост, висока достъпност, дългосрочнио и ефикасно разпределение на ресурсите.

The process of making available one or more of the following services and infrastructures to create a public cloud computing environment: cloud provider, client and application.

Процесът на обезпечаване на една или повече   от следните услуги и инфраструктури, за да се създаде публична/обществена среда за облачни изчисления /изчислителен облак: облачен доставчик, клиент и приложение.

Software and technologies designed for operating and monitoring the applications, data and services residing in the cloud. Cloud management tools help ensure a com optimally and properly interacting with users and other services.pany's cloud computing-based resources are working.

Софтуер и технологии, предназначени за работа и мониторинг на приложения, данните и услугите в облака.  Инструментите за облачно управление помагат за осигуряването на оптимална работа на изчислителните облачно - базирани ресурси на компанията и взаимодействието им с потребителите и другите услуги.

The process of transitioning all or part of a company's data, applications and services from on-site premises behind the firewall to the cloud, where the information can be provided over the Internet on an on-demand basis.

Процесът на преход на всички или част от данните, приложенията и услугите на компанията от помещения на място зад защитната стена към облака, където информацията може да бъде предоставена по интернет по заявка.

The mechanisms that enable key cloud properties elasticity, scalability, and flexibility of resources that allow the delivery of content, (cloud) applications, and (cloud) services efficiently. Cloud computing also refers to combined on-demand management and control of computing, storage and connectivity resources intra and inter data centres .It is important in the context of design and deployment of software-defined data centres.

Механизмите,които позволяват еластичността, мащабируемостта и гъвкавостта на ресурсите, които позволяват ефективното предоставяне на съдържание, (облак)приложения и           услуги (облак). Облачните изчисления също така се отнасят за комбинирано управление и контрол на изчислителните ресурси, ресурсите за съхранение и свързаните ресурси вътрешни и вътрешни центрове за данни. Това е важно в контекста на проектирането и внедряването на софтуерно определени центрове за данни.

A collection of public services serving as ‘building blocks', which can be offered in an open and interoperable way and reused and combined by public administrations and third parties as part of other services.

Събиране на обществени услуги, служещи като "градивни елементи", които могат да бъдат предлагани по открит и оперативно съвместим начин и повторно използвани и комбинирани от публичните администрации и трети страни като част от други услуги.

A phrase frequently used in place of Platform as a Service (PaaS) to denote an association to cloud computing.

Фраза, често използвана вместо платформа като услуга (PaaS) за обозначаване на сдружение за клауд компютинг (облачни изчисления).

In cloud (cloud computing) terminology, the phrase "cloud portability" means the ability to move applications and its associated data between one cloud provider and another -- or between public and private cloud environments.

Способността за преминаване на приложенията и свързаните данни между един облачен доставчик и друг доставчик и / или между публичните и частните облачни среди.

A service provider who offers customers storage or software solutions available via a pub lic network, usually the Internet. 

Доставчик на услуги, който предлага на клиентите съхранение или софтуерни решения, достъпни чрез публична мрежа, обикновено в интернет.

The deployment of a company's cloud computing strategy, which typically first involves selecting which applications and services will reside in the public cloud and which will remain on site behind the firewall or in the private cloud. Cloud provisioning also entails developing the processes for interfacing with the cloud's applications and services as well as auditing and monitoring who accesses and utilizes the resources.

Развитието на стратегиите за облачни изчисления на фирмите, които обикновено включват първо избор кои приложения и услуги ще пребивават в публичния облак и кои ще останат на място зад защитна стена или в частния облак. Предоставянето на облака също предполага разработването на процесите за взаимодействие с облачните приложения и услугите в облака, както и одит и мониторинг, кой има достъп и използва ресурсите.

The Cloud-Select Industry Group brings together representatives from more than 50 different suppliers, cloud computing service providers, users and other stakeholders who share most up-to-date knowledge and expertise on both cloud technology, services and market development. The aim was to involve these stakeholders in the design and implementation of the Cloud Strategy

Групата на Cloud-Select Industry обединява представители на повече от 50 различни доставчици, доставчици на услуги за изчислителни облаци, потребители и други заинтересовани страни, които споделят най- съвременните знания и опит в облачната технология, услугите и развитието на пазара. Целта беше да се включат тези заинтересовани страни в разработването и изпълнението на стратегията за облака

Cloud server hosting is a type of hosting in which hosting services are made available to customers on demand via the Internet. Rather than being provided by a single server or virtual server, cloud server hosting services are provided by multiple connected servers that comprise a cloud.

Облачни хостинг услуги се предоставят на разположение на клиентите по заявка чрез интернет. Вместо да се осигурява от един единствен сървър или виртуален сървър,облачни сървър хостинг услуги се предоставят от множество свързани сървъри, които съставят облака.

A standard is a document, established by consensus and approved by a recognized body that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for activities or their results, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context. Following the request from the European Commission, the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) launched the Cloud Standards Coordination (CSC) initiative in a fully open and transparent way, open for all stakeholders. The CSC has published a report that maps out the cloud standard landscape in Europe and suggests recommendations for the industry.

Стандартът е документ, създаден с консенсус и одобрен от признат орган, който предоставя за обща и повторна употреба правила, насоки или характеристики на дейностите или техните резултати, насочени към постигането на оптимална степен на ред в даден контекст. По искане на Европейската комисия, Европейският институт по стандартизация в далекосъобщенията (ETSI) стартира инициативата за координация на стандартите за облака (CSC) по напълно открит и прозрачен начин, отворен за всички заинтересовани страни. CSC публикува доклад, който очертава стандартен ландшафтен облик в Европа и предлага препоръки за индустрията.

Cloud storage  means "the storage of data online in the cloud," wherein a company's data is stored in and accessible from multiple distributed and connected resources that comprise a cloud.

Съхранение на данни онлайн в облака,където данни на компанията се съхраняват в и са достъпни от множество разпределени и свързани ресурси, които съставят облака.

Load and performance testing conducted on the applications and services provided via cloud computing -- particularly the capability to access these services -- in order to ensure optimal performance and scalability under a wide variety of conditions.

Тестване за производителност на приложенията и услугите, предоставяни чрез изчислителни облаци - особено възможността за достъп до тези услуги - с цел да се гарантира оптимална производителност и мащабируемост при широк диапазон от условия.

Cloud-based computing can be defined as :automatic: users can unilaterally provision computing capabilities as needed, automatically and without requiring human interaction with each service provider. metered: resources/tools are offered on a pay-as- you-use basis;

online: capabilities are available from any device using an network connection;

shared: providers offer their services to multiple users. There is a sense of location independence in that the customer generally has no control or knowledge over the exact location of the provided resources;

scalable/elastic: Capabilities can be elastically provisioned and released, in some cases automatically. To the user, the capabilities available for provisioning often appear to be unlimited and can be appropriated in any quantity at any time.

могат да бъдат дефинирани като: автоматични: потребителите могат едностранно да осигуряват компютърни възможности, когато е необходимо, автоматично и без да се изисква човешко взаимодействие с всеки доставчик на услуги;измервани: ресурсите / инструментите се предлагат на базата на заплащане; онлайн: възможностите са достъпни от всяко устройство, използващо мрежова връзка; споделени: доставчиците предлагат услугите си на множество потребители. Усещането за независимост на местоположението е в това, че клиентът изобщо няма контрол или знания за точното местоположение на предоставените ресурси; мащабируеми/ еластични: Възможностите могат да бъдат еластично обезпечени и освободени, в някои случаи автоматично. За потребителя възможностите за предоставяне на услуги често изглеждат неограничени и могат да бъдат осъществени във всякакво количество по всяко време.

The smallest unit of space used for storing data on a disk. Also called file allocation unit.

Най-малката единица за пространство, използвана за съхранение на данни върху диск. Нарича се още и единица за разпределяне на файлове.

A horizontal organization, a cluster initiative which encourages the creation and development of clusters in the field of information and communications technologies in Bulgaria. Its main goal is to increase the competitiveness of small and medium enterprises in the ICT sector,to encourage cooperation and to generate new business opportunities.

Хоризонтална организация, клъстерна инициатива, която насърчава създаването и развитието на клъстери в областта на информационните и комуникационните технологии в България. Основната й цел е повишаването на конкурентността намалките и средните предприятия от ИКТ бранша, насърчаване на сътрудничеството и създаване на нови бизнес възможности.

The process of jointly creating concepts and documents by cross-organisational teams in which participants contribute according to their interests and expertise, rather than their position or hierarchy in the organisation. A co-creation approach focuses not just on understanding present challenges, but also on creating new futures with people.

Процесът на съвместно създаване на концепции и документи от кръстосано- организационни екипи, в които участниците дават своя принос според своите интереси и опит, а не по отношение на тяхната позиция или йерархия в организацията. Подходът за съвместно създаване се съсредоточава не само върху разбирането на настоящите предизвикателства, но и върху създаването на нови договори с хората.

The provision of physical space and technical means necessary to accommodate and connect the relevant equipment of an undertaking obligated to provide the service to another undertaking.

Предоставяне на физическо пространство и технически средства, необходими за разполагане и свързване на съответното оборудване от предприятие задълженио да предоставя услугата на друго предприятие.

The provision of physical space and technical means necessary to accommodate and connect the relevant equipment of an undertaking obligated to provide the service to another undertaking.

Предоставяне на физическо пространство и технически средства, необходими за разполагане и свързване на съответното оборудване от предприятие задълженио да предоставя услугата на друго предприятие.

For the European Commission, it refers to a use of different modes on their own and in combination in the aim to obtain an optimal and sustainable use of resources.

За Европейската комисия тя се отнася до използването на различни видове транспорт самостоятелно и в комбинация с цел постигане на оптимално и устойчиво използване на ресурсите.

The AVMSD contains measures to encourage the production and distribution of European works both in linear and on-demand services. The term "European work" is defined in Article1(n) AVMSD. It includes works produced within the framework of bilateral co­production treaties between Member States/the EU and third countries if the Community co­producers supply a majority share of the production cost and control the production.

AVMSD съдържа мерки за насърчаване на производството и разпространението на европейски произведения както в линейни, така и при поискване услуги. Терминът "европейска работа" е дефиниран в член 1, буква н) от ЗДОИ. Включва произведения, произведени в рамките на двустранни копродукторни договори между държави- членки / ЕС и трети страни, ако копродуцентрите от Общността осигуряват мажоритарен дял от производствените разходи и контролират производството.

Copper-cored cable surrounded by a heavy shielding used to connect different devices.

Shielded and insulated copper cable, mainly used by cable TV companies and also for computer networks. Coaxial cable is supposed to minimise interference with electrical and radio transmissions

Кабел с медно покритие, обвит с дебела обвивка, който се използва за свързване на различни устройства. Защитен и изолиран меден кабел, използван предимно  от кабелни телевизионни компании, а също и за компютърни мрежи. Коаксиалният кабел трябва да сведе до минимум смущенията при електрическите и радиопредаванията

Code division multiple access (CDMA) is a digital cellular network standard that utilizes spread-spectrum technology.

Коммуникациона технология за множествен достъп с кодово разделение на каналите, използвана в мобилните мрежи от 2 -ро поколение (2G).

Online sexual coercion and extortion is one of the new crime phenomena of the digital age. It affects adults and minors alike, and it is facilitated by technological expansion, growing internet coverage and the widespread availability of mobile devices.

When minors are targeted as victims, these are the main motivations identified in the adults perpetrating the crimes.

A sexual interest in children, where the objective of the extortive exchange is to procure sexual material (photos or videos depicting the child) or an offline sexual encounter;

An economic interest, where the objective is to gain financially from the extortion.

(A combination of both is also possible)

It is recommended the term “sextortion” is no longer used as it does not convey that the act in question involves the sexual abuse and exploitation of a child, with extremely serious consequences for the victim. Instead, the more accurate expression, “online sexual coercion and extortion of children”, should be used.

online grooming is the action by a paedophile of preparing a child for a meeting, especially via an Internet chat room, with the intention of committing a sexual offence. "online grooming has become a growing cause for concern"

Онлайн сексуалната принуда и изнудването е едно от новите явления на престъпността в цифровата  ера. Те засягат както възрастни, така и непълнолетни, и се улесняват от технологичното разрастване, нарастващото покритие на интернет и широкото разпространение на мобилни устройства.

Когато непълнолетните са насочени като жертви, това са основните мотиви, установени при възрастните, извършващи престъпленията.

Сексуален интерес към деца, където целта на изнудването е да набави сексуален материал (снимки или видеоклипове, изобразяващи детето) или офлайн сексуална среща;

Икономически интерес, при който целта е да се спечелят финансово от изнудването.

(Възможна е и комбинация от двете)

Препоръчва се терминът изнудване/ sextortion “ да не се използва повече, тъй като не означава, че въпросният акт включва сексуално насилие и експлоатация на дете, с изключително тежки последици за жертвата. Вместо това трябва да се използва по-точният израз „онлайн сексуална принуда и изнудване на деца /coercion extortion “.

онлайн подготовката е действие на педофил за подготовка на дете за среща, особено чрез интернет чат стая, с намерение да извърши сексуално престъпление. „онлайн пготовката” стана все по-голяма причина за безпокойство“

Artificial systems that can perceive their environment, understand the situation and execute tasks efficiently even in challenging conditions. Such systems, including robots, smart spaces and sensor networks, are robust, intuitive to use and capable of adapting to users and changing situations. They can work with various degrees of autonomy, in isolation or in cooperation with people. The next generation of such ICT systems and products with more intelligence has a huge potential impact on many sectors, from industrial production to personal assistance.

Изкуствени системи, които могат да възприемат околната среда, да разбират ситуацията и да изпълняват задачите ефективно дори при трудни условия. Такива системи,включително роботи, интелигентни пространства и сензорни мрежи, са силни, интуитивни за използване и способни да се адаптират към потребителите и променящите се ситуации. Те могат да работят с различна степен на автономия, в изолация или в сътрудничество с хора. Следващото поколение такива ИКТ системи и продукти с повече интелигентност има огромно потенциално въздействие върху много сектори - от промишленото производство до личната помощ.

The act or state of sticking together tightly in order to form a unity.     

Дейността или състоянието за придържане плътно заедно с цел образуване на единство.

Financial tools set up to implement the regional policy of the European Union which aims to reduce regional disparities in terms of income, wealth and opportunities.

Финансови инструменти, които се използват за прилагане на регионалната политика на Европейския съюз, целяща да намали региналните различия между доходи, богатство и възможности.

A mutually supportive society of free individuals pursuing common goals as economic prosperity and political stability by democratic means.    

Общество на взаимно подпомагане, състоящо се от свободни индивиди, преследващи общи цели като икономически просперитет и политическа стабилност с демократични средства.

Collaborative economy platform: an online platform ensuring an open marketplace for the temporary usage of goods or services often provided by private individuals. Examples include temporary accommodation platforms, ride-haling or ride-sharing services.

DSA

Платформа на икономиката на сътрудничеството: онлайн платформа, гарантираща отворен пазар за временното използване на стоки или услуги, обикновено предоставяни от частни лица. Примерите включват платформи за временно настаняване, услуги за наемане на автомобил с шофьор или споделено пътуване.

Any public service that is electronically provided by government, citizens, NGOs, private companies and individual civil servants, in collaboration or not with government institutions, based on government or citizen­generated data.

Всяка обществена услуга, предоставяна по електронен път от правителството, гражданите, неправителствените организации, частните компании  и отделните държавни служители в сътрудничество или не с държавни институции въз основа на данни от държавата или на гражданите.

Property or money that is promised as security for the satisfaction of a debt.

Собственост, или пари, които са обещани като гаранция за сигурност за погасяването на определен дълг.

ICT systems leveraging the emerging "network effect" by combining open online social media, distributed knowledge creation and data from real environments ("Internet of Things") in order to create awareness of problems and possible solutions requesting collective efforts, enabling new forms of social innovation. The Collective Awareness Platforms are expected to support environmentally aware, grassroots processes and practices to share knowledge, to achieve changes in lifestyle, production and consumption patterns, and to set up more participatory democratic processes.
 

ИКТ системите използват възникващия "мрежов ефект", като комбинират отворени онлайн социални медии,създаване и разпространяване на знание и данни от реална среда ("Интернет на нещата"), за да създадат осведоменост за проблемите и възможните решения, изискващи колективни усилия,даващи възможност за нови форми на социална иновация. Очаква се платформите за колективно информиране да подкрепят процесите и практиките на хората , създавайки среда за обмен на знания, за постигане на промени в начина на живот, модели на производство и потребление, както и за създаване на по- приобщаващи демократични процеси.

Appropriate conditions that stimulate commerce.

Благоприятни условия, които стимулират търговията.

The Commission for Consumer Protection is a specialized government body implementing legislation for consumer protection in Bulgaria and administrative control over the entire domestic market. The main purpose of this control is to create an environment where users feel comfortable.

Комисията за защита на потребителите е специализиран държавен орган, който осъществява административен контрол върху целия вътрешен пазар. Основната цел на този контрол е да създаде среда, където потребителите да се чувстват сигурни.

An independent specialized state authority that is empowered to apply the legislative framework related to the competition in the Republic of Bulgaria.

Независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага законовата рамка свързана с конкуренцията в Република България.

The Commission for the Protection of Discrimination is an independent specialized quasijudicial body for the prevention of and protection from discrimination and for the implementation of the state policy in the field of equal opportunities and equal treatment of all citizens on the territory of the Republic of Bulgaria.

Комисията за защита от дискриминация е независим специализиран държавен квазисъдебен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и провеждане на държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.

Throughout this  year and the decade ahead, our Union has a unique opportunity to lead the transition to a fair, climate-neutral, digital Europe. This twin ecological and digital transition will affect us all: every country, every region, every person. It will cut across every part of our society and economy. But for it to be successful, it must be just and inclusive for all. The European Union can only fully grasp the opportunities the twin transitions will bring if we draw on all of our strengths and our diversity. In doing so, we must always continue to fight for equality, uphold our values and defend the rule of the law.

As we set about delivering on our ambitious agenda, our compass will be the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. In this spirit, we will put the United Nations Sustainable Development Goals at the heart of our policymaking. They will guide our work across all sectors, both in our internal and external action, and will show our commitment to sustainable development at home and abroad. As part of this, we will refocus the European Semester by integrating the Sustainable Development Goals and put forward our approach to the overall governance and implementation of the goals.

През тази  година и следващото десетилетие нашият Съюз има уникална възможност да ръководи прехода към справедлива, климатично неутрална цифрова Европа. Този двоен екологичен и цифров преход ще засегне всички нас: всяка страна, всеки регион, всеки човек. Той ще засегне всяка част от нашето общество и икономика. Но за да е успешен, той трябва да бъде справедлив и приобщаващ за всички. Европейският съюз може напълно да се възползва от  възможностите, които ще се получат от двойния преход, ако се възползваме от всички силни страни и многообразие. По този начин винаги трябва да продължаваме да се борим за равенство, да отстояваме ценностите си и да защитаваме върховенството на закона.

Тъй като ние се опитваме да изпълним нашата амбициозна програма, нашият компас ще бъде Програмата на ООН за 2030 г. за устойчиво развитие. В този дух ще поставим целите на ООН за устойчиво развитие в центъра на нашата политика. Те ще ръководят нашата работа във всички сектори, както в нашите вътрешни, така и във външни действия и ще покажат нашия ангажимент за устойчиво развитие у нас и в чужбина. Като част от това ние ще преориентираме европейския семестър, като интегрираме Целите за устойчиво развитие и ще предложим нашия подход към цялостното управление и изпълнение на целите.

An obligation to do something.

Задължението да се извърши нещо.

An opinion or position reached by a group as a whole.

Мнение или позиция постигната от определена група като цяло.

In the context of CIP ICT PSP, these are a specific set of requirements that are common and necessary for the implementation or deployment of an interoperable solution between different countries. These requirements may include functional, operational, technical, legal and organisational aspects.

В контекста на CIP ICT PSP това са специфичен набор от изисквания, които са общи и необходими за внедряването или разработката на оперативно съвместимо решение между различните страни. Тези изисквания    могат  да включват функционални, оперативни, технически, правни и организационни аспекти.

Any information exchanged or delivered among a finite number of individuals by means of a public electronic communications service.

Всяка информация, обменена или пренесена между краен брой лица посредством обществена електронна съобщителна услуга.

It assists the European Commission in carrying out its executive powers. COCOM is a committee composed of representatives of the EU Member States. Its main role is to provide an opinion on the draft measures that the Commission intends to adopt. The COCOM deals with the current issues which form the Digital Agenda.

This committee assists the Commission in carrying out its executive powers under the regulatory framework and the Regulation on the .eu Top Level Domain. The Cocom exercises its function through advisory and regulatory procedures in accordance with the Council Comitology Decision. Furthermore, the Cocom provides a platform for an exchange of information on market developments and regulatory activities.

Подпомага Европейската комисия при осъществяването на нейните изпълнителни правомощия. COCOM е комитет съставен от представители от страните-членки на ЕС. Основната му роля е да предоставя становище за проекти на мерки, които Комисията възнамерява да приеме. COCOM се занимава с актуалните въпроси формиращи програмата в областта на цифровите тенологии. Този комитет подпомага Комисията при изпълнението на нейните изпълнителни правомощия съгласно регулаторната рамка и Регламента относно домейна от най- високо ниво .eu. Cocom изпълнява своята функция чрез консултативни и регулаторни процедури в съответствие с решението на Съвета относно комитологията. Освен това, Cocom предоставя платформа за обмен на информация за развитието на пазара и регулаторните дейности.

Any sole trader natural person or any legal person, who implements electronic communications for commercial purposes.

Физическо или юридическо лице, което използва електронни съобщения за търговски цели

The Communications Regulations Commission implements the state sector policy in the field of telecommunications and postal services. CRC is an independent specialized state body charged with the function to regulate and control electronic communications.

Комисията за регулиране на съобщенията осъществява държавната секторна политика в областта на далекосъобщенията и пощенските услуги. КРС е специализиран независим държавен орган, натоварен с функцията да регулира и контролира осъществяването  на електронните съобщения.

Community media are non-profit and accountable to the community that they seek to serve. Their content is created by members of the community. Community media are editorially independent from government, commercial and religious institutions and political parties. They are a distinct group within the media sector alongside commercial and public media.

Медиите на общността са с нестопанска цел и отговарят пред общността, която се стремят да служат. Тяхното съдържание е създадено от членове на общността. Медиите на Общността са редакционно независими от правителствени, търговски и религиозни институции и политически партии. Те са отделна група в медийния сектор, заедно с търговски и обществени медии.

It is the personality of a company and defines what a company, from an employee perspective, is like to work for. Company culture includes the company mission, values, ethics, expectations, goals, and work environment.

Това е индивидуалността на компанията и дефинира какво представлява компанията от гледна точка на работника, за която той работи. Фирмената култура включва нейната мисия, ценности, етика, очаквания, цели и работна среда.

A collection of concise but detailed information about a particular subject, especially in a book or other publication.

Набор от кратка и подробна информация за определен предмет, особено в книга или друга публикация.

Competent authorities: the competent authorities designated by the Member States in accordance with their national law to carry out tasks which include tackling illegal content online, including law enforcement authorities and administrative authorities charged with enforcing law, irrespective of the nature or specific subject matter of that law, applicable in certain particular fields;

DSA

Правоприлагащи органи: компетентните органи, определени от държавите членки в съответствие с националното им право да извършват задачи в областта на правоприлагането за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления във връзка с незаконно съдържание онлайн;

A fundamental principle in market economy and business which makes companies to strive to gain more customers by decreasing prices or offering better quality goods or services thus bringing them more in line with people's real values.     

Основен принцип в пазарната икономика и бизнеса, който кара фирмите да се стремят да спечелят повече клиенти чрез намаляване на цените или предлагане на по- висококачествени стоки или услуги, като по този начин ги правят в по-голяма степен съответстващи на реалните ценности на хората.

Competition plays an important role in the media sector. Merger control helps to ensure cultural diversity while taking into account the need to have European media companies of a sufficient size to compete at a global level. Regarding the application of State Aid rules, the European Commission has taken initiatives in the field of public service broadcasting and cinema.

Конкуренцията играе важна роля в медийния сектор. Контролът върху сливанията спомага за гарантиране на културното многообразие, като същевременно отчита необходимостта европейските медийни компании да имат достатъчен размер, за да се конкурират на световно равнище. По отношение на прилагането на правилата за държавните помощи, Европейската комисия предприе инициативи в областта на общественото радиоразпръскване и кино.

A policy aimed at promoting competitive practices between firms in the market.

Политика, чиято цел е насърчаването на конкуретнти практики между фирмите на пазара.

The set of institutions, policies and factors that determine the level of productivity of a country.

Съвкупност от институции политики и фактори, които определят нивото на производителност на дадена държава.

The Competitiveness and Innovation Framework Programme has supported innovation activities with three main priorities: (1) wider access and better use of ICT, (2) increased use of renewable energies and energy efficiency, and (3) eco­innovation. Some of the CIP results, in particular from the Large-Scale Pilots, are rolled out as infrastructures under Connecting Europe Facility.

Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP) подкрепя иновационните дейности с три основни приоритета: 1) по-широк достъп и по-добро използване на ИКТ, 2) по-широко използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, 3) екоиновации. Някои от резултатите от програмата за конкурентоспособност и иновации, и по-специално от пилотите с голям мащаб, са разгърнати като инфраструктури в рамките на Механизма за свързване на Европа.

Organization devoted to ensuring that appropriate technology and systems management practices are used to resist cyber attacks on networked systems and to limiting damage; it also ensures continuity of critical services following successful attacks, accidents, or failures.

Организация, посветена на това да осигурява , че подходящите практики в областта на технологиите и управлението на системите се използват, за да се противопоставят на кибератаките при мрежовите системи и да ограничат щетите; тя също така осигурява непрекъснатост на критичните услуги след успешни атаки, злополуки или неуспехи.

A service organisation that is responsible for receiving, reviewing, and responding to computer security incident reports and activity. Their services are usually performed for a defined constituency that could be a parent entity such as a corporation, governmental or educational organisation, a region or country, a research network or a paid client.

Организация за услуги, която отговаря за получаването, преглеждането и отговарянето на докладите и дейността за инциденти по компютърна сигурност. Техните услуги обикновено се извършват за определен клиент, който може да бъде централна организация като корпорация, правителствена или образователна организация, регион или страна, изследователска мрежа или платен клиент

All newly constructed multi-dwelling buildings, for which applications for building permits have been filed, shall be equipped with a concentration point, located inside or outside the building that is accessible to electronic communications network providers, whereby connection to the high-speed-ready in-building infrastructure is made available.

Every provider of public communications networks shall have the right to terminate its network at the concentration point, provided that it minimises the impact on private property at its own costs, in view of accessing the high-speed- ready in-building physical infrastructure.

Всички новопостроени многофамилни сгради, за които са били подадени заявления за разрешение за строителство се оборудват с точка на концентрация, намираща се в или извън сградата,която е достъпна за доставчиците на електронни съобщителни мрежи, където се дава възможност за свързване с подготвената за високоскоростен достъп инфраструктура в сградата. Всеки доставчик  на обществени съобщителни мрежи има право да терминира своята мрежа в точката на концентрация, при условие че намали до минимум въздействието върху частната собственост и поеме разходите, с цел да се свърже с подготвената за високоскоростен достъп физическа инфраструктура в сградата.

A technical measure and/or arrangement where by access to a protected service in intelligible form is made conditional prior to individual authorization.

Any technical measure and/or arrangement whereby access to the protected service such as Pay-TV is made conditional on prior individual authorization. Directive 98/84/EC of the European Parliament and of the Council of 20 November 1998 aims to provide a minimum level of protection against piracy of conditional access services within the EU. The Directive prohibits the manufacturing, distribution and marketing of pirate smart cards and other devices that could circumvent conditional access.

Техническа и/или организационна мярка, посредством която достъпът до защитената услуга в разбираем вид се предоставя при условие на предварително индивидуално разрешение.

Всяка техническа мярка и / или договореност, при която достъпът до защитената услуга, като например платена телевизия, се подчинява на предварително индивидуално разрешение. Директива 98/84 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 1998 г. има за цел да осигури минимално ниво на защита срещу пиратството на услуги за достъп с условен достъп в рамките на ЕС. Директивата забранява       производството, разпространението и пускането на пазара на пиратски смарт карти и други устройства, които могат да заобикалят условния достъп.

"Conditional access device" and "Information society service" shall be defined according to the European Convention on the Legal Protection of Services Based on, or Consisting of, Conditional Access.

Устройство за условен достъп и "Услуга на информационното общество" са съгласно Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп.

The EU legal framework protects the confidentiality of communications made over a public electronic communication network. Therefore, listening into, taping and storage of communications by persons other than users without the consent of the users concerned is prohibited.

Правната рамка на ЕС защитава поверителността на комуникациите, осъществявани по обществена електронна съобщителна мрежа. Затова се забранява слушането, записването и съхранението на съобщения от лица, различни от потребители без съгласието на съответните потребители.

The CONNECT Advisory Forum for ICT Research and Innovation is one of the Horizon 2020 advisory groups being in charge of advising the Commission / DG CONNECT on research and innovation policies in ICT (communication networks, computing systems, digital content and related technologies). Beyond the specific responsibility by ICT under the "industrial leadership" priority, the CAF is also asked to contribute to the coherence of ICT research and innovation across the tree pillars of Horizon 2020.

Консултативният форум на CONNECT за научни изследвания и иновации в областта на ИКТ (CAF) е една от консултативните групи по "Хоризонт 2020", която отговаря за консултирането на Комисията / Генерална дирекция CONNECT относно политиките за научни изследвания и иновации в областта на ИКТ (комуникационни мрежи, компютърни системи, цифрово съдържание и свързаните с тях технологии) , Освен специфичната отговорност на ИКТ в рамките на приоритета "индустриално лидерство", от CAF също се изисква да допринесе за съгласуваността на научните изследвания и иновациите в областта на ИКТ в рамките на трите стълба на "Хоризонт 2020".

Integration of the Internet and the Web features into television sets and set-top boxes, as well as the technological convergence between computers and these television sets /set-top boxes.

All devices, including mobile devices, which enable access to linear and non-linear media services, over-the-top services and other applications on one and the same device or screen, thereby bringing together the world of broadcasting and the world of the internet.Devices that can be connected to the Internet. In a broader sense, the term refers to technical solutions that bring linear TV and the Internet world closer together, e.g. TV sets with added internet connectivity, set-top boxes delivering audio-visual content 'over-the-top', audio-visual services provided via tablet computers or smartphones.

Интегриране на интернет и уеб функции в телевизионни приемници и декодери, както и технологичното свързване на компютрите с тези телевизионни приемници и декодери. Всички устройства, вкл. мобилни, които дават възможност за достъп до линейни и не-линейни услуги, пакетни услуги и други приложения на едно и също устройство или екран, като по този начин сближават света на радиоразпръскването и света на Интернет. Устройства, които могат да бъдат свързани към интернет. В по-широк смисъл, терминът се отнася до технически решения, които сближават линейната телевизия и интернет света, напр. Телевизори с добавена интернет свързаност, приемници с аудио­визуално съдържание "на върха", аудио­визуални услуги, предоставяни чрез таблетни компютри или смартфони.

The Connecting Europe Facility (CEF) is a European investment mechanism aimed at supporting the development of high-performing, sustainable and efficiently interconnected trans­European networks in the field of energy, telecommunications and transport. In the context of the next multi-annual financial framework (MFF) 2014-2020, the CEF has an overall budget of €29.3 billion to invest in those fields.

An EU infrastructure programme supporting the establishment of transport infrastructure, energy infrastructure and digital infrastructure. The total budget available for the period 2014-2020 is €33 billion.

Connecting Europe Facility Digital Services Infrastructure (CEF-DSI): Digital Services Infrastructure (DSI or CEF- DSI) refers to the part of the CEF funding that would support public interest digital service infrastructure such as electronic health records, electronic identification and electronic procurement.

Механизмът за свързване на Европа е европейски инвестиционен механизъм , който има за цел да подпомогне високо ефикасни, устойчиви и ефективно свързани транс-европейски мрежи в областта на енергетиката,            телекомуникациите и транспорта. В контекста на следващата многогодишна финансова рамка (MFF) 2014-2020, механизмът за свързване на Европа има общ бюджет от €29.3 милиарда за инвестиции в тези области.

Програма на ЕС за инфраструктура, която подкрепя създаването на транспортна инфраструктура, енергийна инфраструктура и цифрова инфраструктура. Общият бюджет, наличен за периода 2014-2020 г., е 33 милиарда евро. Инструмент          за свързване  на инфраструктурата за цифрови услуги в Европа (CEF-DSI):

Инфраструктурата за цифрови услуги (DSI или CEF-DSI) се отнася до частта от финансирането на МСЕ, която би подкрепила инфраструктурата за цифрови услуги от обществен интерес, като електронни здравни досиета, електронна идентификация и електронни обществени поръчки.

The point at which two devices or network segments are connected together.

Точката, в която две устройства или мрежови сегмента са свързани заедно.

Devices that are used to connect cable segments, connect two or more smaller networks into a larger network, or divide a large network into smaller ones.

Устройства, използвани за свързване на кабелни сегменти, които свързват две или повече по-малки мрежи в по-голяма мрежа, или разделят големи мрежи на по-малки.

A device used to terminate cable. Fiber connector

Устройство, което се използва като накрайник на кабела, вкл. при оптични мрежи.

Basic law which sets forth the fundamental principles and structure of the government of a state.

Основен закон, който полага основните принципи и структурата на управление в една държава.

Consumer surplus is a measure of the welfare that people gain from the consumption of goods and services, or a measure of the benefits they derive from the exchange of goods. Consumer surplus is the difference between the total amount that consumers are willing and able to pay for a good or service and the total amount that they actually do pay (i.e. the market price for the product).

Потребителски излишък е мярка за благосъстоянието, което хората получават от потреблението на стоки и услуги, или мярка за ползите, които извличат от размяната на стоки. Потребителският излишък е разликата между общото количество, което клиентите желаят и са в състояние да заплатят за определена стока или услуга и общото количество, което всъщност заплащат (напр. пазарната цена на продукта).

1. An overhead line, or overhead wire, is used to transmit electrical energy to trams, trolleybuses or trains at a distance from the energy supply point.

Overhead line is designed on the principle of one or more overhead wires or rails (particularly in tunnels) situated over rail tracks, raised to a high electrical potential by connection to feeder stations at regular intervals. The feeder stations are usually fed from a high-voltage electrical grid.

2.A contact network is a group of people who can quickly get in touch with each other because they have the data of the others.

1 За да се предава електрическа енергия към трамваите, тролейбусите или влаковете на разстояние от точката за захранване с енергия, се използва въздушна линия или надземна жица.

Въздушната линия е проектирана на принципа на една или повече надземни кабели или релси (особено в тунели), разположени над железопътни релси, повдигнати  до висок         електрически потенциал чрез редовни връзки със захранващи станции. Захранващите станции обикновено се захранват от електрическа мрежа с високо напрежение.

2.Контактна мрежа е група от хора, които могат лесно да осъществят връзка по между си, защото имат данните на другите.

Content provider: a user who has submitted information that is, or that has been, stored at his or her request by a hosting service provider

DSA

Доставчик на съдържание: ползвател, който е представил информация, която е съхранена или е била съхранявана по негово искане от доставчик на хостинг услуги;

Any service aimed at providing content to the users including web objects (text, graphics and scripts), downloadable objects (media files, software, documents).

Всяка услуга, която има за цел да предоставя съдържание на потребителите, включително уеб-базирани предмети (текст, графики и скриптове), съдържание за изтегляне (медийни файлове, софтуер, документи).

State, regional or local authorities/bodies governed by public law, as well as associations formed them, governed by a public law.

Държавни, регионални или местни органи/ институции, както и асоциации сформирани от тях управлявани от обществен закон.

Assembling participants for an official meeting.

Събиране на участници за официално събрание.

It signifies the coming together of consumer devices such as the telephone, television and personal computer underpinned by digital technologies.

In general, convergence is a coming together of two or more distinct entities or phenomena. Convergence is increasingly prevalent in the IT world; in this context the term refers to the combination of two or more different technologies in a single device. Taking pictures with a cell phone and surfing the Web on a television are two of the most common examples of this trend.

Convergence may influence consumers to accept new technologies. According to some studies, people who aren't computer literate are more likely to embrace the Internet, video-on-demand, and so on if they can -- at least initially -- access these technologies through their televisions.

The result of digital technologies whereby information (voice, text, audio and video) can be converted into digital form and transmitted through different networks and accessed from different end-user terminals. The result is the convergence of ICT, media and telecommunications industry services. Applied to the audio-visual sector, convergence relates to the progressing merger between online and broadcast content. The practical result is online content on the TV screen and broadcast content on the PC, mobile phone or tablet.

Обозначава сближаването на устройства като телефон, телевизор и компютър върху основата на цифровите технологии. Като цяло, сближаването е обединяването на две или повече отделни обекта или явления. Сближаването е все по- разпространено в света на информационните технологии ; в този контекст, терминът се отнася до комбинация от две или повече различни технологии в едно устройство. Правене на снимки с мобилен телефон и сърфиране в мрежата по телевизията са две от най-често срещаните примери за тази тенденция. Конвергенцията може да повлияе на потребителите да приемат новите технологии. Според някои проучвания, хората, които не са компютърно грамотни са по-склонни да възприемат Интернет, видео по заявка, и така нататък, ако те могат - поне първоначално -да достъпят до тези технологии чрез своите телевизори. Резултатът от цифровите технологии, при които информацията (глас, текст, аудио и видео) може да бъде преобразувана в цифрова форма и предавана чрез различни мрежи и достъпна от различни терминали за крайни потребители. Резултатът е сближаването на услугите в областта на ИКТ, медиите и телекомуникациите. Прилага се в аудио-визуалния сектор, сближаването се отнася до прогресивното сливане между онлайн и излъчвано съдържание. Практическият резултат е онлайн съдържание на телевизионния екран и излъчване на съдържание на компютър, мобилен телефон или таблет.

A large formal meeting and the act of arranging it.

Многолюдна формална среща и действията по организирането й.

A small text file that is stored on the hard disk and allows a website to track the user's association to that site.

Cookies are short text files stored on the users' computer by a website. Cookies are normally used to provide a more personalised experience and to remember the users' profile without the need for a specific login. They can also be placed by third parties (such as advertising networks) in end users' devices and be used to track users when surfing across different websites associated to that third party.

The EU privacy legal framework requires users' consent to store cookies in their terminal devices (computers, lap tops, smartphones) or gain access to information collected through cookies.

Малък текстов файл запаметен на устройството на потребителя, който позволява на даден уеб-сайт да проследи връзката и настройките на потребителя за този сайт. „Бисквитките" са кратки текстови файлове, съхранявани         на        компютъра    на потребителите от уебсайт. "Бисквитките" обикновено се използват, за да осигурят по- персонализирано преживяване и да си припомнят профила на потребителите, без да е необходимо да получавате конкретни данни за вход. Те могат да се поставят и от трети страни (например рекламни мрежи) в устройствата на крайните потребители и да се използват за проследяване на потребителите при сърфиране в различни уебсайтове, свързани с тази трета страна. Правната рамка на ЕС за неприкосновеност на личния живот изисква съгласието на потребителите да съхраняват "бисквитките" в своите терминални устройства (компютри, мобилни компютри, смартфони) или да получат достъп до информация,събрана чрез бисквитките

Cost oriented copper wholesale access product which constrains the NGA prices in such a way that NGA services will be priced in accordance with the consumers' willingness to pay for the additional capacity and functionalities an NGA based retail product can provide in comparison with a copper based retail product.

Ценово ориентиран меден продукт за достъп на едро, който ограничава цените на ДСП по такъв начин, че услугите за ДСП ще бъдат определени в съответствие с желанието на потребителите да платят за допълнителния капацитет  и функционалности, които може да осигури един продукт на дребно, основан на ДСП, продукт

Cabling that uses copper wires to transmit data. A series of individual copper wires inside the cable form circuits to connect two or more devices.

Кабел направен от медни жици за пренос на данни. Набор от независими медни жици разположени в разпределителна кабелна кутия за свързване на две или повече устройства.

The implementation of FDDI protocols over STP and UTP cabling.

Изпращане на FDDI протоколи по STP и UTP кабели.

Copyright grants the exclusive right to the author of a creative work (e.g. a piece of music) to license or prohibit the use of the work. Uses include particularly the reproduction, distribution or communication to the public.

Copyright grants the exclusive right to the author of a creative work (e.g. a piece of music) to license or prohibit the use of the work. Uses include particularly the reproduction, distribution or communication to the public.

The cornerstone (or foundation stone) concept is derderived from the first stone set in the construction of a masonry foundation. It is important since all other stones shall be set in reference to this stone, thus detdetermining the the position of the entire structure.

Първият камък, който се поставя в основата на строежа, поема основната тежест и определя разположението на строежа. Той е важен, тъй като всички останали камъни трябва да се подредят в зависимост от този камък, като по този начин се определя позицията на цялата структура.

Corporate culture includes a shared set of values and beliefs embraced by everyone in the company.

Корпоративната култура обхваща споделени ценности и убеждения, възприети от всеки един работещ в дадена компания.

The responsibility of enterprises to manage their impacts on society, by maximising the positive effects and mitigating the adverse ones. More specifically, CSR is defined by the European Commission as "the responsibility of enterprises

for their impacts on society" (COM (2011) 681). The Commission encourages that enterprises "should have in place a process to integrate social, environmental, ethical human rights and consumer concerns into their business operations and core strategy in close collaboration with their stakeholders".

Отговорността на предприятията да управляват своето въздействие върху обществото,   като максимизират положителните ефекти и смекчават неблагоприятните последици.  По-конкретно, КСО се определя от Европейската комисия като "отговорност на предприятията за тяхното въздействие върху обществото" (COM (2011) 681). Комисията насърчава предприятията да "разполагат в процес на интегриране на социалните, екологичните и етичните въпроси, свързани с правата на човека и потребителите, в техните бизнес операции и основна стратегия в тясно сътрудничество със заинтересованите страни".

Cost-benefit analysis (CBA), sometimes called benefit-cost analysis (BCA), is a systematic process for calculating and comparing benefits and costs of a project, decision or government policy.

More specifically it is a procedure for estimating all costs involved and possible profits to be derived from a business opportunity or proposal. It is also an economic school of jurisprudence where all costs and benefits of law are given monetary values. Those laws with the highest ratio of benefits to costs are then preferable to those with lesser ones.

Анализът на разходите и ползите, понякога наричан анализ на ползите и разходите, е ситематичен процес за изчисляване и сравняване на ползите и разходите на проект, решение или правителствена политика.

По-точно той е процедура за оценяване на всички участващи разходи и възможни печалби, които ще бъдат извлечени от бизнес възможност или предложение.

Също така е икономическа школа в правото, в която всички разходи и ползи се представят с паричната им равностойност. Законите с най-висок коефициент на ползи сравнени с разходите се предпочитат пред тези с по-малък коефициент.

Service prices which include the costs incurred in providing the services, taking into account the investments and investment risk, as well as a reasonable rate of return on the capital employed.

Цени на услуги, които включват направените разходи по предоставянето им, като отчитат инвестициите и свързания с тях риск, както и приемливото ниво на възвръщаемост на вложения капитал.

An independent specialized body which regulates electronic media services (provided by radio and TV operators).

Независим специализиран орган, който регулира медийните услуги (предоставяни от радио и телевизионните оператори).

It is in accordance with the responsibilities under Decree № 85 of 2007 on the Coordination of the EU Affairs. It is responsible on the introduction of the EU directives, ensures the application of Treaties, regulations and decisions of the EU, as well as the preparation of the position of Bulgaria for the meetings of the European Council.

Анализира информацията за изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, и предлага на отговорните министерства и ведомства предприемане на приоритетни действия в тази насока и др. ПМС № 85 of 2007

The continent's leading human rights organisation.

Founded in 1949 as an intergovernmental organization with 47 member countries. Based on the promotion of human rights and the rule of law, nearly 200 European Conventions have been adopted by the Council of Europe on topics ranging from human rights to the fight against organized crime and from the prevention of torture to data protection or cultural co­operation. The key legal instruments for the audio-visual sector of the Council of Europe are the European Convention on Transfrontier Television (ECTT) and the European Convention on Audio-visual Heritage.

Политическа международна правозащитна организация на страните от Европа. Основана през 1949 г. Като междуправителствена организация с 47 държави-членки. На основата на насърчаването на правата на човека и върховенството на закона, Съветът на Европа прие близо 200 европейски конвенции по теми, вариращи от правата на човека до борбата срещу организираната престъпност и от предотвратяването на изтезания до защита на данните или културно сътрудничество, операция. Основните правни инструменти за аудиовизуалния сектор на Съвета на Европа са Европейската конвенция за трансгранична телевизия (ECTT) и Европейската конвенция за аудиовизуалното наследство.

The Charter was adopted through Recommendation CM/Rec(2010)7. The Charter serves as an important reference point for all those dealing with citizenship and human rights education. It provides a way of disseminating good practice and raising standards throughout Europe and beyond.

Хартата е приета чрез Препоръка CM/Rec(2010)7. Тя служи за важна отправна точка на тези, които се занимават с образованието в областта на гражданството и човешките права. Хартата предлага начин за разпространение на добри практики и повишаване на стандартите в Европа и извън нея.

CENTR is an association of Internet Country Code Top Level Domain Registries such as .uk in the United Kingdom and .es in Spain. Full Membership is open to organisations, corporate bodies or individuals that operate a country code top level domain registry. CENTR is the largest ccTLD representative body in the world with over 52 full members and one of the main EU stakeholders in the Internet governance debate. DG CNECT is an observer.

CENTR е асоциация на регистрите на домейни от най-високо ниво за Интернет кодовете като .uk в Обединеното кралство и .es в Испания. Пълното членство е отворено за организации, юридически лица или физически лица, които оперират с код за регистрация на домейн от най-високо ниво. CENTR е най-големият представител на ccTLD в света с над 52 пълноправни членове     и един от основните заинтересовани страни в дебата за управлението на интернет. Генерална дирекция "CNECT" е наблюдател.

The Council is an essential EU decision-maker.Acts which are directly relevant to the lives of EU citizens and h ave a considerable international impact are adopted by the Council, usually in conjunction with the European Parliament.The Council is the EU institution where the Member States' government representatives sit, i.e. the ministers of each Member State with responsibility for a given area.

Role: Voice of EU member governments, adopting EU laws and coordinating EU policies Members: Government ministers from each EU country, according to the policy area to be discussed

President: Each EU country holds the presidency on a 6-month rotating basis

Established in: 1958 (as Council of the European Economic Community)

Location: Brussels (Belgium)

Съветът е орган от съществено значение за вземане на решения в ЕС.

Законите, които са пряко свързани с живота на гражданите на ЕС и имат значително международно влияние се приемат от Съвета, обикновено съвместно с Европейския Парламент. Съветът е институцията на ЕС, където заседават правителствени представители на държавите-членки, т.е. министрите на всяка държава-членка, отговарящи за дадена област.

Роля: глас на правителствата на държавите- членки на ЕС, приемане на закони на ЕС и координиране на политиките на ЕС Членове: Министри на правителствата от всяка страна от ЕС, в съответствие с областта на политиката, която ще бъде обсъдена

Президент: Всяка държава от ЕС изпълнява председателството на 6-месечна ротационна база.

Основан през: 1958 г. (като Съвет на Европейската икономическа общност)

The practice of giving legal advice.

Практиката да се дава правен съвет.

Surveys, conducted in various countries.

Изследвания, проведени в различни страни.

Internet top level domain generally used or reserved for a country (a sovereign state of a dependent territory). e.g.fr .nl.

Домейн от първо ниво в интернет, който обикновено се използва или се запазва за дадена страна (суверенна държава на зависима територия). напр. .fr .nl.

The rule that an audiovisual media service must only be regulated by the Member State where its provider is established, as defined by the Audiovisual Media Services Directive.

Only exceptionally can a receiving Member State limit reception or retransmission of services, following the procedure foreseen in the AVMSD ,for example when the service breaches domestic rules on the protection of minors or hate speech. The principle applies to both linear and on-demand audiovisual media services.

Правилото, според което  дадена аудиовизуална медийна услуга трябва да бъде регулирана единствено от държавата- членка, в която е установен нейният доставчик, както е определено в Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (AVMSD). Само по изключение, приемащата държава-членка може да ограничи приемането или препредаването на услуги, следвайки процедурата, предвидена в ЗВСУД, например когато услугата нарушава вътрешните правила за закрила на непълнолетните или речта на омразата. Принципът се прилага както за линейните, така и за аудиовизуалните медийни услуги по заявка.

The percentage of persons, teritory , reached by a medium of communication.

Процентът на лицата, територията, достигнати от средство за комуникация.

An area in the boundaries of which, under certain technical conditions it is possible to establish some type of communications between a transmitter and receiving stations.

Територия, в границите на която при определени технически условия е възможно осъществяване на комуникации между предавател и приемни станции.

Coworking involves a shared working environment, often an office and communications infrastructure, typically attractive to work-at-home professionals, independent contractors, or people who travel frequently and who end up working in relative isolation. In most cases, these professionals work for a technology startup.

Сътрудничеството включва обща работна среда, често офисна и комуникационна инфраструктура, която обикновено е привлекателна за професионалисти в домашни условия, независими изпълнители или хора, които пътуват често и които работят в относителна изолация. В повечето случаи тези специалисти работят за технологични стартъпи/стартиращи фирми

There is no globally shared definition of Critical Information Infrastructures (CII). In its Green Paper on a European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP), the European Commission captured the concept of CII as being all "ICT systems that are critical infrastructures for themselves or that are essential for the operation of critical infrastructures (telecommunications, computers/software, Internet, satellites, etc.)". In 2008, the OECD defined CII as "those interconnected information systems and networks, the disruption or destruction of which would have a serious impact on the health, safety, security, or economic well-being of citizens, or on the effective functioning of government or the economy".

Няма глобално споделена дефиниция на критични информационни инфраструктури (КИИ). В своята Зелена книга относно Европейска програма за защита на критичната инфраструктура , Европейската комисия възприе концепцията за КИИ като всички "ИКТ системи, които са критични инфраструктури за себе си или са от съществено значение за работата на критични инфраструктури (телекомуникации, компютри / софтуер, Интернет, сателити, и т.н.) ". През 2008 г. ОИСР определи КИИ като "тези взаимносвързани информационни системи и мрежи, чието нарушаване или унищожаване би имало сериозно въздействие върху здравето, безопасността, сигурността, или икономическото благосъстояние на гражданите или върху ефективното функциониране на правителството или икономиката.

An asset, system or part thereof located in Member States which is essential for the maintenance of vital societal functions, such as health, safety, security, economic or social well­being of people, and the disruption or destruction of which would have a significant impact in a Member State as a result of the failure to maintain those functions.

Актив, система или част от нея, разположена в държавите-членки, която е от съществено значение за поддържането на жизненоважни обществени функции като здравето, безопасността, сигурността, икономическото       или социалното благополучие на хората и чието разрушаване или унищожаване би оказало значително въздействие в държава-членка в резултат на неизпълнението на тези функции.

Stability, security and ongoing functioning of the Internet depend on Critical Internet Resources and their management, including the root name servers, the backbone structures, the Domain Name System and Internet Protocols. Critical Internet resources are managed by various entities, without any common governance approach.

There are several issues related to Critical Internet resources which need to be addressed in order to protect freedom of expression and information (Article 10, ECHR). These resources often have transboundary implications. There are various risks of damage to Internet infrastructure such as mismanagement, cyber attacks or other malicious acts, or technical accidents.

Стабилността, сигурността и продължителното функциониране на Интернет зависи от важните ресурси на Интернет и тяхното управление, включително основните сървъри за имена, опорните структури и системата за имена на домейни и интернет протоколи. Критичните Интернет ресурси се управляват от различни предприятия, без никакъв общ подход . Има няколко проблема, свързани с най- важните Интернет ресурси, които трябва да бъдат разгледани, за да се защити свободата на изразяването и информацията (член 10, ECHR). Тези ресурси често имат трансгранични измерения. Има различни рискове от увреждане на Интернет инфраструктурата, като например лошо управление, кибер атаки или други злонамерени действия или технически аварии.

Actions should not create new barriers to the internal market.

Действията не следва да създават нови бариери пред вътрешния пазар.

Online government services made available to individual users and businesses across the border in the EU internal market. Cross-border Digital Public Services are eGovernment services which are:

provided by or on behalf of European public sector entities at local, regional, national, or supra-national level by means of interoperable trans-European telematic networks in order to perform public administration tasks that are capable of meeting a service demand of public entities, citizens, and/or businesses other than those which are native to the public sector entity's geographic level through nationality, registration or incorporation.

Онлайн правителствени услуги, предоставени на отделни потребители и предприятия отвъд границата на вътрешния пазар на ЕС.Трансграничните цифрови обществени услуги са услуги за електронно управление, които са:предоставени от или от името на европейски субекти от публичния сектор на местно, регионално, национално или наднационално равнище чрез оперативно съвместими трансевропейски телематични мрежи за да изпълнява задачите на публичната администрация, които са в състояние да отговорят на търсенето на услуги от страна на публични субекти, граждани и / или предприятия, различни от тези, които са на географски равнища на национално, регистрационно или търговско дружество.

Cross-cutting approaches are no panacea. They have costs as well as benefits.... It is necessary to weigh up the costs and benefits of a cross­cutting approach with the costs and benefits of more traditional vertical structures. A cross­cutting approach should only be implemented if it is likely to offer significantly greater net benefits than the alternatives, i.e. add value; a range of cultures are often present in an organisation for example, a compliance culture treats new initiatives largely in terms of conforming with required procedures, a survival culture treats new initiatives as ‘noise in the system', and by indulging inertia and avoidance of taking responsibility, induces failure to implement, a can-do culture rejects constraints and obstacles and reflects a determination to make things happen, a culture of strategic implementation is grounded in shared thinking and understanding about the long period.

Gender equality and the environment are treated as cross-cutting issues in recognition of their importance in development co-operation.

Хоризонталните подходи не са панацея. Те имат както разходи, така и ползи . Необходимо е да се преценят разходите и ползите от един хоризонтален подход спрямо разходите и ползите от по- традиционните вертикални структури. Хоризонталният подход следва да се прилага само ако e вероятно да предложи значително по-големи нетни ползи от алтернативите, т.е. добавена стойност; диапазон от културите често присъстват в една организация например,

- култура на спазване на договорите третира новите инициативи до голяма степен по отношение на съответствие с изискваните процедури,

- културата на оцеляване третира новите инициативи като "шум в системата", и като се отдаде на инерцията и избягването на поемането на отговорност, предизвиква невъзможност за внедряване,

- една култура на задоволство отхвърля ограниченията и препятствията и отразява решимостта да се случват нещата,

- култура на стратегическо изпълнение се основава на споделеното мислене и разбиране за дългосрочност

Равенството между половете и околната среда се разглеждат като хоризонтални въпроси, като се признава значението им за сътрудничеството за развитие.

Crowdfunding is an emerging alternative form of financing that connects directly those who can give, lend or invest money with those who need financing for a specific project.

Crowdfunding is an emerging alternative form of financing that connects directly those who can give, lend or invest money with those who need financing for a specific project.

A collective effort by many individuals who network and pool their resources to support efforts initiated by other people or organizations, often over the internet. Individual projects and businesses are financed with small contributions from a large number of individuals; innovators, entrepreneurs and business owners utilise their social networks to raise capital.

Финансирането от хората е зараждаща се алтернативна форма на финансиране, която свързва директно тези, които могат да дадат, дават на заем или инвестират пари с тези, които се нуждаят от финансиране за даден проект.Колективно усилие на много хора, които обединяват ресурсите си, за да подкрепят усилията, инициирани от други хора или организации, често   чрез интернет.

Индивидуалните проекти и бизнеси се финансират с малък принос от голям брой лица;  иноватори, предприемачи  и собственици на предприятия използват своите социални мрежи за набиране на капитал.

This is the practice of obtaining needed services, ideas, or content by soliciting contributions from a large group of people, and especially from an online community, rather than from traditional employees or suppliers.

Това е практиката на получаване на необходимите услуги, идеи или съдържание чрез поискване на приноса от голяма група хора и най-вече от онлайн общността, а не от традиционните служители или доставчици.

A reduction in private investment that occurs because of the increase in government investment or intervention.

Намаляване на частните инвестиции, което се случва поради увеличаване на правителствените инвестиции или заеми.

Cryptographic key is a string of characters that is used in an algorithm to convert information from intelligible to encrypted (encryption) or vice versa from encrypted to intelligible (decryption).

Криптографски ключ е низ от символи, който се използва в алгоритъм за преобразуване на информация от разбираем в шифриран вид (криптиране) или обратно - от шифриран в разбираем вид (декриптиране).

Cultural globalization is the process of unification through the common flow of information, images and goods produced in different parts of the world. It is driven by global media corporations and telecommunications networks. Cultural globalization requires attention to indigenous cultures, local practices and national experiences.

Културна глобализация  е процес на унифициране посредством общия поток информация, образи и стоки, произведени в различни части на света. Тя се развива, тласкана от глобалните медийни корпорации и далекосъобщителните мрежи. Културната глобализация изисква внимание към местните култури и практики и националния опит.

A collective phenomenon based on the social experience of a group or a category of people united by common values. The ideas, customs and social behaviour of a particular people or society.

Колективно явление основаващо се на социалния опит на група или категория от хора обединени от общи ценности.

Идеите, обичаите и социалното поведение на определен народ или общество.

Flow of electrons in a conductor that is measured in amperes.

Поток от електрони в даден проводник, който се измерва в ампери.

A general and consistent practice by states accepted as binding law.

Обща и последователна практика възприета от държавите като задължителна

A model for managing a company's interactions with current and future customers. It involves using technology to organize, automate, and synchronize sales, marketing, customer service, and technical support.

CRM is a management methodology which places the customer at the centre of the business activity, based in an intensive use of information technologies to collect, integrate, process and analyse information related to the customers.

One can distinguish between:

1. Operational CRM – Integration of the front office business processes that are in contact with the customer.

2. Analytical CRM – Analysis, through data mining, of the information available in the enterprise on its customers. This aims to gather in depth knowledge of the customer and how to answer to its needs.

Система за управление на взаимоотношенията с клиентите , за по- кратко само CRM система, е приложен софтуер за организации и предприятия, който управлява взаимодействието с настоящи и бъдещи клиенти. Тя използва технология,за да организира,автоматизира и синхронизира продажбите, маркетинга, обслужването на клиенти и техническата поддръжка.

CRM е управленска методология, която поставя клиента в центъра на бизнес дейността, базиран на интензивно използване на информационни технологии за събиране, интегриране, обработка и анализ на информация, свързана с клиентите.

Може да се направи разлика между:

1. Оперативен CRM - Интегриране на фронт офис бизнес процесите, които са в контакт с клиента.

2. Аналитичен CRM - Анализ, чрез извличане на данни, на наличната в предприятието информация за своите клиенти. Това има за цел да събере задълбочени знания за клиента и как да отговорим на неговите нужди.

To modify (something) to suit a particular individual or task.

Да се промени (нещо), така, че да подхожда на даден човек или задача, персонализиране

Cyber hygiene refers to steps that computer users can take to improve their cybersecurity and better protect themselves online.

Кибернетичната хигиена се отнася до стъпки, които компютърните потребители могат да предприемат, за да подобрят киберсигурността си и по-добре да се защитят онлайн.

Cyber security commonly refers to the safeguards and actions available to protect the cyber domain, both in the civilian and military fields, from those threats that are associated with or that may harm its interdependent networks and information infrastructure. Cyber security strives to preserve the availability and integrity of the networks and infrastructure and the confidentiality of the information contained therein. The term cyber security also covers prevention and law enforcement measures to fight cybercrime.

Кибернетичната сигурност често се отнася до предпазните мерки и действията, които са на разположение за защита на кибернетичния домейн, както в граждански, така и във военни области, от заплахите, които са свързани, или могат да навредят на взаимозависимите мрежи и информационна инфраструктура. Кибернетичната сигурност се стреми да запази наличността и целостта на мрежите и инфраструктурата и поверителността на съдържащата се в нея информация. Терминът "кибернетична сигурност" обхваща и мерките за предотвратяване и правоприлагане за борба с киберпрестъпността.

It provides a secure and reliable digital environment based on, and designed to guarantee the protection and preservation of freedoms and respect for fundamental rights online, as laid down in the EU Charter and Article 16 TFEU, in particular the rights to privacy and data protection while psying specific attention to the protection of children online.

Тя осигурява сигурна и надеждна цифрова среда, основана и проектирана така, че да гарантира защитата и запазването на свободите и спазването на основните права онлайн, както са уредени от Хартата на основните права в Европейския съюз и чл.16 от Договора за ЕС и по-специално правото на неприкосновеност на личния живот и закрилата на личните данни, като се обръща специално внимание и на защитата на децата в мрежата.

The EU Cybersecurity plan to protect open internet and online freedom and opportunity.

План на ЕК за защита на отворения интернет и онлайн свободата  и възможностите.

Terrorism in cyberspace, the use of information technology by terrorist groups against networks which can cause a widespread damage. The infrastructure of the modern world relies heavily on computers and acts of cyber terrorism against these networks could be devastating.

Тероризъм в киберпространството; използването на информационни технологии от терористични групи срещу мрежите, което може да доведе до широко разпространени щети. В модерния свят инфраструктурата зависи в изключително голяма степен от компютрите и действията на кибертероризма могат да доведат до унищожителни последици.

Actions that make use of information and communication technologies to support deliberate, repeated, and hostile behavior by an individual or group, that is intended to harm another or others.

Cyber bullying is the use of technology to harass, threaten, embarrass, or target another person. This includes email, instant messaging, social networking sites (such as Facebook), text messages, and cell phones.

Действия свързани с използването на информационни и комуникационни технологии в подкрепа на преднамерено, повтарящо се и враждебно поведение от страна на едно лице или група, което има за цел да навреди на други/Злоупотреба с профила на личността във виртуалното пространство. Кибер тормозът е използването на технологии за тормоз, заплаха, смущение или насочване към друг човек. Това включва електронна поща, незабавни съобщения, сайтове за социални мрежи (като Facebook), текстови съобщения и мобилни телефони.

Crime committed using a computer network or the Internet. Cybercrime commonly refers to a broad range of different criminal activities where computers and information systems are involved either as a primary tool or as a primary target. Cybercrime comprises traditional offences (e.g. fraud, forgery, and identity theft), content-related offences (e.g. online distribution of child pornography or incitement to racial hatred) and offences unique to computers and information systems (e.g. attacks against information systems, denial of service attacks and malware).

Престъпление, извършено чрез компютърна мрежа или Интернет. Киберпрестъпността обикновено се отнася до широк кръг от различни престъпни дейности, в които компютрите и информационните системи се включват или като основен инструмент, или като основна цел. Киберпрестъпността включва традиционни нарушения (например измами, фалшифициране и кражба на самоличност), престъпления, свързани с съдържанието (например онлайн разпространение на детска порнография или подбуждане към расова омраза) и престъпления, уникални за компютрите и информационните системи (например атаки срещу информационни системи, атаки отказ на услуга и злонамерен софтуер)

System featuring a tight combination of, and coordination between, the system's computational and physical elements. Today, a pre-cursor generation of cyber-physical systems can be found in areas as diverse as aerospace, automotive, chemical processes, civil infrastructure, energy, healthcare, manufacturing, transportation, entertainment and consumer appliances. This generation is often referred to as embedded systems. In embedded systems, the emphasis tends to be more on the computational elements, and less on an intense link between the computational and physical elements.

Система, включваща тясна комбинация и координация между изчислителните и физическите елементи на системата. Днес поколение от кибер-физически системи може да се намери в области като космически, автомобилни,  химически процеси, гражданска инфраструктура, енергетика, здравеопазване, производство, транспорт, развлечения и потребителски уреди. Това поколение често се нарича "вградени" системи. При вградените системи акцентът е насочен повече към изчислителните елементи, а не към интензивната връзка между изчислителните и физическите елементи.

Law regulating activities that are conducted online

Законодателство, което  регулира дейностите извършвани в мрежата (онлайн).

A term originated by the author William Gibson in his novel. The word Cyberspace is currently used to describe the whole range of information resources available through the computer network.

Термин, който е произлязъл от авторът Уилям Гибсън в един негов роман. Думата киберпространство в момента се използва за описание на целия набор от информационни ресурси, които са достъпни чрез компютърната мрежа.

Technologically-based “attack” on one person who has been targeted specifically for that attack for reasons of anger, revenge or control.Cyberstalking can take many forms such as harassment, embarrassment and humiliation of the victim, emptying bank accounts, harassing family, friends and employers to isolate the victim and more. It can be extended to physical attacks, too.

Технологична атака срещу лице, което е целенасочено набелязано като мишена специално за тази атака поради гняв, отмъщение или упражняване на контрол. Преследването в мрежата може да приеме много форми като заплашване, засрамване и унижаване на жертвата, изпразване на банковите й сметки, тормоз на семейството, приятелите и работодателите й, за да бъде изолирана жертвата и др. Преследването в мрежата може да се разшири също така и до физически атаки.

Cybernetic organism is a being with both organic and biomechatronic body parts. The term cyborg is not the same thing as bionic, biorobot or android; it applies to an organism that has restored function or enhanced abilities due to the integration of some artificial component or technology that relies on some sort of feedback. While cyborgs are commonly thought of as mammals, including humans, they might also conceivably be any kind of organism.

Cyborgology- Augmented reality

Кибернетически организъм e  биологически организъм, съдържащ механични компоненти, а също така робот, съдържащ биологически компоненти. С други думи „киборг“ представлява пример за био-механична симбиоза

Кибергология - нарастваща реалност