Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване    речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали повече от  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf

Web sales are sales made via an online store (web shop), via web forms on a website or extranet, or apps. Web sales are distinguished from EDI sales. In particular, the type of e-commerce transaction is defined by the method of making the order. This approach should mitigate the interpretation problems where both types, EDI and Web, are used in the process. An example is a situation where an order is made by the customer through a web application

but the information is transmitted to the seller as an EDI-type message. Here the type of selling application is however web; EDI is only a business application to transmit information about the sale. Web sales can be done by mobile phones using an internet browser.

Source: OECD, DSTI/ICCP/IIS(2009)5/FINAL

Уеб продажбите са продажби, направени чрез онлайн магазин (уеб магазин), чрез уеб формуляри на уебсайт или екстранет или приложения. Уеб продажбите се различават от EDI продажбите. По-конкретно, видът на транзакцията за електронна търговия се определя от метода на извършване на поръчката. Този подход трябва да смекчи проблемите с интерпретацията, когато в процеса се използват и двата вида, EDI и Web. Пример е ситуация, при която поръчката се прави от клиента чрез уеб приложение но информацията се предава на продавача като съобщение от тип EDI. Тук видът на приложението за продажба обаче е уеб; EDI е само бизнес приложение за предаване на информация за продажбата. Уеб продажбите могат да се извършват от мобилни телефони с помощта на интернет браузър.

Източник: OECD, DSTI / ICCP / IIS (2009) 5 / FINAL

Bidirectional broadband acces provided by the latest satellites using KA-band technology (frequency ranges from 26.5 to 40 GHz)

Двупосочен широколентов достъп предоставен по най-новите спътници с използване на КА- лентовата технология ( честотен диапазон 26,5- 40 гигахерца )

The use of orbiting satellites to relay data between multiple earth-based stations. Satellite communications offer high bandwidth and broadcast capability at a cost that is not related to distance between earth stations. Because of the altitude of the satellite, satellite communications can be subject to long propagation delays.

Употребата на орбитални спътници за предаване на данни между множество земни станции. Спътниковите комуникации предлагат висока честота и способност за предаване на данни на цена, която не зависи от разстоянието между земните станции. Поради надморската височина на спътника, спътниковите комуникации могат да бъдат обект на големи забавяния в предаването.

Satellite news gathering (SNG) is the use of a satellite for the transmission of live news coverage from a remote location.

Използване на спътник за предаване на новини на живо ототдалечено местоположение.

Satire is writing that uses literary devices such as ridicule and irony to criticize elements of society.

Satire can become misinformation if audiences misinterpret it as fact.

There is a known trend of disinformation agents labelling content as satire to prevent it from being flagged by fact-checkers.

Сатирата използва литературни устройства като подигравка и ирония за критикуване на елементи от обществото. Сатирата може да стане погрешна информираност, ако аудиторията я тълкува погрешно като факт. Налице е известна тенденция дезинформаторите да етикират съдържанието като сатира, за да не позволят да се маркират от проверители на факти.

The state or result of supplying so many goods or services that no more is wanted.

Състоянието или резултатът от доставяне на толкова много стоки, или услуги, че те вече не се търсят.

a company who has an average annualized return of at least 20% in the past 3 years with at least 10 employees in the beginning of the period (OECD, 2007)

DSA

дружество със средна възвръщаемост на годишна основа от най-малко 20 % през последните 3 години и с най-малко 10 работници и служители в началото на периода (ОИСР, 2007 г.)

A resource limited due to natural phenomena or for technical reasons, such as the numbers from the National Numbering Plan and addresses, the radio spectrum according to the National Radio Spectrum Allocation Plan, and the geostationary orbital positions allocated to the Republic of Bulgaria by international agreements.

Ресурсът, ограничен по природни дадености или по технически причини - като номера от Националния номерационен план и адреси, радиочестотния спектър съгласно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения.

A large board that shows the scores in a game or sports event. It may also indicate facts and figures of a certain analysis.

Голямо табло, което показва резултата в игра или спортно събитие.То съшо може да показва данни от извършен анализ.

Scraping is the process of extracting data from a website without the use of an API.

It is often used by researchers and computational journalists to monitor mis- and disinformation on different social platforms and forums. Typically, scraping violates a website's terms of service (i.e., the rules that users agree to in order to use a platform).

However, researchers and journalists often justify scraping because of the lack of any other option when trying to investigate and study the impact of algorithms.

Скрапингът е процесът на извличане на данни от уебсайт без използването на приложно програмен интерфейс. Често се използва от изследователи и компютърни журналисти за наблюдение на неправилната и дезинформацията на различни социални платформи и форуми. Обикновено скрапингът нарушава Общите условия на уебсайта (т.е. правилата, които потребителите приемат, за да използват платформата). Въпреки        това изследователите и журналистите често оправдават скрапинга поради липсата на друга възможност, когато се опитват да проучат и изследват въздействието на алгоритмите.

Scratch is a visual programming language and online community targeted primarily at children. Using Scratch, users can create online projects and develop them into almost anything by using a simple block-like interface. When they are ready, they then share, and also discuss their creations with each other. Developed by the Lifelong Kindergarten group at the MIT Media Lab the service is designed to help children (ages 8 and up) learn to utilize their imaginations, practice common sense, and, most importantly, to interact with computers.

Scratch е визуален език за програмиране и за онлайн общност, насочен главно към деца. С помощта на Scratch, потребителите могат да създават онлайн проекти чрез използването на прост блок-подобен интерфейс. Когато са готови, те споделят и обсъждат своите творения помежду си. Разработена от групата "Детски градини през целия живот" в MIT Media Lab, услугата е предназначена да помогне на децата (на 8 и повече години) да се научат да използват въображението си, да практикуват в общност, най-важното, да взаимодействат с компютрите.

This refers to capturing an image of your computer desktop.

Означава заснемане на изображение на вашия работен екран.

A script is a collection of symbols used for writing a language. There are three basic kinds of script. One is the alphabetic (e.g. Arabic, Cyrillic, Latin) and its individual elements are termed "letters". A second is ideographic (e.g. Chinese), the elements of which are "ideographs". The third is termed a syllabary (e.g. Hangul) and its individual elements represent syllables. The writing systems of most languages use only one script but there are exception such as for example, Japanese that uses four different scripts, representing all three of the categories listed here.

In order to be used in the computing environment, each element of a script needs to be numerically encoded. A collection of symbols numbered in this fashion is called a "character set". A character set may include more than one script (e.g. the "Universal Character Set", popularly known as Unicode), or it may be restricted to a single script (e.g. US-ASCII, which to be correct does not even cover the entire Latin script). A rigorous distinction must be made between scripts and character sets.

Скрипт е колекция от символи, използвани за писане на език. Има три основни вида скрипт. Един от тях е азбучния (например арабски, кирилица, латиница) и нейните отделни елементи се наричат "букви". Вторият е идеографски_(образно писмо) (например китайски), елементите на който са "идеографи". Третият се нарича сричкова азбука (напр Hangul) и нейните отделни елементи представляват срички. Системите за писане на повечето езици използват само един скрипт, но има и изключения, като например, японска, която използва четири различни скриптове, представляващи всички три от категориите, изброени тук. С цел да се използват в компютърната среда, всеки елемент на скрипт трябва да бъде цифрово/числено кодиран. Колекция от символи, номерирани по този начин се нарича "набор от символи". А набор от символи може да включва повече от един скрипт (например "Универсален набор от символи", популярно известен като Unicode), или може да се ограничи до един скрипт (например US-ASCII, който дори не покрива целия латински скрипт). Трябва да се прави строга разлика между скриптове и набори от символи/писмени знаци.

To move all or part of the display image vertically or horizontally to view data otherwise excluded. Scrolling can be performed with a mouse in the horizontal/vertical bars on each window or by using the page up/down - home/end - or arrow keys.

Преместване на всички или на част от показаните изображения вертикално или хоризонтално, за да се прегледат данни, които иначе са изключени/не се виждат. Преместването може да бъде извършено посредством мишка в хоризонтални/ вертикални линии във всеки прозорец, или чрез използването на page up/down - home/end клавишите - или стрелките.

Standards Developing Organizations (SDOs)

Whereas, the term national standards body (NSB) generally refers to the one-per-country standardization organization that is that country’s member of the ISO, the term standards developing organization (SDO) generally refers to the thousand

s of industry- or sector-based standards organizations that develop and publish industry specific standards. Some economies feature only an NSB with no other SDOs. Large economies like the United States and Japan have several hundred SDOs, many of which are coordinated by the central NSBs of each country (ANSI and JISC in this case). In some cases, international industry-based SDOs such as the IEEE and the Audio Engineering Society (AES) may have direct liaisons with international standards organizations, having input to international standards without going through a national standards body. SDOs are differentiated from standards setting organizations (SSOs) in that SDOs may be accredited to develop standards using open and transparent processes.

Докато терминът национален орган по стандартизация (NSB) обикновено се отнася до организацията по стандартизация за всяка държава, която е член на тази страна в ISO, терминът организация за разработване на стандарти (SDO) обикновено се отнася до хилядата и на секторни или секторни организации за стандартизация, които разработват и публикуват специфични за индустрията стандарти. Някои икономики разполагат само с NSB без други SDO. Големите икономики като САЩ и Япония разполагат с няколкостотин SDO, много от които се координират от централните НСБ на всяка държава (ANSI и JISC в този случай). В някои случаи международните SDO, базирани на индустрията, като IEEE и Аудио инженерното общество (AES), могат да имат директни връзки с международни организации по стандартизация, като имат принос към международните стандарти, без да преминават през национален орган по стандартизация. SDO се разграничават от организациите за определяне на стандарти (SSO), тъй като SDO могат да бъдат акредитирани да разработват стандарти, използвайки отворени и прозрачни процеси.

Protecting information so that it cannot be used or interpreted without other information or means available only to specific persons or authorities. This restricts physical access

Защита на информацията, така че тя да не може да бъде използвана или интерпретирана без друга информация или налични средства,предоставени само на определени лица или органи. Това ограничава физическия достъп.

A system through which we find information on the Internet. The search engine user makes a content request meeting specific criteria (key word). As a result, he/she receives a list of records that meet this criterion fully or partially.

Система, чрез която намираме информация в Интернет. В търсачката потребителят прави запитване за съдържание, отговарящо на определен критерии (ключова дума). В резултат на това получават списък от записи, които отговарят, пълно или частично, на този критерий.

The heads of independent structural units which functionally, organizationally and financially are subordinate to first line spending administration.

They are determined as follows - by the Council of Ministers - for state bodies and bodies of the judiciary; by mayors - for local authorities.

Ръководителите на самостоятелно обособени структурни единици, които функционално, организационно и финансово са подчинени на първостепенен бюджетен разпоредител. Те се определят както следва:

- от Министерския съвет - за държавните органи и за органите на съдебната власт;

- от кметовете на общини - за органите на местното самоуправление.

Regulations, ordinances, instructions.

Правилници, наредби и инструкции.

The ability of one device to transmit a useful signal with a certain frequency out of unwanted signals with other, close to that frequency.        

Способността на едно устройство да отделя полезен сигнал с определена честота от нежелани сигнали с други, близки до тази, честоти.

An extension of the WWW that allows machines to understand the content they process and to propose useful applications, relying on specific standards (e.g. RDF, OWL). This can provide 1) precise definitions of the relationships between objects of interest (e.g. identifying a certain person as the CEO of a certain company) 2) information on the networks of concepts. Semantic Web technologies help to reduce costs and increase efficiency since machines are capable of reading and interpreting information and reusing knowledge already developed by others.

Разширение на WWW, което позволява на машините да разберат съдържанието, което обработват, и да предложат полезни приложения, разчитайки на специфични стандарти (например RDF, OWL). Това може да осигури 1) точни дефиниции на взаимоотношенията между обектите, представляващи интерес (напр. идентифициране на определено лице като главен изпълнителен директор на определена компания) 2) информация за мрежите от концепции. Технологиите за семантични уеб помагат да се намалят разходите и да се повиши ефективността, способни да четат и интерпретират информация и да използват повторно знания, които вече са разработени от другите.

The practice of designing web pages so that they rank as high as possible in search results from search engines.

Практиката да се проектират уеб-страници така, че да се подреждат, колкото е възможно по-нагоре в резултатите за търсене от търсачките.

Movement of single bits of information in a single cycle.

Движение на самостоятелни части от информация в един цикъл.

Method of data transmission in which the bits of a data character are transmitted sequentially over a single channel.

Метод за пренос на данни, при който части от данни се предават последователно по един канал.

Repository for files, or other resources, that can be accessed and shared across a network by many users.

Склад за файлове или други ресурси, които могат да бъдат достъпни и да се споделят посредством мрежата от много потребители.

The area around an adjacent transmitter in which the intensity of the field is greater than or equal to a predetermined median value necessary to ensure the desired quality of reception in the presence of interference and taking into account the interference.

Зоната, прилежаща около даден предавател, в която интензитетът на полето е по-голям или равен на една предварително зададена медианна стойност, необходима да осигури желаното качество на приемане при наличие на смущения и при отчитане на интерференцията

An agreement between a cloud service provider and cloud computing customer that is typically attached to the terms of service and that states the technical performance promises made by a provider, such as relating to the availability of a service, including remedies for performance failures.

Споразумение между доставчик на услуги за облачна услуга и клиент за изчислителни облаци, което обикновено е прикрепено към Общите условия и в което се посочват обещанията за технически постижения, направени от доставчик, като например наличието на услуга, включително средства за отстраняване на ефективността.

Operators who provide public telecommunications services at large using a third party's (fixed or wireless) network, excluding fixed voice telephony service providers that do not provide voice telephony within the meaning of Community law, such as simple resellers, calling card service providers and call back operators.

Оператори, които предоставят обществени далекосъобщителни услуги като цяло чрез мрежа (фиксирана или безжична) на трета страна, с изключение на доставчици на фиксирана гласова телефонна услуга, които не предоставят гласова телефония по смисъла на правото на Общността, като обикновени дистрибутори, доставчици на телефонни разговори и обратно обаждане оператори.

A unique identifier, often the network name, used by wireless devices to connect to a wireless access point.

Уникален идентификатор, често мрежовото име, използвано от безжичните устройства за свързване с безжичните точки за достъп.

Services of general economic interest (SGEI) are economic activities that public authorities identify as being of particular importance to citizens and that would not be supplied (or would be supplied under different conditions) if there were no public intervention. Examples are transport networks, postal services and social services.

Услуги от общ икономически интерес са икономически дейности, които държавните органи определят като услуги с особено значение за гражданите и които не биха били осигурени (или ще бъдат доставени при различни условия), ако не е налице държавна намеса. Примери за това са транспортните системи, пощенските услуги и социалните услуги.

An information appliance device that generally contains a TV-tuner input and displays output connects to a television set and an external source of signal, turning the source signal into content in a form that can then be displayed on the television screen or other display device.

They are used in cable television, satellite television, and over-the-air television systems, as well as other uses.

Външно устройство, което приема цифрови сигнали във формат MPEG4 и ви дава възможност да гледате цифрова телевизия DVB-TMPEG4 с кристално качество.

Shared access lines supplied by the incumbent to other operators (new entrants), excluding experimental lines. In the case of shared access, the incumbent continues to provide telephony service, while the new entrant delivers high-speed data services over that same local loop.

Линии за съвместен/споделен достъп, предоставени от историческия оператор на други оператори (нови участници) с изключение на експериментални линии. В случай на съвместен достъп, историческия оператор продължава да предоставя телефонна услуга, а новият участник доставя високоскоростни услуги за данни по/чрез същата абонатна линия.

The provision of access to the local loop or local sub-loop by an undertaking having significant market power to another undertaking, allowing the use of a specified part of the capacity of the network infrastructure such as a part of the frequency band.

The provision of access to the local loop or local sub loop of the notified operator, authorising the use of the non-voice band frequency spectrum of the twisted metallic pair; the local loop continues to be used by the notified operator to provide the telephone service to the public.

Предоставяне на достъп до абонатната линия или до част от абонатната линия от предприятие със значително въздействие върху пазара на друго предприятие, като се дава възможност за използване на определена част от капацитета на мрежовата инфраструктура, като например част от честотната лента.

Предоставяне на достъп до абонатната линия или до междинния контур на нотифицирания оператор, който разрешава използването на честотния обхват на честотата на усуканата метална двойка; локалната електрическа верига продължава да се използва от нотифицирания оператор за предоставяне на телефонната услуга на обществеността.

Two-pair wiring medium used primarily for token ring networks. STP cabling has a layer of shielded insulation to reduce electromagnetic interference (EMI). Compare with.

Кабел, съставен от две двойки жици, който се използва основно при Ring мрежи. STP кабелът съдържа слой от защитен изолиращ материал, за да намали електромагнитните смущения.

Abbreviated as SMS, the transmission of short text messages to and from a mobile phone, fax machine and/or IP address.

Съкращаван като SMS, преноса на кратки текстови съобщения до и от мобилен телефон, факс машина и/или IP адрес.

Short Range Devices (SRD) describes radio frequency transmitter devices used in telecommunication for the transmission of information, which have low capability of causing harmful interference to other radio equipment.

Радиопредавателни устройства, които не причиняват вредни смущения на друго радиооборудване.

a record of the address of a file, website, or other data made to enable quick access.

запис на адреса на файл, уеб сайт или други данни, направени, за да се даде възможност за бърз достъп.

n electrical impulse or radio wave transmitted or received.

Електрическа величина, която се изменя във времето по такъв начин, че да може да се използва за предаването на информация.

Deterioration in signal quality.

Влошаване на качеството на сигнала.

In analog and digital communications, signal-to- noise ratio, often written S/N or SNR, is a measure of signal strength relative to background noise. The ratio is usually measured in decibels (dB).

В аналогови и цифрови комуникации, съотношение сигнал-шум, S / N или SNR, е мярка за силата на сигнала в сравнение с фоновия шум. Съотношението обикновено се измерва в децибели (db).

A party that has signed a an electronic document or agreement.

Лице, което е подписало електронен документ или договор.

The ability of a firm to profitably raise the market price of a good or service over marginal cost. In perfectly competitive markets, market participants have no market power.

Компания с най-голям пазарен дял на съответния пазар.

An undertaking which, independently or jointly with other undertakings, enjoys a position equivalent to dominance, i.e. a position of economic strength Affording it the power to behave to an appreciable extent independently of competitors, users and end-users.

Предприятие, което самостоятелно или съвместно с други се ползва от позиция, равностойна на господстваща, т.е. позиция На икономическа сила, позволяваща му да следва поведение до съществена степен независимо от конкуренти, потребители и крайни потребители.

Thinking  Silo Vision Silo Mentality in the workplace occurs when people specifically conclude that it is not their responsibility to coordinate their activities with peers or other groups. With this mindset, people have little interest in understanding their part in the success of the organisation as a whole.

Силозен манталитет на работното място има, когато хората конкретно стигат до заключението, че не е тяхна отговорност да координират своите дейности с колегите.При този начин на мислене хората имат малък интерес да разберат своята роля в успеха на организацията като цяло

isolate (one system, process, department, etc.) from others.

"most companies have expensive IT systems they have developed over the years, but they are siloed"

изолиране (на система, процес, отдел и т.н.) от другите.

"повечето компании имат скъпи ИТ системи, които са разработени през годините, но те стоят на склад"

A special smart card with a microchip which stores the subscriber's phone number, encoded mobile network data, the PIN code and other subscriber's data, such as contents of the phonebook and mobile messages

Специална смарт карта с микрочип, върху който се съхраняват телефонния номер на абоната, кодирани данни за мобилната мрежа, PIN кода и други потребителски данни, като съдържание на телефонния указател и мобилни съобщения.

E-mail protocol used by servers to send ASCII text messages. When augmented by the MIME protocol, SMTP can carry e-mail with pictures and documents. SMTP is sometimes used by e­mail clients to retrieve messages from an e-mail server.

E-mail протокол, използван от сървърите за изпращане на ASCII текстови съобщения. Когато е придружен от MIME пртокола, SMTP може да пренася e-mail с картинки и документи. SMTP понякога се използва от e-mail клиенти да извиква съобщения от сървъра на електронната поща.

Simple resale: In contrast to bitstream access, simple resale occurs when a new entrant receives and sells on to end users a product (with no possibility of value added features to the DSL part of the service) that is commercially similar to the DSL product provided by the incumbent to its own retail customers, irrespective of the ISP service that may be packaged with it.

Обикновена препродажба: За разлика от битстрийм достъпа, простата препродажба се случва, когато един нов участник получава и продава на крайните потребители продукт (без възможност за добавена стойност за DSL частта на услугата), подобен на DSL продукт, предоставен от традиционния оператор на собствените си клиенти на дребно, независимо от ISP услуга, която може да се предложи в пакет с него.

Capability for data transmission in only one direction between a sending station and a receiving station.

Способност за пренос на данни само в една посока между изпращащата и получаващата станция.

Simulcast means inter alia the broadcasting of analogue and digital signals simultaneously.

Simulcast означава, между другото, излъчването на аналогови и цифрови сигнали едновременно.

The idea behind the single market is simplicity itself: treat the EU as one territory where people, money, goods and services interact freely to stimulate competition and trade, and improved efficiency. The increased choice of goods and services will raise quality and cut prices. It is the basic recipe for prosperity

Идеята на единния пазар е проста: ЕС като една територия, където хора, пари, стоки и услуги, си взаимодействат свободно, за да се стимулира конкуренцията и търговията, както се подобрява ефективността. По-богатият избор на стоки и услуги ще повиши качеството и намали цените. Това е основната рецепта за просперитет.

The idea behind the single market is simplicity itself: treat the EU as one territory where people, money, goods and services interact freely to stimulate competition and trade, and improved efficiency. The increased choice of goods and services will raise quality and cut prices. It is the basic recipe for prosperity

Идеята на единния пазар е проста: ЕС като една територия, където хора, пари, стоки и услуги, си взаимодействат свободно, за да се стимулира конкуренцията и търговията, както се подобрява ефективността. По- богатият избор на стоки и услуги ще повиши качеството и намали цените. Това е основната рецепта за просперитет.

A single-frequency network or SFN is a broadcast network where several transmitters simultaneously send the same signal over the same frequency channel.

Радиомрежа, в която няколко предаватели едновременно изпращат един и същ сигнал по един и същ радиочестотен канал.

Another term for an access point.

Друг термин за точка за достъп

Physical inspection of the site that will help determine a basic network topology.

Физически оглед на обекта, който спомага, за определянето на основната мрежова топология.

Lack of enough qualified people in a specific area.

Липса на достатъчно квалифицирани хора в определена област.

Parallel interface standard that supports multiple devices on the same cable and achieves faster data transmission rates than standard buses.

Паралелен интерфейс стандарт, който поддържа множество устройства, обслужвани от един и същи кабел и постига по-добра скорост за пренос на данни отколкото стандартните технологии.

Credit card sized device that includes a processor and memory, used to store information and authenticate network users. Smart cards provide two-factor identification because the user must have both the card and a password to access the network.

Устройство с размер на кредитна карта, съдържащо процесор и памет, което се използва за съхраняване на информация и идентифициране на потребителите на мрежата. Смарт картите предоставят двуфакторна идентификация, тъй като потребителят трябва да притежава както картата, така и парола за достъп до мрежата.

A city becomes smart in virtue of strategically leveraging ICT infrastructures and applications - itself or by creating the right conditions for others to do so - towards better delivery of benefits - directly and indirectly - to its citizens. Mentioned benefits include making a city more sustainable and greener through less energy consumption and more of it from renewable sources, improving the efficiency of transport and public services in general, rendering a city's administration more responsive and engaging with the citizenry, better and more affordable healthcare as well as general age-friendliness and issues of urban inclusion. A developed urban area that creates sustainable economic development and high quality of life by excelling in multiple key areas; economy, mobility, environment, people, living, and government. Excelling in these key areas can be done so through strong human capital, social capital, and/or ICT infrastructure.

Градът става умен по силата на стратегическо използване на инфраструктурите и приложенията на ИКТ - самият той или чрез създаване на подходящи условия за други да го направят - към по-добро предоставяне на ползи - пряко и косвено - на своите граждани. Изброените предимства включват да се направи градът по-устойчив и по- екологичен чрез по-малко консумация на енергия и повече от него от възобновяеми източници, подобряване на ефективността на транспорта и обществените услуги като цяло, което прави градската администрация по-отзивчива и отговорна към гражданите, както и общото благосъстояние към възрастта и въпросите за градското приобщаване. Развита градска зона, която създава устойчиво икономическо развитие и високо качество на живот, като се отличава в много ключови области; икономиката, мобилността, околната среда, хората, живеещите и правителството. Постиженията в тези ключови области може да се осъществят чрез силен човешки капитал, социален капитал и / или ИКТ инфраструктура.

software which executes the transfer of an asset upon fulfilment of pre-determined conditions (“if …then”). Smart contracts can transpose the terms of a written contract or they can exist stand-alone without a written contract. DSA

софтуер, който изпълнява прехвърляне на актив, когато бъдат изпълнени предварително определени условия („ако... тогава“). Умните договори могат да транспонират условията на писмен договор или да съществуват самостоятелно без писмен договор.

Интелигентните електроенергийни мрежи могат да бъдат описани като модернизирана мрежа за пренасяне на електроенергия, към която са добавени двупосочна цифрова комуникация между доставчик и потребител и интелигентни отчитащи и следящи системи. Интелигентното измерване обикновено е неделима част от интелигентни мрежи. За да дава съвети относно политическите и регулаторните насоки за внедряване на интелигентни електроенергийни мрежи в Европа, Комисията създаде работна група за интелигентните енергийни мрежи, която представи доклад относно очакваните услуги, функции и ползи.

Ползите от интелигентните електроенергийни мрежи са широко признати. Интелигентните електроенергийни мрежи могат да осигуряват директно взаимодействие и комуникация между потребителите, домакинствата или фирмите, други потребители и доставчиците на енергия. Те дават безпрецедентни възможности на потребителите да контролират и да управляват пряко своите индивидуални модели на потребление, което на свой ред осигурява силен стимул за ефективно потребление на енергия, ако е комбинирано с различни тарифи за електроенергията през денонощието.

Интелигентните електроенергийни мрежи могат да бъдат описани като модернизирана мрежа за пренасяне на електроенергия, към която са добавени двупосочна цифрова комуникация между доставчик и потребител и интелигентни отчитащи и следящи системи. Интелигентното измерване обикновено е неделима част от интелигентни мрежи. За да дава съвети относно политическите и регулаторните насоки за внедряване на интелигентни електроенергийни мрежи в Европа, Комисията създаде работна група за интелигентните енергийни мрежи, която представи доклад относно очакваните услуги, функции и ползи.

Ползите от интелигентните електроенергийни мрежи са широко признати. Интелигентните електроенергийни мрежи могат да осигуряват директно взаимодействие и комуникация между потребителите, домакинствата или фирмите, други потребители и доставчиците на енергия. Те дават безпрецедентни възможности на потребителите да контролират и да управляват пряко своите индивидуални модели на потребление, което на свой ред осигурява силен стимул за ефективно потребление на енергия, ако е комбинирано с различни тарифи за електроенергията през денонощието.

Cell phones with the computing capabilities of a PDA.

PDA (personal digital assistant) is a term for any small mobile hand-held device that provides computing and information storage and retrieval capabilities for personal or business use, often for keeping schedule calendars and address book information handy. The term handheld is a synonym. Many people use the name of one of the popular PDA products as a generic term

Клетъчни телефони с изчислителни способности, характерни за PDA. PDA (персонален цифров асистент) е термин за всяко малко мобилно ръчно устройство, което предоставя възможности за съхранение и обработка на информация и за извличане на информация за лична или служебна употреба, често за поддържане на графични календари и информация за адресния указател. Терминът handheld е синоним. Много хора използват името на един от популярните PDA продукти като общ термин

Investments that can not be taken back upon leaving the business.

Инвестиции, които не могат да се възвърнат при напускане на бизнеса.

Specialized advisory bodies advising the ICANN Board of Directors on Domain Name Issues

Специализирани консултативни органи, които съветват Съвета на директорите на ICANN по въпроси, свързани с имена на домейни

Associated with social and cultural factors that result in wealth, successful communities and good governance. Trust is particularly seen as an important precondition for wealth creation together with impersonal market forces

Свързва се със социални и културни фактори, които водят до богатство, успешни общности и добро управление. Доверието е специално смятано за важно предварително условие за създаването на богатство заедно с неперсонализираните пазарни сили.

The capacity of society to cope with disparities and polarization and to ensure welfare to all its members.

Способността на обществото да се справя с неравенството и поляризацията и да осигури благоденствие на всички свои членове.

Social engineering (information disorder) refers to all techniques aimed at talking a target into revealing specific information or performing a specific action for illegitimate reasons.

Социалното инженерство (информационен безпорядък) се отнася до всички техники, насочени към говорене за цел, за разкриване на конкретна информация или извършване на конкретно действие поради незаконни причини.

Games played on social networks

Игри, които се играят в социалните мрежи.

A group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of user-generated content. It employs mobile and web-based technologies to create highly interactive platforms via which individuals and communities share, co-create, discuss, and modify user-generated content.

In the context of the ICT usage survey, the central point of the social media is to establish and maintain social relationships within and around the enterprise. From that aspect we refer to the use of social media (as applications based on internet technology or communication platforms) and the use of Web 2.0 technologies and tools for connecting, conversing andcreating content online, with customers, suppliers, or other partners, or within

the enterprise. It is not simply the use of Web 2.0 platform (although it is the enabling technology) but the use of social media implies the development of new forms of collaboration and information management within the enterprises as well as helping employees, customers and suppliers to collaborate, to innovate, to share, and to organize knowledge and experiences.

The following are the main social media communication platforms and tools for enterprises:

Social networks or websites are applications based on internet technologies that enable users to connect by creating personal information profiles, share interest and/or activities, share ideas, invite others to have access to their profile and create communities of people with common interests.

Blogs: A blog is a website or a part of a website, that is updated frequently, either owned by individuals, interest groups of individuals or corporate (in the current context it is the blog of the enterprise and not other blogs to which employees contribute). An update (called an entry or a post) is usually quite short and readers can respond, share, comment or link to the entry online.

Blogs can be used either within an enterprise (corporate blog) or for communicating with customers, business partners or other organisations.

Content communities offer the possibility of sharing media content between users. Photo and video services / Podcasting: A podcast (or non-streamed webcast) is a series of digital media files (either audio or video in various file format e.g. .aiff, .wav, .midi etc for the former and .mov, .avi etc for the latter) that are released episodically. The mode of delivery differentiates podcasting from other means of accessing media files over the internet, such as direct download, or streamed webcasting. Presentation sharing websites offer the possibility to share presentations, documents and professional videos over the internet (share publicly or privately among colleagues, clients, intranets, networks etc). These websites offer the possibility to upload, update and access presentations and/or documents. Very often, presentation sharing websites are linked to blogs and other social networking services or websites.

Microblogging refers to the posting of very short updates about oneself. It is in contrast to long-form blogging, where there are usually at least a few hundred words. Microblog posts usually involve a few hundred characters or less. For example, in the context of microblogging services Tweets (Twitter) are text-based posts of up to 140 characters displayed on the user's profile page.

Wiki: A wiki is a website that allows the creation and editing of any number of interlinked web pages via a web browser using a simplified markup language or a WYSIWYG text editor. Wikis are typically powered by wiki software and are often used collaboratively by multiple users. Examples include community websites, corporate intranets, and knowledge management systems.

Група от интернет базирани приложения, които се основават на идеологическите и технологични основи на Web 2.0 и позволяват създаването и обмена на генерирано от потребителите съдържание. Тя използва мобилни и уеб базирани технологии за създаване на силно интерактивни платформи, чрез които хората и общностите споделят, съвместяват, обсъждат и променят съдържанието, генерирано от потребителите.

В контекста на проучването за използването на ИКТ централната точка на социалните медии е да се установят и поддържат социални взаимоотношения в и около предприятието. От този аспект ние се позоваваме на използването на социални медии (като приложения, базирани на интернет технология или комуникационни платформи) и използването на Web 2.0 технологии и инструменти за свързване, разговор и създаване на съдържание онлайн, с клиенти, доставчици или други партньори или в рамките на

предприятието. Това не е просто използването на платформата Web 2.0 (въпреки че това е благоприятната технология), но използването на социални медии предполага развитието на нови форми на сътрудничество и управление на информацията в рамките на предприятия, както и да помага на служителите, клиентите и доставчиците да си сътрудничат, да правят иновации, да споделят и да организират знания и опит.

Следват основните платформи за комуникация в социалните медии и инструменти за предприятия:

Социалните мрежи или уебсайтове са приложения, базирани на интернет технологии, които позволяват на потребителите да се свързват чрез създаване на лични информационни профили, споделяне на интерес и / или дейности, споделяне на идеи, покана на други да имат достъп до техния профил и създаване на общности от хора с общи интереси.

Блогове: Блогът е уебсайт или част от уебсайт, който се актуализира често, или собственост на физически лица, групи от интереси на физически лица или корпоративни (в настоящия контекст това е блогът на предприятието, а не други блогове, към които

служителите допринасят). Актуализацията (наречена запис или публикация) обикновено е доста кратка и читателите могат да отговорят, споделят, коментират или правят връзка към записа онлайн.

Блоговете могат да се използват или в рамките на предприятие (корпоративен блог), или за комуникация с клиенти, бизнес партньори или други организации.

Общността на съдържанието предлага възможност за споделяне на медийно съдържание между потребители. Фото и видео услуги / Подкастинг: Подкастът (или непоточното уеб предаване) е поредица от цифрови медийни файлове (или аудио или видео в различен файлов формат, например .aiff, .wav, .midi и т.н. за първите и .mov,. avi и т.н. за последните), които се издават епизодично. Начинът на доставка се различава подкастинг от други начини за достъп до медийни файлове през интернет, като директно изтегляне или стрийминг уеб предаване. Уебсайтовете за споделяне на презентации предлагат възможност за споделяне на презентации, документи и професионални видеоклипове през интернет (споделяне публично или частно между колеги, клиенти, интранети, мрежи и т.н.). Тези уебсайтове предлагат възможност за качване, актуализиране и достъп до презентации и / или документи. Много често уебсайтовете за споделяне на презентации са свързани с блогове и други услуги или уебсайтове за социални мрежи.

Микроблогирането се отнася до публикуването на много кратки актуализации за себе си. За разлика от блоговете с дълга форма, където обикновено има поне няколкостотин думи. Постовете в микроблог обикновено включват няколкостотин знака или по-малко. Например, в контекста на услугите за микроблогове Tweets (Twitter) са текстови публикации с дължина до 140 знака, показвани на страницата на потребителския профил.

Wiki: Уики е уебсайт, който позволява създаването и редактирането на произволен брой взаимосвързани уеб страници чрез уеб браузър, използвайки опростен език за маркиране или текстов редактор WYSIWYG. Уикитата обикновено се захранват от wiki софтуер и често се използват съвместно от множество потребители. Примерите включват уебсайтове на общността, корпоративни интранети и системи за управление на знанието.

Social media have enabled the emergence of an entirely new profession and genre of celebrity - social media influencers.  The rise of ad blockers and the decrease of ad click through rate have contributed to the rise of social media influencers. Social media influencers can be seen as a lighthouse for many citizens/customers/voters in an area of abundance of information sources. Gladwell provided three elementary types of influencers –connectors (the people in a community who knowlarge numbers of people and who are in the habit of making introductions), maves ("people we rely upon to connect us with new information") and salesmen ("persuaders", charismatic people with powerful negotiation skills). These social media influencers categories may overlap with social bots categories.

Социалните медии позволиха появата на изцяло нова професия и жанр на знаменитост - инфлуенсъри в социалните медии. Нарастването на рекламните блокери и намаляването на честотата на кликване върху рекламата допринесоха за възхода на влиятелните социални медии. Влиятелите на социалните медии могат да се разглеждат като фар за много граждани / клиенти / избиратели в район с изобилие от информационни източници. Гладуел предостави три елементарни типа влиятелни лица - конектори (хората в общността, които познават голям брой хора и които имат навика да правят представяне), maves („хора, на които разчитаме да ни свържат с нова информация“) и търговци („ убедители ", харизматични хора с мощни умения за преговори). Тези категории влиятелни социални медии могат да се припокриват с категориите социални ботове.

A particular form of collective behaviour in which the motive to act springs from the aspirations of members acting within a loose organizational framework. A social movement counts on commitment and political activism rather than on formal membership.

Специална форма на колективно поведение, в която мотивът за действие произтича от стремежите на членовете, свързани в свободна организационна рамка. Социалното движение разчита на ангажираността и политическата активност, отколкото на формалното членство.

A dedicated website or other application which enables users to communicate with each other by posting information, comments, messages, images, etc.

Специален уебсайт или друго приложение, които позволяват на потребителите да комуникират един с друг като публикуват информация, коментари, съобщения, изображения и др.

Social networking is the practice of expanding the number of one's business and/or social contacts by making connections through individuals. While social networking has gone.

On almost as long as societies themselves have existed, the unparalleled potential of the Internet to promote such connections is only now being fully recognized and exploited, through Web­based groups established for that purpose, the use of dedicated websites and applications to interact with other users, or to find people with similar interests to one's own.

Общуването в социалните мрежи е практиката на разширяване на броя на бизнес и / или социалните контакти чрез осъществяване на връзки чрез отделни личности. Докато социалното общуване е толкова отдавна , колкото и самите общества съществуват, потенциалът на интернет за насърчаване на такива връзки едва сега е напълно признат и използван чрез уеб-базирани групи, създадени за тази цел, чрез използване на специални уебсайтове и приложения да взаимодействат с други потребители или да намират хора със сходни интереси.

Sock puppet is an online account that uses a false identity designed specifically to deceive. Sock puppets are used on social platforms to inflate another account's follower numbers and to spread or amplify false information to a mass audience.

The term is considered by some to be synonymous with the term “bot”.

Онлайн профил/акаунт, който използва фалшива идентичност, специално разработена за измама.

Използват се на социални платформи, за да се увеличи броя на последователите на определен профил и да се разпространява или разширява фалшивата информация до масовата аудитория.

"Терминът се счита от някои за синоним на термина" бот

An electronic version of a file, usually in computer memory and/or on disk; as opposed to hard copy, the paper printout.

Електронна версия на файл, обикновено в компютърната памет и/или върху диск; за разлика от твърдото копие,което представлява принтирано на хартия копие.

Measures, such as recommendations, guidelines, declarations and opinions, which are not binding on those to whom they are addressed. However, soft law can produce some legal effects.

Мерки като препоръки, насоки, декларации и мнения, които не са правнообвързващи за тези, за които се отнасят. Въпреки всичко незадължителното законодателство може да има някакви правни последици.

SaaS is a software delivery method that provides access to software and its functions remotely as a Web-based service. Software as a Service allows organizations to access business functionality at a cost typically less than paying for licensed applications since SaaS pricing is based on a monthly fee.

Метод за доставка на софтуер, който осигурява достъп до софтуер и неговите функции дистанционно като уеб-базирана услуга. Софтуер като услуга позволява на организациите да получат достъп до бизнес функционалността на цена обикновено по- малко, отколкото да плащат за лицензирани приложения, тъй като SaaS ценообразуването се основава на месечна такса.

Application on a computer that inspects and filters data packets.

Компютърно приложение, което проучва и филтрира пакетите от данни.

A collection of statements or declarations written in a human readable computer programming language. The means most often used by programmers to specify the actions to be performed by a computer.

Съвкупност от твърдения или обяснения на разбираем за човека/читаем компютърен програмен език. Инструментът най-често се използва от програмисти, за да се уточнят действията, които ще бъдат изпълнявани от компютъра.

Spam is unsolicited, impersonal online communication, generally used to promote, advertise or scam the audience.

Today, it is mostly distributed via email, and algorithms detect, filter and block spam from users' inboxes.

Similar technologies to those implemented in the fight against spam could potentially be used in the context of information disorder, once accepted criteria and indicators have been agreed.

Спамът е непоискана, нелична онлайн комуникация, обикновено използвана за популяризиране, рекламиране или измама на аудиторията.

Днес той се разпространява предимно по електронна поща, а алгоритмите откриват, филтрират и блокират спама от входящите кутии на потребителите.

Подобни технологии като тези, прилагани в борбата срещу спама, биха могли да бъдат използвани в контекста на информационния безпорядък, след като са приети приемливи критерии и индикатори.

Speech recognition is the ability of a machine or program to identify words and phrases in spoken language and convert them to a machine-readable format.

Разпознаването на реч е способността на машина или програма да идентифицира думи и фрази на говорим език и да ги конвертира в машинно четим формат.

transformation of the global network into many local networks with artificial borders created through national legislation by the state regulation of the Internet. This is an expression of the geopolitical nature of the opposition of the states in the information sphere.

The term "Balkanization of the Internet" arises from the political term "Balkanization", which is used to mean the disintegration of parts.

Балканизация на Интернет или кибербалканизация – превръщане на глобалната мрежа в множество местни мрежи  с изкуствени граници създадени чрез национално законодателство от държавното регулиране на интернет .  Това е израз на геополитическия характер на противопоставянето  на държавите в информационната  сфера. Терминът  «балканизация на Интернет»  възниква от политическия термин «балканизация», който се използва в смисъл на разпадане на части

known also as "adware." It refers to a category of software that, when installed on the computer, may send pop-up ads, redirect your browser to certain web sites, or monitor the web sites that you visit.      

Шпионски софтуер известен и като рекламен софтуер. Отнася се за категория софтуер, който, когато е инсталиран на компютъра, може да изпраща изскачащи реклами, да пренасочва браузъра ви към определени уеб сайтове или да наблюдава уебсайтовете, които посещавате.

Stakeholders are groups or individuals who can affect or be affected by the achievements of a business.

Typical stakeholders that define most businesses are customers, employees, suppliers, communities, and shareholders or other financiers. For some purposes, some companies also consider a broader group that includes governments, media, competitors, non­governmental organisations (NGOs) and others. Business is about managing key stakeholder relationships.

Терминът заинтересована страна се използва в правото и управлението. Описва личност, организация или роля, която има засегнати интереси, както в дело, така и в начинание. В зависимост от конкретната ситуация заинтересованите страни могат да включват: работодатели, клиенти, акционери, инвеститори, доставчици, профсъюзи, правителствени регулаторни агенции, индустриални и търговски обединения, професионални асоциации, неправителствени организации, бъдещи служители, бъдещи клиенти, местни общности, национални общности, обществеността като цяло конкуренти.

Something that is conspicuous or prominent.

Нещо, което е очевидно или изпъква.

A document that has been created by means of consensus and it has been approved by a recognized authority which defines for a common or repetitive application rules, guidelines or features for activities or their results to achieve an optimal order in a certain number of consequences.

Документ, създаден чрез консенсус и одобрен от признат орган, който определя общо и повтарящо се прилагане на правила, насоки или характеристики за дейности или техните резултати за постигане на оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства.

temporary organization designed to search for a repeatable and scalable business model

DSA

временна организация, създадена за търсене на повторяем и подлежащ на разрастване бизнес модел

State Agency for National Security is a specialized body for counterintelligence and security and its chief responsibility is to detect, prevent and neutralize the threats to the Bulgarian national security. The Agency is constantly improving its capabilities as an integral part of the Bulgarian Intelligence Community, the National Security System and the security system of the democratic community of the EU and the NATO member states.

Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) е специализиран орган за контраразузнаване и сигурност, чиято основна мисия е разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на заплахите за националната  сигурност. Агенцията непрекъснато развива възможностите си като интегрална част от българската разузнавателна общност, системата за национална сигурност на България и системата за сигурност на демократичната общност от държави-членки на ЕС и НАТО.

A subsidy granted by a government to a person or organization to support an institution or activity serving the public.

Субсидия от правителството^предоставена на лице или организация за подкрепа на институция или в служба на обществото.

State Commission on Information Security (SCIS) is the government authority, which conducts the classified information protection policy of the Republic of Bulgaria. The basic aspects of the SCIS activities are related to the organization, coordination and control over the classified information protection. It exercises general control over the protection of classified information as is stored, processed or transmitted by automated information systems or networks.

Държавна комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) е държавен орган, който осъществява политиката на Република България за защита на класифицираната информация.Основните направления, в които комисията работи са организацията, координацията и контролът върху класифицираната информация.Тя упражнява общ контрол върху защитата на класифицираната информация, която е натрупана, обработена или разпространена чрез автоматизирани информационни системи или мрежи.

(Bulgarian: Държавен вестник, Darzhaven vestnik) is the gazette of record of Bulgaria. It has been published since 1879.

Държавен вестник е вестникът на официалните документи на България. Той се публикува от 1879 г.

The capacity of a device to hold and retain data.

Капацитетът на дадено устройство съхранява и запазва данни.

Storage cloud refers to the collection of multiple distributed and connected resources responsible for storing and managing data online in the cloud.    

Събирането на множество разпределени и свързани ресурси,отговарящи    за съхранение и управление на данни онлайн в облака.

A financial term that describes an asset that has become obsolete or non-performing, but must be recorded on the balance sheet as a loss of profit. The term has particular relevance to pricing long-term economic and environmental sustainability.

Финансов термин, описващ актив, който вече не е актуален или не функционира ефективно, но трябва да бъде отчетен в баланса като загуба на печалба. Терминът има особено значение за ценообразуването на дългосрочната икономическа и екологична устойчивост.

A plan or scheme, especially one used to outwit an opponent or achieve an end. Sometimes a stratagem is a gem of an idea, really clever and worth trying.

План или схема, по-специално такава, която се използва, за да надхитри опонента или да постигне определена цел. Стратагемата понякога е идея-бижу, която е наистина интелигентна и си струва да се приложи.

for example .bg

например (.бг)

Sub Loop Unbundling (SLU) provides you with access to a partial local loop. It connects the network termination point at your customer's premises to a concentration point or a specified intermediate access point in the local network.

When providing unbound access, the use of the following services should be ensured:

backhaul in case of unbundled access;

co-location in case of unbundled access;

remote co-location;

access to a sub loop from the subscriber line.

При предоставяне на необвързан достъп следва да се осигури ползването на следните услуги:

пренос (backhaul) при необвързан достъп;

съвместно разполагане при необвързан достъп;

дистанционно съвместно разполагане;

достъп до междинна точка от абонатната линия (sub loop).

Someone who submits something (as an application for a job or a manuscript for publication etc.) for the judgment of others.

Някой, който предоставя нещо (като например формуляр за кандидатстване за работа или ръкопис за публикация и т.н.) з s да получи преценка от други хора.

Any natural or legal person, who or which is party to a contract with an undertaking providing public electronic communications services.

Всяко физическо или юридическо лице, което е страна по договор с предприятие, предоставящообществени електронни съобщителни услуги.

A subscriber identity module (SIM) is a smart card inside of a GSM cellular phone that encrypts voice and data transmissions and stores data about the specific user so that the user can be identified and authenticated to the network supplying the phone service. The SIM also stores data such as personal phone settings specific to the user and phone numbers.

Модул за идентификация на абоната (SIM) е смарт карта вътре в GSM мобилен телефон, който шифрова глас и предаване на данни и съхранява данни за конкретен потребител, така че потребителят може да се идентифицира в мрежата на телефонната услуга. SIM картата съхранява данни като лични настройки на телефона, специфични за номерата на потребителите.

Directory Number.

A number that identifies a terminating point of a certain electronic communications network.

A number from the national numbering scheme that is provided to a customer for a telecommunication (telephone) service. The subscriber number is the number that the user dial to reach the customer (possibly with prefix and / or suffix).

Абонатен номер (по телефонен указател) Номер, идентифициращ крайна точка на дадена електронна съобщителна мрежа. Номер от националната номерационна схема, който е предоставен на клиент за далекосъобщителна (телефонна) услуга. Абонатният номер е номера, който се набира от потребителите за достигане до клиента (възможно с префикс и/или суфикс).

Presentation of content in a concise form.

Представяне на съдържание в сбита форма.

Costs related to development, maintenance, exploitation of an electronic communications network and provision of services through it, which can not be refunded when leaving the market.

Разходи, свързани с изграждане, поддържане и експлоатиране на електронна съобщителна мрежа и предоставянето на услуги посредством нея, които не могат да бъдат възстановени при напускане на пазара.

The act of carefully watching someone or something especially in order to prevent or detect a crime.

It is the monitor  ing of the behavior, activities, or other changing information, usually of people for the purpose of influencing, managing, directing, or protecting them. This can include observation from a distance by means of electronic equipment (such as CCTV cameras), or interception of electronically transmitted information (such as Internet traffic or phone calls); and it can include simple, relatively no- or low-technology methods such as human intelligence agents and postal interception. The word surveillance comes from a French phrase for "watching over" ("sur" means "from above" and "veiller" means "to watch").

Surveillance is very useful to governments and law enforcement to maintain social control, recognize and monitor threats, and prevent/investigate criminal activity.

Актът на внимателно наблюдаване на някого или нещо, особено с цел да се предотврати или открие престъпление.

Това е наблюдението на поведението, дейностите или друга информация, обикновено от хора с цел да се повлияе, управлява, насочва, или да ги защитава. Това може да включва наблюдение от разстояние с помощта на електронно оборудване (като например камери за видеонаблюдение), или прихващане по електронен път на изпращана информация (като интернет трафик или телефонни разговори), и може да включва прости технологии, като разузнавателни средства, агенти и поща.

Наблюдението е много полезно за правителства и правоприлагането, за да поддържа социалния контрол, разпознава и следи заплахи и за предотвратяване/ разследване на престъпна дейност.

The Sustainable Development Goals (SDGs),

otherwise known as the Global Goals, are a universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity.

Sustainable Development Goals /SDG Decade of Action: “Digital technologies are moving all 17 SDGs from vision to action. Together, let’s use these technologies to protect our planet and improve people’s lives the world over. In this decade of action, let’s transform the digital revolution into a development revolution,” ITU Secretary-General, Houlin Zhao, said in a video message.

Целите за устойчиво развитие, известни още като глобалните цели, са универсални призиви за действие за прекратяване на бедността, защита на планетата и гарантиране, че всички хора се радват на мир и просперитет.

Десетилетие на действие за постигане на Целите за устойчиво развитие SDG: „Цифровите  технологии придвижват всички 17 SDG от визия към действие. Заедно нека използваме тези технологии, за да защитим нашата планета и да подобрим живота на хората по целия свят. В това десетилетие на действие, нека да превърнем/трансформираме  цифровата революция  в революция за  развитието “, каза генералният секретар на МСД Хулин Джао във видео съобщение.

A method used to evaluate the strengths, weaknesses, opportunities, and threats involved in a project or in a business venture.

Метод, който се използва за оценяване на силните страни, слабостите, възможностите и заплахите, залегнали в даден проект или бизнес начинание.

Encryption that requires both sides of an encrypted conversation to use an encryption key to be able to encode and decode the data. The sender and receiver must use the same key at the same time.

Шифроване, което изисква и двете страни на шифрован разговор да използват ключ за шифроване, за да могат да шифроват и дешифроват данните. Подателят и реципиента трябва да използват един и същи ключ по едно и също време.

Provides the same speed for uploads and downloads.

Цифрова телефонна линия, която предоставя еднаква скорост при качване/пренос към мрежата и изтегляне/пренос към потребителя.

A standard technology for synchronous data transmission on optical media. It is the international equivalent of Synchronous Optical Network.

Стандартна технология за синхронно предаване на данни в оптична среда . Това е международен еквивалент на синхронната оптична мрежа.

A physical layer network technology designed to carry large volumes of traffic over relatively long distances on fiber optic cabling. SONET was originally designed by the American National Standards Institute (ANSI) for the USA public telephone network in the mid-1980s.     

Физически слой на мрежова технология, предназначен за пренос на големи обеми трафик на сравнително дълги разстояния по оптични кабели. SONET е била първоначално проектирана от Американския национален институт по стандартизация (ANSI) за обществена телефонна мрежа в САЩ в средата на 1980- те.

The interaction of multiple elements in a system to produce an effect different from or greater than the sum of their individual effects. Given a common goal, new arrangements of part function become possible that greatly increase the efficiency of the system in reaching that goal. Synergy involves the working together of the parts of any complex system.

Synergy is the unification and mutual support of various actions for the realization of a function, the effect of which is called the "multiplier effect". The effect is achieved by the accumulation of different capabilities, forces or activities that overlap and complement each other - known as the 2 + 2 = 5 rule.

Взаимодействието на множество елементи в системата, за да се получи ефект, различен или по-голям от сумата от техните индивидуални ефекти. Като се има предвид една обща цел, стават възможни нови договорености за частична функция, които значително увеличават ефективността на системата за постигане на тази цел. Синергията включва съвместната работа на частите на всяка сложна система.

Синергията е обединяване и взаимно подпомагане на различни действия за осъществяването на функция, ефектът от която се нарича "мултиплициран ефект". Ефектът се постига посредством натрупването на различни способности, сили или дейности, които се припокриват и взаимно се допълват - известно като правилото 2+2=5.

A brief or condensed statement giving a general view of some subject.

Кратко или сбито изказване, което дава обща представа за даден обект.

OS service that runs in the background and allows the user to restore it to a predefined point in time.

Услуга на операционната система, която функционира в съответната среда и позволява на потребителя да я възстановява в предварително зададен момент.