Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване    речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали повече от  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf

A wide area network (WAN) is a telecommunications network that extends over a large geographical area for the primary purpose of computer networking. Wide area networks are often established with leased telecommunication circuits.

Широкообхватната мрежа (WAN) е телекомуникационна мрежа, която се простира върху голяма географска област за основната цел на компютърните мрежи. Широкообхватните мрежи често са изградени с наети телекомуникационни линии.

Web (e-commerce) sales are sales made via an online store (web shop), via web forms on a website or extranet, or apps regardless of how the web is accessed (computer, laptop, mobile phone etc.)

Source: OECD, DSTI/ICCP/IIS(2009)5/FINAL

Продажбите в мрежата (електронна търговия) са продажби, направени чрез онлайн магазин (уеб магазин), чрез уеб формуляри на уебсайт или екстранет или приложения, независимо от начина на достъп до мрежата (компютър, лаптоп, мобилен телефон и т.н.)

Източник: OECD, DSTI / ICCP / IIS (2009) 5 / FINAL

A webform on a web page allows a user to enter data that is sent to a server for processing. Webforms resemble paper forms because internet users fill out the forms using checkboxes, radio buttons, or text fields. For example, webforms can be used to enter shipping or credit card data to order a product or can be used to retrieve data.

Уебформата на уеб страница позволява на потребителя да въвежда данни, които се изпращат на сървър за обработка. Уебформите приличат на хартиени формуляри, защото потребителите на интернет попълват формулярите, използващи квадратчета за отметка, радио бутони или текстови полета. Например уебформите могат да се използват за въвеждане на данни за доставка или кредитни карти за поръчка на продукт или могат да се използват за извличане на данни.

A website or simply site, is a set of related web pages served from a single web domain. A website is hosted on at least one web server, accessible via a network such as the Internet or a private local area network through an Internet address known as a Uniform resource locator. All publicly accessible websites collectively constitute the World Wide Web.

Интернет документ, съвкупност от една или повече Интернет страници ; всеки сайт има уникално име - домейн. По типа на съдържание и форма сайтовете могат да бъдат информационни портали, лични сайтове, корпоративни и бизнес сайтове, интернет магазини и др. В наименованието уеб сайт често попадат и различни уеб приложения.

Website Location on the World Wide Web identified by a Web address. Collection of Web files on a particular subject that includes a beginning file called a home page. Information is encoded with specific languages (Hypertext mark-up language (HTML), XML, Java) readable with a Web browser, like Netscape's Navigator or Microsoft's internet Explorer.

Местоположение на уебсайта в глобалната мрежа, идентифицирано чрез уеб адрес. Колекция от уеб файлове по конкретна тема, която включва начален файл, наречен начална страница. Информацията се кодира с конкретни езици (език за маркиране на хипертекст (HTML), XML, Java), четим с уеб браузър, като Navigator на Netscape или Internet Explorer на Microsoft.

The rate that a company is expected to pay on average to all its security holders to finance its assets.The WACC is the minimum return that a company must earn on an existing asset base to satisfy its creditors, owners, and other providers of capital, or they will invest elsewhere.

Процентът, който дадена фирма се очаква да плаща средно на всички свои притежатели на ценни книжа, за да финансира своите активи. WACC е минималната възвръщаемост, която фирмата трябва да спечели за съществуващ актив, за да задоволи своите кредитори, собственици и други доставчици на капитал, в противен случай те ще инвестират някъде другаде.

Процентът, който дадена фирма се очаква да плаща средно на всички свои притежатели на ценни книжа, за да финансира своите активи. WACC е минималната възвръщаемост, която фирмата трябва да спечели за съществуващ актив, за да задоволи своите кредитори, собственици и други доставчици на капитал, в противен случай те ще инвестират някъде другаде.

Лица, които проявяват загриженост и вдигат тревога, за да спрат извършването на нередности и нарушения, поставящи в рискова ситуация хора; действията им дават възможност да се засили отчетността и да се изостри борбата срещу корупцията и лошото управление, както в обществения, така и в частния сектор.

A whistleblower is a person, who could be an employee of a company, or a government agency, disclosing information to the public or some higher authority about any wrongdoing, which could be in the form of fraud, corruption, etc.

Разобличител  е лице, което може да бъде служител на компания или държавна агенция, разкривайки информация на обществеността или на някакъв по-висш орган за всякакви неправомерни действия, които могат да бъдат под формата на измама, корупция и т.н.

Council of Europe “White Paper on Intercultural Dialogue: Living Together as Equals in Dignity”(2008) launched by the Council of Europe Ministers of Foreign Affairs at their 118th Session, Strasbourg, 7 May 2008. Council of Europe document which argues in favour of diversity and understanding based on democracy, human rights and rule of law.

Бялата книга на междукултурния диалог на Съвета на Европа: да живеем заедно като равни по достойнство (2008), утвърдена от министрите на външните работи на 118-та сесия, Страсбург, 7 май 2008 г. Документ на Съвета на Европа, който утвърждава разнообразието и разбирателството, основаващи се на демокрацията, човешките права и върховенството на закона.

Documents containing proposals for Community action in a specific area or policy.

They are issued by the Government as statements of policy, and often set out proposals for legislative changes, which may be debated before a Bill is introduced. Some White Papers may invite comments.

Green papers set out for discussion, proposals which are still at a formative stage.

Документи, които съдържат предложения за действие на Общността в определена област или политика.

Те се издават от правителството като декларации за политика и често съдържат предложения за законодателни промени, които могат да бъдат обсъдени преди внасянето на законопроект. Някои Бели книги могат да поискат коментари.

Зелени книги, подготвени за обсъждане, предложения, които все още са в етап на формиране.

Database for domain names and IP addresses including data about the registrants.

The WHOIS Internet Protocol is used for databases to obtain domain name registration information (or IP address). ICANN's gTLD agreements require registries and registrars to offer an interactive web page and port 43 WHOIS service, providing free public access to data for domains registered. These data are commonly referred to as "WHOIS data" and include elements such as registration and expiration dates, domain servers, contact information for the registrant, and certain administrative and technical contacts.

WHOIS services are typically used to identify domain name holders for business purposes and identify countries that are able to correct technical problems, associated with a registered domain.WHOIS is a TCP based client / server protocol that is widely used to provide information services to Internet users. It was originally designed for a "phonebook" to registered domains, but today it has a much wider application.For historical reasons, the WHOIS protocol does not have many of the attributes expected from any modern protocol - a high level of security, an internationalization capability, and so on.

База данни за имена на домейни и IP адреси включваща данни за регистрантите.

WHOIS Интернет протокол се използва за бази данни с цел получаване на информация за регистрацията на име на домейн (или IP адрес). Споразуменията на ICANN за gTLD- та изисква регистрите и регистраторите да предлагат интерактивна уеб страница и порт 43 WHOIS услуга, осигурявайки свободен обществен достъп  до данни за регистрираните на домейни. Тези данни обикновено се наричат “WHOIS данни”, и включват елементи, като дати на регистрация и на изтичане на домейн, сървърите на домейна, информация за контакт с регистранта и определени административни и технически контакти.

WHOIS услугите обикновено се използва за идентифициране на притежателите на домейни за бизнес цели и да се определят страните, които са в състояние да коригират възникнали технически проблеми, свързани с регистриран домейн. WHOIS е TCP базиран протокол по модела клиент/сървър, използван широко за предоставяне на информационни услуги на Интернет потребителите. В началото е бил проектиран за “телефонен указател” към регистрираните домейни, но днес има много по-широко приложение. По исторически причини, WHOIS протоколът не притежава много от атрибутите, които се очакват от всеки модерен протокол - високо ниво на сигурност, за интернационализация и др.

WHOIS сървърът работи на порт 43 и очаква заявки от клиентите. WHOIS клиентът изпраща към сървъра текстова заявка и получава отговор, след което сървърът затваря връзката.

A wholesale access product enables an operator, the 'access seeker' to use netwok elements and associated facilities and/or services of another operator, the 'access provider'. Depending on the local/national circumstances, in particular the network architecture(s) and topology(ies) in place and on the nature of the competition problem to be tackled, the wholesale access products may cover inter-alia: (i) access to network elements and associated facilities, which may involve the connection of equipment, by fixed or non-fixed means (in particular this includes access to the local loop and to facilities and services necessary to provide services over the local loop), access to physical infrastructure including buildings, ducts and masts, access to relevant software systems including operational support systems, access to number translation or systems offering equivalent functionality, access to fixed and mobile networks, in particular for roaming, access to conditional access systems for digital television services, access to virtual network services .

Продукт за достъп на едро дава възможност на оператор, "търсещ достъп" да използва мрежови елементи и свързаните с тях съоръжения и / или услуги на друг оператор - "доставчик на достъп". В зависимост от местните / национални обстоятелства, по- специално архитектурата (ите) на мрежата и топологията (ите) и естеството на проблема с конкуренцията, които трябва да бъдат решени, продуктите за достъп на едро могат да обхващат, inter alia: елементите на мрежата и свързаните с тях съоръжения, които могат да включват свързването на оборудване чрез фиксирани или нефиксирани средства (по-специално това включва достъп до абонатната линия и до необходимите съоръжения и услуги за предоставяне на услуги през абонатната линия), достъп до физическа инфраструктура, кули и мачти, достъп до съответни софтуерни системи , включително достъп до фиксирани и мобилни мрежи, по-специално за роуминг, достъп до системи за условен достъп за цифрови телевизионни услуги, и, към виртуални мрежови услуги

With WLR the alternative telecoms provider buys a wholesale product from the incumbent (usually in conjunction with a wholesale call product such as CPS) and is then able to produce a single bill for the end user covering calls and line rental. Broadband services can also be provided by the WLR operator (and included in a single bill) if a separate wholesale DSL product is purchased from the incumbent, but this is optional.

Wholesale line rental (WLR) is a service in which a telecommunications operator takes control of all the connections made through a telephone line from the native operator and collects the subscription fee from the subscribers.  

При предоставяне на услугата "отдаване на абонатни линии под наем на едро” следва да се осигури възможност на предприятията, предоставящиобществени телефонни услуги, да наемат активни и/или неактивни абонатни линии при спазване на принципите на  прозрачност и равнопоставеност. Предприятието, което предоставя услугата, осигурява техническото обслужване и поддържане на абонатната линия.

A trademark for the certification of products that meet certain standards for transmitting data over wireless networks.

WiFi / WiMAX

International standards for high speed/high bandwidth services over wireless networks, often connecting to the mainstream fixed telecommunications networks.

Wi-Fi  (or Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi), short for ‘Wireless Fidelity’, is a set of ethernet standards for wireless local area networks (WLAN) currently based on the IEEE 802.11 specifications. New standards beyond the 802.11 specifications, such as 802.16 have been developed. Wi-Fi was intended to be used for wireless devices and LANs, but is now often used for internet access (one of the main international standards for wireless broadband internet access and networking, with widespread use in business, homes and public spaces). It is based on radio signals with a frequency of 2.4 GHz and theoretically capable of speeds of over 54 Mbit/s. It enables a person with a wireless-enabled computer or personal digital assistant to connect to the internet when close to an access point called a hotspot.

Търговска марка за сертифициране на продукти, които отговарят на определени стандарти за предаване на данни чрез безжични мрежи.

WiFi / WiMAX

Международни стандарти за високоскоростни / широколентови услуги чрез безжични мрежи, често свързващи се с основните фиксирани далекосъобщителни мрежи.

Wi-Fi (или Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi), съкратено от „Wireless Fidelity“, е набор от Ethernet стандарти за безжични локални мрежи (WLAN), базирани в момента на IEEE 802.11 спецификации. Разработени са нови стандарти извън спецификациите 802.11, като например 802.16. Wi-Fi е предназначен да се използва за безжични устройства и локални мрежи, но сега често се използва за достъп до интернет (един от основните международни стандарти за безжичен широколентов достъп до интернет и мрежи, с широко разпространение в бизнеса, домовете и обществените пространства). Той се основава на радиосигнали с честота 2,4 GHz и теоретично способен на скорости над 54 Mbit / s. Той дава възможност на човек с безжичен компютър или личен цифров асистент да се свърже с интернет, когато е близо до точка за достъп, наречена точка за достъп.

Security standard for Wi-Fi wireless technology. Provides better encryption and authentication than earlier WEP system.

Wi-Fi Protected Acess 2 (WPA2)

An improved version of WPA which supports robust encryption and higher levels of security.

Стандарт за защита на безжични технологии. Осигурява по-добро шифроване и удостоверяване от по-ранните WEP системи.

Защитен безжичен достъп2 (WPA2)

Подобрена версия на WPA, която поддържа силно шифроване и по-високо ниво на сигурност.

An improved version of WPA which supports robust encryption and higher levels of security.

Подобрена версия на WPA, която поддържа силно шифроване  и по-високо ниво на сигурност.

Комуникационна мрежа от данни, която обслужва потребители в обширна географска територия и често използва устройства за пренос предоставени от общи преносители. Frame Relay, SMDS uX.25, могат да бъдат посочени като примери за световни мрежи WAN. Най-голямата глобална мрежа е Интернет

Комуникационна мрежа от данни, която обслужва потребители в обширна географска територия и често използва устройства за пренос предоставени от общи преносители. Frame Relay, SMDS иX.25, могат да бъдат посочени като примери за световни мрежи WAN. Най-голямата глобална мрежа е Интернет

A television service that consists wholly or partially of programmes produced and edited to be displayed in a 16:9 format.

Телевизионна услуга, която се състои в разпространяване изцяло или отчасти на програми, произведени и редактирани за изобразяване във формат 16:9.

W-CDMA is an air interface standard found in 3G mobile telecommunications networks. t uses the DS-CDMA channel access method and the FDD duplexing method to achieve higher speeds and support more users compared to most time division multiple access (TDMA) and time division duplex (TDD) schemes used before.

W-CDMA (на Wideband-Code Division Multiple Access), UMTS-FDD , UTRA FDD, или IMT-2000 CDMA Direct Spread е стандарт за безжичен обмен на информация, използван в мобилните 3G телекомуникационни мрежи. Много често се използва като синоним за UMTS.

To finish or to bring something to an end. ‘The shop wound up'.

Да приключа или да доведа нещо до край. „Магазинът бе ликвидиран”

DDevice that connects wireless devices to form a wireless network. An access point usually connects to a wired network, and can relay data between wired and wireless devices. Connectivity distances can range from several feet or meters, to several miles or kilometers.

Устройство, което свързва други безжични устройства с цел създаване на безжична мрежа. Точката за достъп обикновено се свързва с кабелната мрежа и може да пренася данни между жични и безжични устройства. Разстоянието за свързване може да варира от няколко крачки или метра до няколко мили, километра.

Through it wireless small devices such as GSM and PDA are connected to the Internet.

Чрез него малки безчични устройства като GSM-и и PDA се свързват към Интернет.

Audio applications, including wireless loud­speakers, wireless headphones, wireless headphones for portable use, e.g. portable radios, CD or cassette devices carried by a person; cordless headphones for use in a vehicle.

Аудиоприложения, включващи безжични високоговорители; безжични слушалки; безжични слушалки       за преносимо използване, например за преносими радиоприемници, компакт диск или касетни устройства, носени от човек; безжични слушалки за използване в превозно средство.

Connection to a network using radio signals, infrared technology (laser), or satellite transmissions.    

Осъществяване на мрежова връзка посредством радио сигнали, технология, която работи с инфрачервени лъчи (лазер) или предаване по сателит.

Light that shows activity of the wireless network connection.

Лампа, която показва дейността на безжичната мрежова връзка.

A term for the use of a wireless communications link as the "last mile / first mile" connection for delivering plain old telephone service (POTS) or Internet access (marketed under the term "broadband") to telecommunications customers. Various types of WLL systems and technologies exist.

Термин за използването на безжична комуникационна връзка като връзка тип "последна миля / първа миля" за предоставяне на обикновена стара телефонна услуга (POTS) или достъп до Интернет (пуснати на пазара под термина "широколентов достъп") за далекосъобщителните клиенти. Съществуват различни видове WLL системи и технологии.

А network interface controller which connects to a radio-based computer network rather than a wire-based network such as Token Ring or Ethernet.

Мрежови интерфейсен контролер, който се свързва към радио-компютърна мрежа, вместо към кабелна мрежа като Token Ring или Ethernet.

Expansion card that enables a computer to connect to a wireless modem using RF signals.

Разширителна карта, която позволява на компютъра да се свързва с безжичен модем, чрез радиочестотни сигнали.

A group of people working together temporarily until some goal is achieved.

Група от хора, които работят заедно временно, докато се постигне някаква цел.

The Working Group on Internet Governance (WGIG) was a United Nations multistakeholder Working group initiated after the 2003 World Summit on the Information Society (WSIS). During the first phase of World Summit on the Information Society (WSIS) agreed to continue the dialogue on Internet Governance in the Declaration of Principles and Action Plan adopted on 12 December 2003, to prepare for a decision at the second phase of the WSIS in Tunis during November 2005. In this regard, the first phase of the Summit requested the United Nations Secretary-General to establish a Working Group on Internet Governance (WGIG).

Инициирана след Срещата на върха по въпросите свързани с информационното общество (WSIS. През първия етап от Световната среща на върха свързана с Информационното общество (WSIS) бе постигнато споразумение да се продължи диалога свързан с управлението на интернет в Декларацията на принципите и работния план приета на 12 декември 2003 г., с цел потготовка за решение на втория етап от WSIS в Тунис през ноември 2005 г. В тази връзка, първият етап от Срещата на върха поиска от главния секретар на Обединените нации да създаде работна група по въпросите свързани с интернет управлението (WGIG).

An educational seminar or series of meetings emphasizing interaction and exchange of information among a usually small number of participants: a creative writing workshop.

Образователен семинар или поредица от съвещания акцентиращи върху взаимодействие и обмен на информация между обикновено малък брой участници.

An international digital library operated by UNESCO and the United States Library of Congress.

Международна цифрова библиотека, управлявана от Юнеско и от библиотеката на Конгреса на САЩ.

(WITSA) is a consortium of associations from the information and communications technology (ICT) industry around the world. The group claims that it represents over 90% of the world ICT market through its global membership, and has a goal of advancing the growth and development of the ICT industry.

(WITSA) е консорциум от асоциации бранша в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) от целия свят. Групата твърди, че представлява над 90% от световния пазар на ИКТ чрез глобалната си членство и има за цел да ускори растежа и развитието на ИКТ индустрията.

The World Summit on the Information Society (WSIS) was a pair of United Nations-sponsored conferences about information, communication and, in broad terms, the information society that took place in 2003 in Geneva and in 2005 in Tunis. One of its chief aims was to bridge the so-called global digital divide separating rich countries from poor countries by spreading access to the Internet in the developing world.

Срещата на върха по въпросите на информационното общество (WSIS) представлява две спонсорирани от ООН конференции по информация, комуникация и в широк смисъл информационното общество, проведени през 2003 г. в Женева и през 2005 г. в Тунис. Една от главните и цели е да се преодолее т.нар “глобална цифрова пропаст”, разделяща богатите страни от бедните страни чрез разпространение на достъпа до Интернет в развиващия се свят.

The World Trade Organization (WTO) is the only global international organization dealing with the rules of trade between nations. At its heart are the WTO agreements, negotiated and signed by the bulk of the world's trading nations and ratified in their parliaments. The goal is to help producers of goods and services, exporters, and importers conduct their business.

Световната търговска организация (СТО) е единствената глобална международна организация, занимаваща се с правилата за търговия между нациите. В основата и са споразуменията на СТО, договорени и подписани от повечето търгуващи нации по света и ратифицирани в техните парламенти. Целта е да се помогне на производителите на стоки и услуги, износителите и вносителите да осъществяват своя бизнес.

The World Wide Web (abbreviated as WWW or W3) commonly known as the web) is a system of interlinked hypertext documents accessed via the Internet. With a web browser, one can view web pages that may contain text, images, videos, and other multimedia and navigate between them via hyperlinks. Not to be confused with the Internet.

Web 1.0 was also known as the “read-only” web. For users, the web was limited to reading information provided on static websites that were connected through hyperlinks. Web 2.0 can be described as the “interactive” web, where users had the opportunity to read and create content, and interact with others on social platforms. Web 3.0 was described by Tim Berners-Lee as the read-write-execute web and by others as the semantic or contextual web, as it provides information and services tailored to the user. Through algorithmic decision-making, Web 3.0 is able to decide on what content is important and relevant and what is not (e.g. spam, fake news). Web 4.0 is the mobile and embedded version of Web 3.0. Scientists imagine a future Web 5.0 in which there will be emotional interactions and connections between Web 4.0 technologies (IoT, AI) and humans.

Световна мрежа/ уеб e система от взаимносвързани хипертекстови документи, достъпни през компютърната мрежа Интернет.Документите в World Wide Web, наричани уеб страници, могат да съдържат текст, изображения, видео и други мултимедийни компоненти, а връзките между тях се осъществяват с помощта на хипервръзки. Да не се бърка с Интернет.

Web 1.0 е известен също като "само за четене" уеб. За потребителите интернетът се ограничаваше до четене на информация, предоставена на статични уебсайтове, свързани чрез хипервръзки. Уеб 2.0 може да се опише като "интерактивна" мрежа, където потребителите имат възможност да четат и създават съдържание и да взаимодействат с другите на социалните платформи. Web 3.0 е описан от Тим Бърнърс-Лий като мрежа за четене-писане и изпълнение и от други като семантична или контекстуална мрежа, тъй като предоставя информация и услуги, пригодени         за потребителя. Чрез алгоритмично вземане на решения Web 3.0 може да реши какво съдържание е важно и подходящо и какво не е (например спам, фалшиви новини). Web 4.0 е мобилната и вградена версия на Web 3.0. Учените си представят бъдеща уеб версия 5.0, в която ще има емоционални взаимодействия и връзки между Web 4.0 технологиите (IoT, AI) и хората между технологиите Web 4.0 (IoT, AI) и хората.