Термини на информационното общество

Към потребителите на речника „ е-термини в информационното общество”

Уважаеми потребители,

Предлагаме  ви за ползване    речник  „е -термини в информационното общество” , изготвен в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, насочен към разширяване на професионалната подготовка и медийното образование в цифровата среда. В него сме отразили на български и английски език понятия, които срещаме най-често в нашата работа, свързана с прилагането на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.

От 1994 г., когато Бангеман за пръв път издигна в европейското публично пространство идеята за глобално информационно общество като „революция на човешката интелигентност – нов начин да живеем и да работим заедно” през решенията на срещите на най-високо равнище за информационното общество в Женева и Тунис до Стратегиите  на ЕС за цифров единен пазар и на Съвета на Европа за управлението на Интернет са изминали повече от  две десетилетия, но никой не може да отрече, че живеем в напълно променен свят, изпълнен с необятни възможности и рискове. Виртуалната реалност завладява съзнанието главно на младите поколения, които общуват, творят и се стремят да осъществяват мечтите си чрез Интернет. Интернет е обществена ценност, на която във все по-значителна степен разчитат хора от всички възрасти и професии за своите ежедневни занимания, за достъп до информация, знания и търговска дейност. Мрежата е център за електронна комуникация, бизнес, образование, култура и иновации. Тя е средище за диалог между общества и традиции и за свободно упражняване на човешките права.

Това е интегрален свят, който поставя по-високи изисквания, както в отношенията между хората, така и в професионалната сфера, основани на придобиването на знания като дългосрочна цел.

Средата, в която живеем, налага не само нов поглед към света, но и нов език за комуникация, нова философия и нов понятиен апарат, както и нов стил на изразяване. Като взе предвид всичко това, нашият екип създаде база данни на термини в  информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. Както условията, породили този проект, са изключително динамични, така и нашият речник ще бъде динамичен и ще се развива като жив организъм в контекста на времето, ще се допълва и усъвършенства. За неговото подобряване ще разчитаме и на вас, потребителите, специално на вашето активно участие и на постоянната интерактивна комуникация с предложения и коментари. Очакваме да потърсят нашето съдействие както експерти в различните сфери, така и най-широката публика. Очакваме много въпроси от младите хора, които са децата на информационното общество. На добър час в информационното общество!

Екип на речника

Речник.pdf

Office (automation) software is a generic type of software comprising (grouped together) usually a wo rd processing package, a spreadsheet, presentations' software etc.

Офис (автоматизиран) софтуер е общ/основен тип софтуер, включващ (групирани) обикновено пакет за обработка на текст, електронна таблица, софтуер за презентации и т.н.

The Official Journal of the European Union is the official gazette of record for the European Union. It is published every working day in all of the official languages of the member states. Only legal acts published in the Official Journal are binding

Официален вестник на Европейския съюз.

Публикува се всеки работен ден на всички официални езици на държавите-членки. Само официалните актове, публикувани в Официален вестник, са задължителни

The Once-only principle means that individual users/businesses should not be required to supply the same information more than once. For instance, if information has already been submitted to one public administration, individual users/businesses should not be required to submit that information again to another public administration.

Принципът " само веднъж " означава, че от отделните потребители / фирми не трябва да се изисква да предоставят същата информация повече от веднъж. Например, ако информацията вече е била предоставена на една публична администрация, отделните потребители / фирми не трябва да бъдат задължени да предоставят тази информация отново на друга публична администрация.

Turned on and connected. For example, printers are online when they are ready to receive data from the computer. You can also turn a printer offline. While the printer is offline, you can perform certain tasks such as advancing the paper, but you cannot send data to it. Most printers have an online button you can press to turn the machine on- or offline. Users are considered online when they are connected to a computer service through a modem. That is, they are actually on the line.

The terms “online” and “offline” can have a more general meaning related to the equal implementation of norms and particularly those concerning the human rights protection in the new information and communications environment - what is relevant offline is relevant online.

Включен и свързан. Например, принтерите са онлайн, когато са готови да получават данни от компютъра. Можете също така да включите принтера офлайн. Докато принтерът е офлайн, можете да изпълните определени задачи, като например поставяне на хартия, но не можете да изпращате данни към него. Повечето принтери имат онлайн бутон, който можете да натиснете, за да включите устройството или да го изключите. Потребителите се смятат онлайн, когато са свързани към компютър чрез модем. Това означава, че те всъщност са на линия.

Понятията онлайн, т.е. в мрежата и „офлайн“ - извън мрежата, се употребяват и в по-общ смисъл в регулирането във връзка с еднаквото прилагане на нормите и специално на защитата на правата на човека в новата информационна и комуникационна среда - това, което е валидно извън мрежата е валидно и в мрежата.

• intermediated programmatic advertising though real-time bidding : in this type of online ad placement, a bidding process takes place during milliseconds while the content is loading and the advertising space available is matched with ads bidding for the attention of the user according to its characteristics.

• Private marketplace auctions (PMP): similar to the real-time bidding process, PMPs march demand and offer from a selected group an advertisers with a selected group of publishers and typically do not involve the same advertising intermediaries

• Programmatic advertising with guaranteed impressions (non-auction based): closer to the ‘traditional’ manner of advertising, this refers to impressions of advertisements directly negotiated between publishers and advertisers

• Behavioural advertising (micro-targeting): a broad category of advertising (potentially covering either of the above systems) where advertisements are served to a user based on their particular profile

• Contextual advertising: a broader category of advertising where, in contrast with behavioural advertising, the ads displayed are selected based on the context of the navigation (e.g. content of a website browsed by a user)

DSA

посредническа програмна реклама с наддаване в реално време: при този вид позициониране на онлайн реклами се извършва процес на наддаване в продължение на милисекунди, докато се зарежда съдържанието и наличното рекламно пространство се запълва с реклама, стремяща се към вниманието на потребителя в зависимост от неговите характеристики.

Частни пазарни търгове: подобно на процеса на наддаване в реално време, частните пазарни търгове имат за цел да срещнат предлагането от избрана група рекламодатели с търсенето от определена група издатели и обикновено не включват едни и същи рекламни посредници.

Програмна реклама с гарантирани импресии (не се основава на търгове): по-близо до „традиционния“ начин на рекламиране, това се отнася до импресиите на рекламите, договаряни пряко между издатели и рекламодатели.

Поведенческа реклама (микротаргетиране): широка категория реклами (която може да обхваща всяка една от горните системи), при която рекламите се подават към потребителя въз основа на неговия конкретен профил

Контекстуална реклама: по-широка категория реклами, в която за разлика от поведенческата реклама показваните интернет реклами се избират въз основа на контекста на навигирането (напр. съдържание на уебсайт, прегледан от потребителя).

In storage technology, online backup means to back up data from your hard drive to a remote server or computer using a network connection. Online backup technology leverages the Internet and cloud computing to create an attractive off­site storage solution with little hardware requirements for any business of any size.

В технологията за съхранение онлайн архивиране означава да направите резервно копие на данни от вашия твърд диск към отдалечен сървър или компютър с помощта на мрежова връзка. Онлайн архивиране - технологията подпомага Интернет и изчислителните облаци за да се създаде атрактивно решение за съхранение извън сайта с малки хардуерни изисквания за всеки бизнес.

(Online) intermediary service: digital service that consist of transmitting or storing content that has been provided by a third country, the E-commerce Directive distinguishes three types of intermediary services: mere conduit (transmitting of data by an internet access provider), caching (i.e. automatically making temporary copies of web data to speed up technical processes) and hosting

DSA

(Онлайн) посредническа услуга: цифрова услуга, която се състои от пренос или съхраняване на съдържание, което е било предоставено от трета държава; в Директивата за електронната търговия се разграничават три вида посреднически услуги: обикновен пренос (пренос на данни от доставчик на интернет), кеширане (т.е. автоматично създаване на временни копия на уеб данни за ускоряване на технически процеси) и хостинг.

online intermediation services’ means services which meet all of the following requirements:

a) they constitute information society services within the meaning of point (b) of Article 1(1) of Directive (EU) 2015/1535 of the European Parliament and of the Council (12);

b) they allow business users to offer goods or services to consumers, with a view to facilitating the initiating of direct transactions between those business users and consumers, irrespective of where those transactions are ultimately concluded;

c) they are provided to business users on the basis of contractual relationships between the provider of those services and business users which offer goods or services to consumers

DSA

„посреднически онлайн услуги“ означава услуги, които отговарят на всяко едно от следните изисквания:

а) представляват услуги на информационното общество по смисъла на член 1, параграф 1, буква б) от Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета (12);

б) позволяват на бизнес ползвателите да предлагат на потребителите стоки или услуги, така че да се улесни встъпването в преки търговски взаимоотношения между посочените бизнес ползватели и потребителите, без значение от мястото на окончателно сключване на сделката;

в) предоставят се на бизнес ползвателите въз основа на договорни отношения между доставчика на тези услуги

Online platform ecosystems: group of online platforms operated by the same or closely related corporate entity/entities. Since the present consultation itself inquires about the distinctive features, the impact and the potential measures, which need to be taken in relation to such online platform ecosystems, this definition should be understood more as a description of possible features that identify online platform ecosystems.

DSA

Екосистеми на онлайн платформите: група онлайн платформи, управлявани от едни и същи или тясно свързани корпоративни образувания/субекти. Тъй като в настоящата консултация се поставя въпросът за отличителните характеристики, въздействието и възможните мерки, които трябва да бъдат предприети във връзка с такива екосистеми на онлайн платформи, това определение следва да се разбира повече като описание на възможните характеристики, които определят екосистемите на онлайн платформите.

Online platforms (e.g. search engines, social media, e-commerce platforms, app stores, price comparison websites) are playing an ever more central role in social and economic life: they enable consumers to find online information and businesses to exploit the advantages of e­commerce. Online platforms share key characteristics including the use of information and communication technologies to facilitate interactions (including commercial transactions) between users, collection and use of data about these interactions, and network effects which make the use of the platforms with most users most valuable to other users. Platforms have proven to be innovators in the digital economy. But they are also raising concerns. Some platforms can control access to online markets and can exercise significant influence over how various players are remunerated.

Online platforms: a variety of ‘hosting service providers’ such as search engines, social networks, content-sharing platforms, app stores, marketplaces, ride-hailing services, online travel and accommodation platforms. Such services are generally characterised by their intermediation role between different sides of the market – such as sellers and buyers, accommodation service providers, or content providers – and oftentimes intermediate access of user-generated content.

DSA

Онлайн платформи (напр. търсачки, социални медии, платформи за електронна търговия, магазини, уеб сайтове за сравняване на цени) играят все по- централна роля в социалния и икономическия живот: позволяват на потребителите да намират онлайн информация и бизнеса да използва предимствата на електронната търговия. Онлайн платформите споделят ключови характеристики, включително използването на информационни и комуникационни технологии за улесняване на взаимодействието (включително търговските сделки) между потребителите, събирането и използването на данни за тези взаимодействия и мрежовите ефекти, които правят използването на платформите с повечето потребители най-ценни за други потребители. Платформите се оказаха иноватори в цифровата икономика. Но те също предизвикват безпокойство. Някои платформи могат да контролират достъпа до онлайн пазари и могат да окажат значително влияние върху начина на възнаграждение на различните играчи.

Онлайн платформи: различни „доставчици на хостинг услуги“ като търсачки, социални мрежи, платформи за споделяне на съдържание, онлайн магазини за приложения, пазари, услуги за наемане на автомобил с шофьор, онлайн платформи за пътуване и настаняване. Такива услуги като цяло се характеризират с посредническата си роля между различни страни на пазара — като продавачи и купувачи, доставчици на услуги за настаняване или доставчици на съдържание — и често осигуряват междинен достъп до съдържание, създадено от потребителите.

Open access can be defined as the practice of providing on-line access to scientific information that is free of charge to the reader.

'Scientific information' refers to two main categories:

Peer-reviewed scientific research articles (published in academic journals), and Scientific research data (data underlying publications and/or raw data).

The key argument in favour or open access is that modern research builds on extensive scientific dialogue and advances by improving earlier work. Fuller and wider access (through open access) to scientific publications and data will therefore help to:

accelerate innovation (faster to market = faster growth) foster collaboration and avoid duplication of effort (greater efficiency) build on previous research results (improved quality of results) involve citizens and society (improved transparency of the scientific process).

Отвореният достъп може да се определи като практиката за осигуряване на онлайн достъп до научна информация, която е безплатна за читателя. "Научна информация" се отнася до две основни категории:Публикувани в академични списания, и Данни от научни изследвания (данни, залегнали в публикациите и / или необработени данни).Основният аргумент в полза или свободен достъп е, че съвременните научни изследвания се основават на задълбочен научен диалог и напредък, като подобряват ранната си работа. Следователно по-пълният и по- широк достъп (чрез отворен достъп) до научните публикации и данни ще помогне за:ускоряване на иновациите (по-бързо на пазара = по-бърз растеж)насърчаване на сътрудничеството и избягване на дублиране на усилия (по-голяма ефективност)да се основава на предишни резултати от изследванията (подобрено качество на резултатите)да се включат гражданите и обществото (подобрена прозрачност на научния процес).

Refers to a horizontally layered network architecture in telecommunications, and the business model that separates the physical access to the network from the delivery of services. In an OAN, the owner or manager of the network does not supply services for the network; these services must be supplied by separate retail service providers.

Отнася се до хоризонтално слоеста мрежова архитектура в областта на телекомуникациите, както и бизнес модела, който разделя физическия достъп до мрежата от предоставянето на услуги. В OAN собственикът или управителят на мрежата не предоставя услуги за мрежата; тези услуги трябва да бъдат предоставени от отделни доставчици на услуги на дребно.

Government data and services should be open and accessible, enabling third parties to scale them up

Правителствените данни и услуги трябва да бъдат отворени и достъпни, което позволява на трети страни да ги мащабират

Common resource comprising public data collected by public, private or non-governmental organizations in the interest of society which is freely available for use and re-use. Open data can generate value through re-use of a specific type of data - public sector information, sometimes also referred to as government data such as geographical information, statistics, weather data, data from publicly funded research projects, and digitised books from libraries.

Free and widely available data for consultation and reuse, including reuse for commercial purposes, with a view to increasing transparency and stimulating economic activity. Applies mostly, but is not strictly limited to government data. An EU Directive on the re-use of public sector information (Directive 2003/98/EC, known as the 'PSI Directive') entered into force on 31 December 2003; a revision of that Directive was adopted in June 2013. In June 2013, the EU also endorsed the G8 Open Data Charter and, with other G8 members, committed to implementing a number of open data activities in the G8 members' Collective Action Plan.

The Re-use of Public Sector Information Directive was reviewed.

Общ ресурс, представящ обществени данни, събрани от държавни, частни или неправителствени организации в интерес на обществото, които са свободно достъпни за ползване и повторно използване.

Отворените данни могат да произведат стойност чрез повторната употреба на специфичен вид данни - информация от публичния сектор, известна още като правителствени данни - например географска информация, статистика, информация за времето, данни от обществено финансирани изследователски проекти и книги в цифров формат от библиотеките.

Свободни и широко достъпни данни за консултация и повторна употреба, включително повторна употреба с търговски цели, с цел повишаване на прозрачността и стимулиране на икономическата активност. Прилага се предимно, но не е строго ограничено до правителствени данни. На 31 декември 2003 г. влезе в сила директива на ЕС относно повторното използване на информация от обществения сектор (Директива 2003/98 / ЕО, известна като "Директива за ИОС"); през юни 2013 г. бе приет преразглеждане на тази директива. През юни 2013 г. ЕС също одобри Хартата на отворените данни на Г8 и заедно с останалите членове на Г8 се ангажира да изпълни редица дейности за отворени данни в колективния план за действие на членовете на Г8.Директивата за повторно използване на информацията от обществения сектор беще препазгледана.

 

A charter signed by the G8 leaders to promote the potential of open data, support innovation and provide greater accountability by setting out five strategic principles and identifying 14 high value areas from education to transport, and from health to crime and justice - from which the released data is of crucial significance.

Харта, подписана от лидерите на Г8 с цел разгръщането на потенциала на отворените данни, подкрепата на иновациите и осигуряването на повече прозрачност с помощта на формулирането на пет стратегически принципа и определянето на 14 области с изключителна стойност, обхващащи образованието, транспорта, здравеопазването, престъпността и правосъдието, чиито данни са от ключово значение.

A web interface allowing the easy consultation and retrieval of Open Data.

Уеб интерфейс, който позволява лесна консултация и извличане на отворени данни.

An approach to public sector transformation, driven by opening up and sharing assets - making data, services and decisions accessible, fostering collaboration and increasing bottom- up, participative forms of service design, production and delivery.

Подход към трансформацията в публичния сектор, продиктуван от отварянето и споделянето на активите - предоставяне на достъп до данни, услуги и решения, насърчаване на сътрудничеството и увеличаване на формите за дизайн, производство и доставка отдолу-нагоре.

Open source software (OSS) is software for which the underlying programming code is available to the users so that they may read it, make changes to it, and build new versions of the software incorporating their changes.

An open source software is a software distributed freely with its code, allowing anyone to access, to study, to redistribute and to change it. It must be distributed under a license recognised by the Open Source Initiative or the Free Software Foundation (FSF).

Computer software for which the source code and certain other rights normally reserved for copyright holders are provided under a software license that meets the open source definition or that is in the public domain. This permits users to use, change, and improve the software, and to redistribute it in modified or unmodified forms. These user rights are sometimes referred to as 'user freedoms'. Hence OSS is also referred to as 'free software', in the sense of 'freedoms'.

Софтуер с отворен код е софтуер, за който основният програмен код е на разположение на потребителите, така че те могат да го прочетат, да го променят и да разработват нови версии на софтуера, който съдържа тези промени. Софтуерът с отворен код е софтуер, разпространяван свободно със своя код, който позволява на всеки да има достъп до него , да го проучва, да го разпространява и да го променя. Той трябва да бъде разпространяван под лиценз, признат от Инициативата за отворен код или от Фондацията за свободен софтуер (FSF). Компютърен софтуер, за който изходният код и някои други права, които обикновено са запазени за притежателите на авторски права, се предоставят под лиценз за софтуер, който отговаря на определението за отворен код или е обществено достояние. Това позволява на потребителите да използват, променят и подобряват софтуера и да го разпространяват в модифицирани или немодифицирани форми. Тези потребителски права понякога се наричат "потребителски свободи". Така OSS се нарича "свободен софтуер", в смисъл на "свободи".

Computer systems that provide some combination of interoperability, portability open software standards (it may refer to specific installations that have been configured, in order to allow unlimited access to people and/or other computers).

Компютърни системи , които осигуряват някаква комбинация на оперативна съвместимост, преносимост и отворените софтуерни стандарти (това може да се отнася до конкретни инсталации, които са конфигурирани да позволят неограничен достъп на хора и/или други компютри).

An ISO standard that defines a networking structure for implementing protocols in seven layers to transfer data.

ISO стандарт, който определя мрежовата структура за прилагане на протоколи в седем слоя, с цел пренос на данни.

The process of tracking how many recipients opened their email messages as part of an email marketing campaign. Open-up tracking is only possible using HTML mail.

Процесът на проследяване колко получатели са отворили своите имейл съобщения като част от имейл маркетинг кампания. Проследяване на отварянето е възможно само с помощта на HTML поща.

Software program that performs general system tasks, such as controlling RAM, prioritizing the processing, controlling input and output devices, and managing files.

Софтуерна програма, която изпълнява общи системни задачи като управление на RAM паметта, определяне на преимуществата при обработка, управление на входящи и изходящи устройства и управление на файлове.

Undertaking providing or authorised to provide a public communications network or an associated facility.

Предприятие,  предоставящо или упълномощено да предоставя обществена съобщителна мрежа или свързано с нея съоръжение.

Applications, such as video-on-demand, High Definition TV (HDTV), digital cinema, tele­presence, and high-quality audio transmission demand high-throughput optical access networks with stringent Quality of Service (QoS) requirements.

Приложения, като видео по заявка, телевизия с висока разделителна способност (HDTV), цифрово кино, теле-присъствие,  и високо качество на аудио предаване изискват високо пропускателни оптични мрежи за достъп с необходимост от високо качество на услугата (QoS).

A frame used to provide efficient cable connections between communication facilities. ODFs integrate fiber splicing, storage, and cable connections together in a single unit.

Устройство, използвано за предоставяне на ефективни кабелни връзки между комуникационните съоръжения. ODFs интегрират плетени влакна , съхранение и кабелни връзки заедно, в едно устройство.

Light that shows drive activity.

Светлинен индикатор, който показва дейността на устройството.

Fiber connection made of glass or plastic allowing the fast transmission of information over light over long distances with very high data rates.

Връзка от стъкло или пластмаса, позволяваща бързо предаване на информация на светлина на дълги разстояния с много високи скорости на предаване на данни.

An ONU is a generic term denoting a device that terminates any one of the endpoints of a fiber to the premises network, implements a passive optical network (PON) protocol, and adapts PON PDUs to subscriber service interfaces.

ONU е общ термин, обозначаващ устройство, в което завършва всяка една от крайните точки на влакното в мрежата по (PON) протокол, и се адаптира към интерфейси за абонаментно обслужване.

The Optical Transport Hierarchy OTH is a new transport technology for the Optical Transport Network OTN developed by the ITU. It is based on the network architecture defined in ITU G.872 "Architecture for the Optical Transport Network (OTN)".

Оптична мрежа за пренос на данни нова транспортна технология за оптична преносна мрежа OTH , разработена от Международния съюз по далекосъобщения, базирана на архитектурата на мрежата, определена в ITU G.872 "Архитектура за мрежата (OTN)".

promotes policies that will improve the economic and social well-being of people around the world.The OECD provides a forum in which governments can work together to share experiences and seek solutions to common problems. It works with business, through the Business and Industry Advisory Committee to the OECD, and with labour, through the Trade Union Advisory Committee. It has active contacts as well with civil society organisations. The common thread of the OECD work is a shared commitment to market economies backed by democratic institutions and focused on the wellbeing of all citizens.

създава видове политики, които ще подобрят икономическото и социалното положение на народите по света. ОИСР предоставя форум, в който правителствата могат да работят заедно, за да споделят опит и да търсят решения на общи проблеми. Организацията сътрудничи с бизнеса чрез Консултативния комитет за бизнес и индустрия и с представителите на работещите чрез Консултативния комитет на синдикатите. ОИСР има също активни контакти с граждански организации. Основното в дейността на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е общата ангажираност с пазарните икономики, подкрепени от демократичните институции и съсредоточени върху постигането на благополучието на всички граждани.

The OSCE has a comprehensive approach to security that encompasses politico-military, economic and environmental, and human aspects. It therefore addresses a wide range of security-related concerns, including arms control, confidence- and security-building measures, human rights, national minorities, democratization, policing strategies, counter­terrorism and economic and environmental activities. Through its Freedom of the Media Representative the organization pursues freedom of expression, freedom of the media and freedom of the Internet in all 57 member states.

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) прилага всеобхватен подход към сигурността, който обхваща политико-военните, икономическите, екологичните и човешките аспекти. Поради това дейността на организацията е насочена към широк кръг проблеми, свързани със сигурността, вкл. контрола върху въоръженията, с доверието и сигурността, правата на човека, националните малцинства, демократизацията, полицейските стратегии, борбата с тероризма и икономическите и екологичните цели. ОССЕ чрез своя представител за свободата на медиите работи активно в областта на свободата на изразяване, медиите и Интернет в 57-те държави членки на организацията.

Out of box is a metaphor that means to think differently, unconventionally, or from a new perspective. This phrase often refers to novel or creative thinking

метафора, която означава да мислим по различен начин, нестандартно или от нова гледна точка. Тази фраза често се отнася до ново или творческо мислене

provide an indication as to whether the objective is being achieved. Outcomes are usually partly, but not entirely, within the control of the organization

посочва дали целта е постигната. Резултатите обикновено са отчасти, но не изцяло, под контрола на организацията

he outputs are the final tangible results, deliverables, products and services achieved in the implementation of the operational plans. Outputs are cost objects and are represented in the applicable cost accounting system by internal orders

Резултатите са крайните осезаеми резултати, доклади, продукти и услуги постигнати при изпълнението на оперативните планове.

Резултатите са обекти на разходите и са представени в приложимата система за отчитане на разходите чрез вътрешни поръчки

Any television or radio programme which is broadcast from a location away from the normal studio setting. The location doesn't actually have to be out-of-doors but simply "outside the studio"

Всяка телевизионна или радио програма, която се предава от място извън нормалната студийна обстановка. Не е задължително мястото да бъде на открито, а просто извън студиото.

Field production of television or radio programmes from a mobile remote broadcast TV studio to cover news,sports or other events that can last several hours or weeks.

Производство на програма на мястото на събитието от временно мобилно студио за пряко предаване на новини, спортни или други събития с продължителност от няколко часа до няколко седмици.

Over-the-top players provide audiovisual content online generally without themselves being internet service providers or network operators / electronic communications services and network providers.

OTT предоставят онлайн аудиовизуално съдържание, без сами по себе си да са доставчици на интернет услуги или мрежови оператори / електронни съобщителни услуги и мрежови доставчици.

Video, television and other services delivered directly from providers to viewers using an open internet/broadband connection, independently of the viewer's ISP, without the need for carriage negotiations and without any infrastructure investment on the part of the provider.

Видео, телевизонни и други услуги, доставяни пряко от доставчиците на зрителите чрез отворена Интернет/широколентова   връзка, независимо от Интернет доставчика на зрителя и без споразумения за пренос и всякакви инфраструктурни инвестиции от страна на първия доставчик.

An overhead line, or overhead wire, is used to transmit electrical energy to trams, trolleybuses or trains at a distance from the energy supply point. Overhead line is designed on the principle of one or more overhead wires or rails (particularly in tunnels) situated over rail tracks, raised to a high electrical potential by connection to feeder stations at regular intervals. The feeder stations are usually fed from a high- voltage electrical grid.

Представлява специална електропреносна мрежа ползваща въздушни линии , с приложение в железопътния и градския транспорт. Тя има за задача да пренесе електрическата   енергия от тяговите подстанции до електрическия подвижен състав и да му я предаде чрез непосредствен контакт с неговия токоприемник. Тя се поставя встрани или над пътя, като го следва по цялата му дължина.